ندا رحمتی

ندا رحمتی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
پست الکترونیکی: nedanvk@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

عوامل موثر بر هیجان تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه زمینه ای هیجان تحصیلی مطالعه کیفی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 515
هیجان ها یکی از ابعاد شخصیتی دانش آموزان هستند که آنها در تمامی فرآیند یادگیری و در موقعیت های تحصیلی مختلف تجربه می کنند. هیجان های تحصیلی عبارت است از فراز و نشیب هایی که دانش آموز در کلاس درس و در رابطه با موضوعات درسی تجربه می کند. این هیجان های می توانند بر کیفیت عملکرد فرد تأثیر گذار باشند و موجبات موفقیت یا عدم موفقیت وی را در امور وابسته به تحصیل فراهم آورند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر هیجان تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول بود. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه هفتم، هشتم و نهم منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود. نمونه گیری به شکل هدفمند و طبق ملاکهای ورود و خروج به پژوهش انجام شد و 12 دانش آموز بر اساس دستیابی به ملاک اشباع داده ها با تجربه هیجان تحصیلی مثبت و منفی، به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع کیفی و به شیوه نظریه زمینه ای و مطابق با نسخه اشتراوس و کوربین و با تحلیل سیستماتیک بود و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. یافته ها سه عامل فردی ، محیطی و آموزشی مؤثر بر هیجان تحصیلی را شناسایی کردند. عوامل مؤثر بر هیجان تحصیلی در سه مقوله اصلی کدگذاری شده که هرکدام دارای مقوله های فرعی دیگری می باشند. مقوله های اصلی به دست آمده عبارت اند از: ۱- عوامل فردی، ۲- عوامل محیطی، 3- عوامل آموزشی و مقوله های فرعی ،عوامل فردی شامل: تناسب ارزش و هدف، کنترل پذیری، شناخت؛ عوامل محیطی شامل: عوامل درونی مدرسه، عوامل بیرونی، عوامل اجتماعی و عوامل آموزشی شامل مقولات فرعی برنامه درسی، معلم و همکلاسی ها می باشد. بنابراین، به طورکلی هیجان تحصیلی از عوامل متعددی چون فردی، محیطی و آموزشی متأثر است.
۲.

اثربخشی تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دیکته دانش آموزان ابتدایی دارای نارسایی خواندن

نویسنده:

کلید واژه ها: تکلیف شب پیشرفت تحصیلی نارساخوان دیکته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 151
هدف پژوهش حاضر بررسی تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی درس دیکته دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر اهواز که دارای نارسایی خوانی است. پژوهش جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر اهواز می باشند. ازاین بین تعداد 40 دانش آموز به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. از آزمون محقق ساخته در درس املاء دانش آموزان به منظور بررسی پیشرفت تحصیلی آنان در نظر استفاده گردید. یافته ها با استفاده از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی اﻃﻼﻋﺎت گردآوری شده ﺑﺎ روش آﻣﺎری ﺗﺤﻠیﻞ کﻮواریﺎﻧﺲ ﺗک ﻣﺘﻐیﺮی ﻣﻮرد تجزیه وتحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. نتایج تحلیل داده ﻫﺎﻧﺸﺎن داد تکلیف شب بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی نارسا خوان در درس دیکته در سطح معناداری 0/01 تأثیرگذار است.
۳.

اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهارت های فراشناختی توانایی های شناختی سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی آموزش و پرورش
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کودک
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی پزشکی و بهداشت
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 563
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را  کلیه دانش آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر تهران تشکیل دادند. تعداد30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در  دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک یادگیری کلب (1971) و پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی (1392) و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کواریانس بود. نتایج نشان داد مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی  و سبک های یادگیری موثر بوده است. در نتیجه مهارت های فراشناختی به عنوان یک روش موثر، مفید و زود بازده در توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارسان خوان است.
۴.

مقایسه عملکرد توجه در دانش آموزان با و بدون مشکلات دیکته نویسی منطقه یک تهران

تعداد بازدید : 764 تعداد دانلود : 587
این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد توجه در دانش آموزان با و بدون مشکلات دیکته نویسی منطقه یک تهران انجام شد. روش پژوهش حاضر پس رویدادی و از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان مبتلا به اختلال دیکته نویسی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل دادند. تعداد60نفر افراد مبتلا به اختلال دیکته با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از بین دانش آموزان پسر عادی همان شهر نیز با روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده تعداد 60 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون عملکرد پیوسته (CPT) ؛ و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل واریانس چند متغیری بود. نتایج نشان داد بین دو گروه دانش آموزان با و بدون مشکلات دیکته نویسی، در خطای ارائه پاسخ، خطای حذف، پاسخ صحیح و زمان واکنش تفاوت معنادار وجود دارد(01/0 P<). بنابراین توجه به این تفاوت ها و نحوه ی تدریسی که با عملکرد توجه دانش آموزان هماهنگ باشد باعث می شود که این گروه از دانش آموزان مطالب درسی را بهتر بیاموزند و عملکرد مثبت آنها افزایش یابد.
۵.

اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهارت های فراشناختی توانایی های شناختی سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 16
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر اسلامشهر تشکیل دادند. تعداد30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک یادگیری کلب (1971) و پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی (1392) و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کواریانس بود. نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که مهارت های فراشناختی بر افزایش توانایی های شناختی و بهبود کیفیت سبک های یادگیری موثر بوده است. در نتیجه مهارت های فراشناختی به عنوان یک روش موثر، مفید و زود بازده در توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارسان خوان است.
۶.

مقایسه کارکردهای اجرایی، انگیزش تحصیلی و رضایت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن و دانش آموزان عادی

نویسنده:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 214
پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی، انگیزش تحصیلی و رضایت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن و دانش آموزان عادی انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علّی مقایسه ای است. جامعه ی آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دارای اختلال خواندن مقطع ابتدایی مراجعه کننده به مراکز اختلالات یادگیری شهر تهران تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 30 دانش آموز مبتلا به اختلال خواندن بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند و برحسب تعداد و ویژگی های دموگرافیک (سن، جنس، پایه تحصیلی) با گروه دانش آموزان عادی، همتا سازی شدند. جهت گرداوری اطلاعات از مقیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر، آزمون فراخنای حروف – ارقام، آزمون مربع های دنباله دار تولز پیرون، آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین و مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان استفاده گردید. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون T مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد، میانگین انگیزش تحصیلی و رضایت تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن به طور معناداری پایین تراز دانش آموزان عادی است (01/0> p) همچنین میانگین نمرات مولفه های کارکردهای اجرایی از جمله حافظه فعال، توجه و انعطاف پذیری ذهنی در دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن به طور معناداری پایین تر از دانش آموزان عادی است (01/0> p) .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان