پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت عمومی سال دهم پاییز 1396 شماره 37

مقالات

۱.

نقش ویژگی های شخصیتی بر درگیری شغلی با میانجی گری کیفیت زندگی کاری

تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر درگیری شغلی کارکنان با در نظر گرفتن کیفیت زندگی کاری به عنوان نقش میانجی در یکی از رسانه های نوشتاری کثیرالانتشار تهران صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان رسانه ی نوشتاری مورد نظر در شهر تهران بودند و نمونه آماری شامل 196 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد پنج عامل شخصیتی کوستا و مک کری، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو استفاده شد. در نهایت داده های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمامی ویژگی های شخصیتی برونگرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی و گشودگی به تجارب با درگیری شغلی از طریق نقش میانجی کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت معناداری داشتند ولی صفت روان رنجوری با درگیری شغلی و میانجی گری کیفیت زندگی کاری رابطه معکوس و معناداری داشت.
۲.

مدلی برای کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک

تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
در چند دهه اخیر، حاکمیت شرکتی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. مطالعه پیش رو با استفاده از رویکرد کیفی و با اتکا بر فلسفه تفسیری نمادین به دنبال استخراج چیستی و چرایی مدل کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی در کشور ایران است. در این راستا از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک از طریق کد گذاری باز، محوری و نظری به منظور تبیین استقرایی نظریه استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختمند با 12 نفر از خبرگان حوزه حاکمیت شرکتی و از طریق نمونه گیری نظری تا رسیدن به نقطه اشباع نظری جمع آوری شده است. بعد از تحلیل و مصاحبه ها و در مرحله کد گذاری باز تعداد 132 کد استخراج شد و در مرحله کدگذاری محوری در هفتاد و هفت مفهوم، هجده مقوله فرعی و شش مقوله اصلی برساخت زده شده، طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری نظری مقولات تبیین گشتند و خط سیر تحقیق تشریح شد. کنترل رسانه ای، کنترل پیچیده هیات مدیره، کنترل سیستم قانونی، اقدامات کنترلی ذینفعان، کنترل بازار سهام و ممیزی و نظام رتبه بندی مقوله های اصلی مدل کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی را تشکیل می دهند.
۳.

تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر در ایجاد جریان های شکافنده سازمانی

تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۵۹
این تحقیق با مطالعه کتابخانه ای (کتب، مجلات، پایگاه داده ها، سایت های اینترنتی و ...) و انجام مصاحبه عمیق با خبرگان مدیریت در دانشگاه پیام نور جهت تدوین ادبیات تحقیق شروع شد. انبوهی از متغیرهای عوامل ایجاد کننده ی جریان های شکافنده سازمانی جمع آوری گردید. در مرحله دوم با تشکیل پانل دلفی 40 نفره از مدیران، اساتید و خبرگان مدیریت، در مورد این متغیر ها اجماع حاصل شد و تعداد 36 متغیر، نهایی شدند که مبنای تهیه پرسشنامه اصلی طرح قرار گرفتند. تعداد 500 پرسشنامه بین مدیران، معاونین و کارشناسان مدیریت سازمان ها و ادارات کل استان خوزستان توزیع شد. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SPSS 22 و LISREL 8.8 ، داده های بدست آمده از 364 پرسشنامه تکمیل شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و 7 عامل مؤثر در ایجاد جریان های شکافنده سازمانی در سه بُعد (زمینه ای، ساختاری و رفتاری) مشخص و رتبه بندی شد. براساس نتایج حاصله از این تحقیق، عوامل زمینه ای مؤثرترین عامل ایجاد کننده ی جریان های شکافنده ی سازمانی می باشند.
۴.

ارائه الگوی همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۸
پژوهش حاضر به ارائه الگوی همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. پژوهش حاضر از حیث هدف بنیادی بوده و بوسیله ی روش شناسی آمیخته (کیفی- کمی) در دو مرحله انجام شده است. در بخش کیفی، و در قسمت اول، استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون   انجام شده است؛ و سپس، جهت ساخت الگوی پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسش نامه استفاده شده است. نتایج این تقسیم بندی در قالب پرسش نامه هایی به 30 نفر از خبرگان حوزه مدیریت و صنعت ارائه شده (به روش گلوله برفی) و نظر آن ها در این خصوص دریافت شده و توسط آزمون Binomial در نرم افزار SPSS بررسی شده است. در آخر، بعد از جمع آوری نظرات خبرگان، حاصل کار به صورت الگوی پژوهش ارائه شده است. راهبرد پژوهشی مورد استفاده در این مرحله، تحلیل مضمون است. در این پژوهش با توجه به مطالعه عمیق نظری و دقت نظر در پیشینه تحقیق و مصاحبه های انجام شده ، مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده استخراج و تحت مضمون فراگیر مولفه های همکاری های فناورانه ارائه شده اند.
۵.

