چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی زمستان 1396 شماره 32

مقالات

۱.

ارائه چهارچوبی برای مدلسازی بانکداری شرکتی در ایران

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۷
با عنایت به اینکه پیاده سازی بانکداری شرکتی توسط بانک های ایرانی امری بسیار پرهزینه و زمان بر است و با توجه به اینکه پیاده سازی بهینه آن نیاز به ایجاد تغییرات وسیع سازمانی دارد؛ سطح بندی اقدامات اجرایی بر پایه مدل کسب و کار هر بانک می تواند منجر به اخذ بیشترین نتیجه از اقدامات صورت پذیرفته شود. در این پژوهش از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری جهت سطح بندی بلوک های مدل کسب و کار بانکداری شرکتی در ایران استفاده شده است. این رویکرد اولویت های اجرا و نیز خروجی ها و ورودی های هر بلوک کسب و کار را جهت سطح بندی چهارچوب کسب و کار مدنظر قرار می دهد. نتیجه نهایی این پژوهش چهارچوبی سطح بندی شده است که ابزار تولید مدل کسب و کار بهینه بانکداری شرکتی را در هر بانک فراهم می آورد.
۲.

ارزیابی رویکرد منطقی و احساسی مشتریان در ارزشگذاری برند

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۷
بازار تلفن همراه در ایران، بازاری با محصولات متنوع، گسترده و در عین حال بسیار رقابتی می باشد. در چنین شرایطی ایجاد ارزش بیش تر برای مشتریان به منظور حفظ و بهبود جایگاه و سهم بازار شرکت ها ضروری می نماید. هدف پژوهش پیش رو شناخت سیستم ارزشگذاری مشتریان برای برندهای تلفن همراه در رویکرد دوگانه ی مواجهه ی منطقی و احساسی ایشان با برندها می باشد. در این پژوهش به منظور جهت گیری احساسی مشتریان در ارزش گذاری مفهوم برند، " ارزش عاطفی برند در نظر مشتریان" و برای مطالعه رویکرد منطقی ایشان در ارزشگذاری " ارزش اقتصادی برند در نظر مشتریان"، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاکی از تفاوت هایی در سیستم ارزشگذاری مشتریان برای برندهای خارجی و داخلی تلفن همراه است؛ بدین ترتیب که در ارزش گذاری برندهای خارجی رویکرد احساسی مشتریان از رویکرد منطقی ایشان موثرتر بوده است در حالی که در ارزشگذاری برندهای داخلی تلفن همراه، جهت گیری منطقی مشتریان از جهت گیری عاطفی پررنگ تر بوده است. در ادامه نتایج پژوهش به رتبه بندی هر یک از برندهای داخلی و خارجی تلفن همراه مورد مطالعه از جهت میزان تاثیرگذاری رویکرد عاطفی و منطقی مشتریان در ارزش گذاری هر برند پرداخته شده است.
۳.

ارزیابی عوامل مؤثر بر محبوبیت صفحات طرفداران برند در شبکه های اجتماعی

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۱
با توجه به پتانسیل بالای شبکه های اجتماعی و به دنبال آن نیاز روزافزون برندهای تجاری به منظور تبلیغات بهینه در شبکه های اجتماعی و همچنین به نبود تحقیقات کافی در این زمینه، در این تحقیق ما در تلاش هستیم تا ضمن معرفی یک مدل مفهومی در قالب 11 فرضیه پژوهشی به ارزیابی عوامل مؤثر بر محبوبیت برندها در شبکه های اجتماعی بپردازیم. به منظور جمع آوری داده ها تعداد380 پرسشنامه در میان کاربران صفحه طرفداران سه برند معروف ایرانی در اینستاگرام توزیع شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون فرضیات از نرم افزارAmos Graphics استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عواملی چون "پست های سرگرم کننده"، "استفاده از عکس های پویا در برند پست ها"، "استفاده از هشتگ ها "، " ایجاد پست های تعاملی"، "کامنت های مثبت کاربران"، "استفاده ویدئوهای پویا در برند پست ها"و"قرار دادن مطالب آموزشی در برند پست ها"، "برگزاری مسابقات در قالب پست ها" در اینستاگرام می توانند تأثیر مثبتی برافزایش محبوبیت پست های برند داشته و همچنین عواملی مانند "کامنت های منفی کاربران " بر روی محبوبیت پست های برند بی تأثیر می باشند.
۴.

تأثیر اعتبار نیروی فروش بر وفاداری و سهم از جیب مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش افزوده تجربه شده

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۳
هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر اعتبار نیروی فروش بر رفتار مصرف کننده(وفاداری و سهم از جیب مشتری) در شعب تهران شرکت بیمه ایران بوده است. همچنین، پژوهش بررسی می کند که ارزش افزوده تجربه شده چگونه با قرار گرفتن بین این متغیرها رابط مذکور را تحت تأثیر قرار می دهد. فلسفه این پژوهش اثبات باوری، رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است. بدین منظور و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه ای مشتمل بر 26 پرسش از طریق نمونه گیری در دسترس به نمونه آماری متشکل از 384 نفر از مشتریان شرکت بیمه ایران در شهر تهران ارایه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز با اتکا بر تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. پایایی نیز از مجرای آزمون های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس تأیید شد. سپس، داده های گردآوری شده به کمک نرم افزار لیزرل و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل و آزمون قرار گرفتند. در نهایت، مشخص شد که اعتبار نیروی فروش بر وفاداری و سهم از جیب مشتری مؤثر است، اما در صورتی که بتواند ارزش افزوده تجربه شده را تقویت کند. از این رو، سازمان مورد مطالعه و سازمان های مشابه آن ها برای افزایش وفاداری و سهم از جیب مشتری بایستی، علاوه بر تقویت اعتبار نیروی فروش، باید سازوکارهای تبدیل این اعتبار به بهبود تجربه مشتریان در زمینه های ارزش اقتصادی، کارایی و برتری خدمات و تعامل لذت بخش را محقق کنند.
۵.

الگوی عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی بین بازاریابی و فروش و تأثیر آن بر بازاریابی موفق

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۸
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی واحدهای میان فروش و بازاریابی و تأثیر آن بر موفقیت بازاریابی است. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است که مرحله اول به شناسایی عوامل مؤثر بر تبادل ضمنی دانش بین بازاریابی و فروش پرداخته است و مرحله دوم به بررسی تأثیر این عوامل بر تبادل این دانش و تأثیر آن بر موفقیت بازاریابی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را در مرحله اول، یک تیم خبره ده نفرِ و در مرحله برازش و سنجش مدل پژوهش، کارکنان بازاریابی و فروش شرکت های لبنیات فعال در استان گیلان تشکیل می دادند که بر مبنای آمار اخذشده در زمان انجام پژوهش، تعداد کل آن ها 850 نفر بود. تعداد اعضای نمونه بنا به جدول مورگان، 265 نفر در نظر گرفته شد که به روش طبقه ای تصادفی در پژوهش مشارکت داده شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که در جامعه تحت مطالعه، به ترتیب عوامل بین فردی، عوامل سازمانی و عوامل فردی از بیشترین تأثیرگذاری بر تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی برخوردار می باشند و همچنین نتایج نشان داد که تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی بر نوآوری، کارایی نسبی و اثربخشی نسبی برنامه های بازاریابی تأثیرگذار است.
۶.

اثر برندگرایی بر ارزش ویژه داخلی برند

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۲
کارکنان مالکان برند، به طور فزاینده نقش کلیدی در ارائه برندها به مشتریان بالفعل و بالقوه ایفا می کنند. به تبع آن برندینگ داخلی اخیرا به عنوان مبحثی مهم در بازارها مطرح شده است. پژوهش حاضر چارچوبی را برای سنجش مفهومی جدید در حوزه برندینگ داخلی تحت عنوان ارزش ویژه داخلی برند ارائه کرده است. در این راستا به بررسی تاثیر برندگرایی سازمان، تعهد داخلی نسبت به برند، دانش داخلی نسبت به برند و درگیر سازی داخلی با برند بر ارزش ویژه داخلی برند پرداخته و به منظور بررسی عمیق موضوع، مفهوم برندگرایی را با رویکردی جامع در قالب چهار متغیر برندگرایی به عنوان ارزش، قواعد برندگرایی، المان های ملموس برندگرایی و رفتار برندگرایانه مدلسازی نموده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است. گردآوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه میان کارکنان «بانک ملت» در شهر تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج پژوهش مفهوم سازی برندگرایی با رویکرد جامع پژوهش را تایید نمود. همچنین تاثیر مثبت برندگرایی از طریق متغیرهای میانجی تعهد داخلی نسبت به برند و دانش داخلی نسبت به برند بر ارزش ویژه داخلی برند تائید شد. همچنین این پژوهش نشان داد که درگیرسازی داخلی با برند بر ارزش ویژه داخلی برند اثر معناداری ندارد.
۷.

تدوین الگوی برند مقصد گردشگری مبتنی بر نقاط تماس گردشگر

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۸
هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی برند مقصد گردشگری بر مبنای نقاط تماس گردشگر می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش؛ جزو پژوهشهای کیفی می باشد. برای نیل به هدف فوق؛ با استفاده از تکینک تحلیل محتوا و فن دلفی، ابتدا ابعاد و مؤلفه های احتمالی الگوی برند مقصد گردشگری مشخص و پس از ارسال ابعاد و مولفه های شناسایی شده برای اعضای جامعه آماری و دریافت نقطه نظرات تکمیلی ایشان؛ الگوی نهایی برند مقصد گردشگری بر مبنای نقاط تماس گردشگر طراحی گردید. جامعه آماری این پژوهش را مجموعه ای از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی و دست اندرکاران حوزه های گردشگری تشکیل و در آن از روش نمونه گیری غیر قضاوتی هدفمند استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که مولفه های اساسی الگوی برند مقصد گردشگری را می توان در چهار مولفه اساسی: ارتباطات برند مقصد، دارایی های برند مقصد، عملکرد برند مقصد و پیامدهای برند مقصد طبقه بندی نمود.
۸.

تاثیر ابعاد شخصیتی خریداران بر فعالیت تبلیغات توصیه ای

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۵
فروشندگان همواره تلاش می کنند خریداران را به خرید از فروشگاه خود ترغیب نمایند و مشتریان فروشگاه خود را گسترش دهند. بدین منظور از شیوه های مختلف تبلیغ استفاده می کنند. رضایت مشتریان، نه تنها باعث تکرار خرید آن ها از یک فروشگاه می شود، بلکه باعث تبلیغات شفاهی داوطلبانه فروشگاه، می گردد. با توجه به تاثیر زیاد و هزینه ی کم این تبلیغات شفاهی، امروزه یکی از جذاب ترین شیوه های تبلیغ برای فروشگاه هاست. عوامل مختلف درونی و بیرونی بر میزان فعالیت تبلیغات شفاهی مشتریان، موثر است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد شخصیتی خریداران بر فعالیت های تبلیغات شفاهی آن ها است. برای نیل به این هدف، از پرسشنامه ی شخصیتی استاندارد مایرز- بریگز برای سنجش ابعاد شخصیتی خریداران و از پرسشنامه ی محقق ساخته برای بررسی تبلیغات شفاهی مشتریان استفاده می شود. جامعه ی آماری پژوهش، خریدارن لوازم جانبی کامپیوتر هستند. پرسشنامه ی پژوهش به صورت تصادفی بین 385 نفر از جامعه ی آماری پژوهش توزیع گردید. نتایج حاصل از 329 پرسشنامه ی قابل تحلیل به شیوه ی مدل سازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که احساسی بودن با ضریب 74%، برون گرایی با ضریب 61% و قضاوتی بودن با ضریب 28% بر فعالیت های تبلیغات شفاهی مشتریان راضی موثر است. در حالی که تاثیر حسی بودن بر فعالیت های تبلیغات شفاهی رد شده است.
۹.

کاوشی بر الگوی تجربه مشتری مبتنی بر نقاط تماس در طول سفر دریافت خدمات بانکی

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۲
در عصری که مشتری شرایط مبادله را تعیین می کند، بکارگیری روش های سنتی ارائه خدمات، دیگر نمی تواند موفقیت بنگاه های خدماتی را تضمین نماید و تامین رضایت مشتری تنها منحصر به زمان مواجه با خدمت نیست. پس، سازمان باید به تجربه مشتری که مبتنی بر عواطف و هیجانات وی در زمان مواجهه با تمام لحظات با بخش های سازمان، توجه کنند. بنابراین، این پژوهش با هدف ارائه مدل تجربه مشتری مبتنی بر لحظات مواجه (نقاط تماس) در طول سفر مشتری برای دریافت خدمت انجام گرفت. در این پژوهش داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشتریان خدمات بانکی و با فن رویدادهای متوالی گردآوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های افراد، محیط بانک، فرایند خدمت، فناوری، پیشبرد فروش و ارتباطات به عنوان نقاط تماس تجربه مشتری در خدمات بانکداری شناسایی شدند. مولفه افراد (کارکنان و سایر مشتریان)، بیشترین نقش را در شکل دهی تجربه مشتری داشتند. مدیران بانک ها با شناسایی این مولفه ها می توانند به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند و منابع خود را جهت بهبود و توسعه این نقاط به خوبی تخصیص دهند.
۱۰.

ترجیحات مشتریان نسبت به پاداش ها در باشگاه های مشتریان بانکی با استفاده از تحلیل توامان

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۱
به عنوان یک جزء اصلی از مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برنامه های وفاداری تبدیل به ابزاری در دست مدیران برای ایجاد وفاداری در مشتریان شده اند. برنامه های وفاداری با هدف حفظ مشتریان سودده که برای شرکت ارزشمند هستند، اجرا می شوند. این پژوهش با هدف شناسایی ترجیحات مشتریان نسبت به پاداش های قابل ارائه در باشگاه مشتریان های بانکی در فضای کسب و کار ایران اجرا شده است. در این پژوهش ما به سه سوال پاسخ خواهیم دادیم، اول اینکه از بین سه جنبه "مالی/ غیر مالی"، "مستقیم/ غیر مستقیم" و "سوپرایزی/ غیر سوپرایزی" کدام جنبه برای مشتری مهم تر و تعیین کننده تر هستند و ترجیحات آنها را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد؟ دوم اینکه "پاداش های مالی" برای مشتریان جذاب تر هستند یا "غیر مالی"؟ "پاداش های مستقیم" جذاب تر هستند یا "غیر مستقیم"؟ "پاداش های سوپرایزی" جذاب تر هستند یا "غیرسوپرایزی"؟ و در انتها اینکه متغیرهای جمعیت شناختی چه تاثیری بر ترجیحات افراد در برنامه های وفاداری بانک ها دارد؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی نوع پیمایشی می باشد. همچنین از پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از تکنیک تحلیل توامان استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مراجعه کنندگان به شعب بانک پارسیان در شهر تهران می باشد. نتایج نشان دادند افراد شرکت کننده در نظرسنجی پاداش های مالی را به پاداش های غیر مالی (اجتماعی) همچنین پاداش های مستقیم (مرتبط با صنعت بانکی) را به پاداش های غیر مستقیم (غیر مرتبط با صنعت بانکی) و در آخرین مورد آنها پاداش های سوپرایزی را به پاداش های غیرسوپرایزی ترجیح می دهند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که میزان اهمیت ویژگی اول (مالی/غیرمالی) بسیار بیشتر از دو معیار دیگر می باشد. در انتها اثر تفاوت های جمعیت شناختی و نگرشی مشتریان بر ترجیحات آنها نسبت به پاداش قابل ارائه در باشگاه مشتریان های بانکی بررسی شد.
۱۱.

تحلیل محتوای مسئولیت اجتماعی در مقاصد استراتژیک شرکتهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۲
مسئولیت اجتماعی شرکتها موضوعی است که در کسب و کارهای امروزی بحث و جدلهای بسیاری درباره آن انجام شده است به گونه ای که در سالهای اخیر به عنوان یک بخش مهم و حیاتی در توسعه پایدار مطرح شده است. به دلیل رشد و توسعه سازمان ها و و تاثیر آنها بر جامعه و ذینفعان مختلف اهمیتی روز افزون یافته است. به گونه ای که این مبحث در گفتگو میان حکومت ها، سازمانهای عمومی، سمن ها و حتی سازمانهای بین حکومتی و بین المللی همچون سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان بین المللی کار و صندوق پول نیز همواره مطرح شده است. با توجه به اینکه شرکتها می بایستی در مقاصد استراتژیک خود رویکرد خود را در خصوص مسئولیت اجتماعی بیان کنند لذا در این مقاله تلاش شده است تا بر مبنای مدل کارول (1991) که چهار بعد مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه را به عنوان ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها مطرح کرده، "چشم انداز، ماموریت و ارزشهای محوری" شرکتهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان مقاصد استراتژیک این شرکتها تحلیل محتوا گردد. در این راستا 38 شرکت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور که مقاصد استراتژیک آنها در دسترس بود بررسی گردید. یافته ها نشان می دهد بر روی ابعاد مسئولیت اقتصادی بیشترین تاکید و بر روی ابعاد مسئولیت اخلاقی کمترین تاکید شده است. همچنین در "ارزشهای محوری" بیشترین تاکید بر ابعاد چهار گانه مسئولیت اجتماعی مشاهده گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