ریحانه روزنو طلب

ریحانه روزنو طلب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 19 شهر تهران

تعداد بازدید : 329 تعداد دانلود : 258
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رسمی شهرداری منطقه 19 شهر تهران به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 227 نفر از کارکنان رسمی شهرداری منطقه 19 شهر تهران بود که تعداد 142 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مربوط به عدالت سازمانی از مقیاس استاندارد نی هوف و مورمن و برای جمع آوری داده های مربوط به رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکف و همکاران استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/. و 83/. بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی اسپیرمن و آزمون خی دو استفاده گردید. نتایج آزمون خی دو نشان داد که وضعیت عدالت سازمانی و رفتار شهروند ی سازمانی در سطح متوسط به بالا قرار دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی مؤلفه های عدالت سازمانی( عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد.
۲.

بررسی رابطه بین عملکرد و مدیریت دانشِ مدیران مدارس متوسطه منطقه 3و 6 شهر تهران از دیدگاه مدیران و دبیران

تعداد بازدید : 946 تعداد دانلود : 197
هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین عملکرد و مدیریت دانش مدیران مدارس متوسطه منطقه 3و6 شهر تهران از دیدگاه مدیران و دبیران بر اساس مدل امگا (2006 ) می باشد. این پژوهش در تقسیم بندی روشهای تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیق کاربردی بوده و از هر حیث روش توصیفی-پیمایشی محسوب میشود. حجم نمونه تحقیق شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه منطقه 3و6 شهر تهران به تعداد 106 نفردر سال تحصیل97 -1396می باشد که به روش سرشماری انتخاب گردیده ا ند ، همچنین به ازای هر مدیر، 3 دبیر ثابت به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که تعداد آنها 318 نفر می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز براساس شیوه پرسشنامه فراهم گردیده است، پرسشنامه عملکرد با آلفای کرونباخ 88 /0 و پرسشنامه مدیریت دانش فیلیسیوس ترجمه حسین قلی پور (1387) با آلفای کرونباخ 94/0 به دست آمد. همچنین داده ها با استفاده از آمار استنباطی (پیرسون) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد: بین عملکرد مدیران و تلاش آنان برای کسب دانش ، ثبت و ضبط دانش، انتقال دانش، خلق دانش، کاربرد دانش و در مجموع بین عملکرد مدیران و مدیریت دانش مدیران از دیدگاه مدیران و دبیران رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان