سمیه راستگوفرد

سمیه راستگوفرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی تاثیر خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در شهرهمدان

کلید واژه ها: خانواده نابسامان گرایش فرزندان به بزه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۶۳
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در شهرهمدان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش های جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در سال 1395 می باشد، که40 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شده است که همه سوالات آن از نوع بسته است. این پرسش نامه براساس طیف لیکرت 5گزینه ای می باشد، روایی این پرسش نامه توسط افراد نخبه مورد تایید واقع شده است، مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه تحقیق904/ 0 به دست آمده که این نشان دهنده پایایی این پرسش نامه می باشد. در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها بهره می بریم، همچنین از آزمون دوجمله ای تحت نرم افزار SPSS ویرایش 20استفاده نموده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: وضعیت خانوادگی بر بزه کاری فرزندان نوجوان تاثیرگذار است، همچنین نتایج نشان دادآشفتگی های خانوادگی، وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت باورها و اعتقادات مذهبی خانواده بر بزه کاری تاثیرگذار است ولی وضعیت اجتماعی خانواده بر بزه کاری فرزندان نوجوان پسر تاثیرگذار نیست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان