ندا رحمتی

ندا رحمتی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
پست الکترونیکی: nedanvk@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

اثربخشی تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دیکته دانش آموزان ابتدایی دارای نارسایی خواندن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
هدف پژوهش حاضر بررسی تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی درس دیکته دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر اهواز که دارای نارسایی خوانی است. پژوهش جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر اهواز می باشند. ازاین بین تعداد 40 دانش آموز به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. از آزمون محقق ساخته در درس املاء دانش آموزان به منظور بررسی پیشرفت تحصیلی آنان در نظر استفاده گردید. یافته ها با استفاده از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی اﻃﻼﻋﺎت گردآوری شده ﺑﺎ روش آﻣﺎری ﺗﺤﻠیﻞ کﻮواریﺎﻧﺲ ﺗک ﻣﺘﻐیﺮی ﻣﻮرد تجزیه وتحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. نتایج تحلیل داده ﻫﺎﻧﺸﺎن داد تکلیف شب بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی نارسا خوان در درس دیکته در سطح معناداری 0/01 تأثیرگذار است.
۲.

اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان

نویسنده:

کلید واژه ها: مهارت های فراشناختی توانایی های شناختی سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی آموزش و پرورش
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کودک
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی پزشکی و بهداشت
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۰۴
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را  کلیه دانش آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر تهران تشکیل دادند. تعداد30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در  دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک یادگیری کلب (1971) و پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی (1392) و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کواریانس بود. نتایج نشان داد مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی  و سبک های یادگیری موثر بوده است. در نتیجه مهارت های فراشناختی به عنوان یک روش موثر، مفید و زود بازده در توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارسان خوان است.
۳.

اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر اسلامشهر تشکیل دادند. تعداد30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک یادگیری کلب (1971) و پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی (1392) و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کواریانس بود. نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که مهارت های فراشناختی بر افزایش توانایی های شناختی و بهبود کیفیت سبک های یادگیری موثر بوده است. در نتیجه مهارت های فراشناختی به عنوان یک روش موثر، مفید و زود بازده در توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارسان خوان است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان