حسین خیرایی

حسین خیرایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

مقایسه ی شیوه های آموزش ضمن خدمت کارگاهی و غیرکارگاهی و تاثیر آن بر عملکرد معلمان مقطع ابتدایی منطقه ی چوار

تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 601
اهداف :بررسی تفاوت شیوه های آموزش ضمن خدمت کارگاهی و غیرکارگاهی در مقطع ابتدایی است. همچنین به منظور بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارگاهی بر عملکرد معلمان و تاثیر آموزش ضمن خدمت غیرکارگاهی بر عملکرد معلمان انجام گرفت. این پژوهش از 50 نفر از معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه ی چوار به صورت نمونه گیری سرشماری انجام شد، با استفاده از پرسشنامه ای که شامل 30 سؤال درباره جمله بهبود کیفیت، قبولی شاگردان،کسب رتبه های بالاتر توسط دانش آموزان،استفاده از روش های مختلف در تدریس، طرح منظم در تدریس،فعالیتهای یادگیری بود،و با استفاده از آزمون تی یک نمونه و دو نمونه،رابطه ها و ویژگی ها تحلیل شد. پایایی پرسشنامه تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ 97/0 به دست آمد. شیوه های آموزش ضمن خدمت کارگاهی بر عملکرد معلمان تاثیر دارد(سطح معناداری 0.000)، شیوه های آموزش ضمن خدمت غیرکارگاهی بر عملکرد معلمان تاثیر دارد(سطح معناداری 0.000) بین تاثیر شیوه های آموزش ضمن خدمت کارگاهی و غیرکارگاهی در عملکرد معلمان تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری:هم آموزش ضمن خدمت کارگاهی و هم غیرکارگاهی بر عملکرد معلمان موثر هستند، تاثیر آموزش ضمن خدمت کارگاهی از آموزش ضمن خدمت غیرکارگاهی بیشتر است.
۲.

تاثیر ارتباط معلم با دانش آموزان در کمرویی دانش آموزان ابتدایی

تعداد بازدید : 221 تعداد دانلود : 587
مقاله حاضر از نوع مروری کتابخانه ای است که با توجه به نظرات دانشمندان این عرصه گردآوری شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر ارتباط معلم با دانش آموزان در کمرویی دانش آموزان ابتدایی است . بنابراین ارزیابی مثبت معلم از سوی دانش آموز، وی را به اشتیاق بیشتر جهت حضور در مدرسه و برقراری ارتباط با معلم رهنمون می سازد. اما در صورتی که دانش آموز معلم خود را مثبت ارزیابی نکند، از برقراری ارتباط با معلم خود کناره گیری می کند که در نهایت موجب کمرویی وی می شود.
۳.

بررسی نیاز به شناخت دانش آموزان ابتدایی

تعداد بازدید : 204 تعداد دانلود : 213
مقاله حاضر از نوع توصیفی – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران این عرصه نگاشته شده است. هدف از به تحریر در آوردن این مقاله بررسی نیاز به شناخت دانش آموزان ابتدایی است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که معلمی که از نیاز به شناخت بالایی برخوردار است، این فرهنگ تفکر را به خوبی در کلاس اعمال و تلاش می کند تا نیاز به شناخت دانش آموزان را بسنجد، محیطی غنی برای تفکر ایجاد کند و از این راه نیاز به فعالیت های فکری دانش آموزان با شناخت بالا را افزایش دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان