آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین و مفهوم شناسی پلیس فرهنگی می باشد. پژوهش از نوع مطالعات مروری بوده که در آن با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی و تبیین مفهوم پلیس فرهنگی پرداخته شد. نتایج نشان داد ابعاد فرهنگ از منظر برخی صاحب نظران به دو بعد مادی و معنوی تقسیم شده است و برخی نیز فرهنگ را شامل ابعاد سه گانه ارزشی، مادی و قانونی می دانند. پلیس نیز به عنوان یکی از سازمان های تأثیرگذار در برقراری نظم و امنیت در جوامع مختلف جایگاه مهمی دارد. نتایج نشان داد که یک پلیس فرهنگی باید از تعامل و گفتگو با مردم گرفته تا زبان و قومیت های مختلف را به خوبی بشناسد و بتواند به نحو مناسبی رفتارهای فرهنگی را از خود بروز دهد که به این منظور در سازمان پلیس توجه به مواردی مانند شایسته سالاری، رسیدگی به وضعیت معیشت نیروها و توجه به مسایل مختلف مادی کارکنان و قانون گرایی نقش دارند.

تبلیغات