مدل سازی انواع شاخص بورس اوراق بهادار ایران با الگوریتم تقریب تابع ژنتیک

تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
از مهم ترین مباحث جدی در بازار بورس، شاخص های بورس می باشد. هدف اصلی این پژوهش مدل سازی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی بورس، شاخص مالی و شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار ایران است. بدین منظور، از اطلاعات 112 متغیر کلان اقتصادی و بورس طی سالهای 1376 تا 1393 استفاده شده است که مدل سازی با روش الگوریتم تقریب تابع ژنتیک صورت گرفته است. با استفاده از نرم افزار MSmodeling مدل سازی برای عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی بورس، شاخص مالی، شاخص صنعت صورت گرفت تا مشخص گردد که از 108 متغیرمستقل چه متغیرهایی برانواع شاخص بورس موثر می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد تسهیلات اعطایی بانکها منجر به افزایش شاخص صنعت در بازار بورس می شود. پایه پولی و تسهیلات اعطایی بانکها و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز بر شاخص قیمت سهام موثر می باشد. همچنین متغیرهای تعداد سهام معامله شده، ارزش معاملات و تعداد خریداران باعث افزایش شاخص صنعت و شاخص قیمت سهام شده است. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی باعث افزایش شاخص صنعت و شاخص قیمت سهام می شود که دولت، در مورد برخی از شرکتهای بورس وارد عمل شود و بنگاه های ورشکسته را با اعطای تسهیلات مدیریت کند و وضعیت آنها را در بازار بورس بهبود بخشد. همچنین با توجه به یافته های پژوهش رشد صنعت خودرو منجر به رشد شاخص مالی می شود و بدین منظور سیاست گذاران بایستی به صنعت خودرو توجه ویژه ای نمایند.
۶.

مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع

تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
صاحب نظران سازمانی مختلفی به تبیین استراتژی های عمومی سازمان ها پرداخته اند و هرکدام از زاویه خود ساختاری از این استراتژی ها را برشمرده اند ولی بررسی میزان انطباق ساختارهای مختلف استراتژی، مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفت تا ابهام موجود برای مدیران و برنامه ریزان را که منبعث از تفاوت های موجود در ساختارهای مختلف استراتژی بود کمتر نماید. در مرحله نخست این پژوهش، پرکاربردترین ساختارهای استراتژی عمومی که در محیط علمی و اجرایی کشور مورد استفاده هستند شناسایی شدند و در مرحله بعد به بررسی تطبیقی آن ها اقدام گردید. بررسی تطبیقی طی دو گام صورت پذیرفت. در گام نخست مقایسه بین ساختارها به صورت دو به دو صورت پذیرفت و در گام بعدی نتایج مقایسات زوجی در قالب اشتراکات، اختلافات و انحصارات ساختارها جمع بندی گردید. اختلافات ساختارها در سه موضوع ظهور داشت: در عنوان استراتژی، در مفهوم استراتژی و در جایگاه ساختاری استراتژی. اشتراکات ساختارها نیز، استراتژی هایی را شامل شد که در ساختارهای مختلف با عنوان یکسان، مفهوم یکسان و جایگاه یکسان مورد استفاده قرار گرفته اند. در پایان از نتایج بررسی تطبیقی، ساختار جامعی از استراتژی های عمومی پیشنهاد گردیده است که می تواند به عنوان مرجعی جامع از استراتژی های سازمانی در اختیار  برنامه ریزان استراتژیک قرار گیرد.
۷.

زمینه های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند

تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
تأمین نیروی انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی هر سازمانی محسوب می شود و سایر وظایف مدیریت وقتی در عمل به درستی تحقق می یابد که نیروی انسانی شایسته برای اجرای آن وجود داشته باشد. از این رو، با توجه به اهمیت نیروی انسانی در سازمان ها، هدف اصلی این پژوهش شناسایی زمینه های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی– پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری از میان کارکنان این دانشگاه به تعداد 143 نفر با استفاده از نمونه گیری قضاوتی انتخاب شد. به منظور بررسی وضعیت زمینه های نظام جذب نیروی انسانی شناسایی شده، از آزمون تی تک متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد، متغیرهای جو سازمان، ویژگی های شغلی و شرایط و محیط کار نسبت به سایر متغیرها دارای وضعیت مطلوب تری هستند و متغیرهای حقوق و مزایا، و مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه مورد مطالعه نسبت به سایر زمینه ها از مطلوبیت کمتری برخوردار می باشند. در نتیجه، به مدیران عالی پیشنهاد می شود، در تصمیم گیری ها و تعیین راهبردهای جذب نیروی انسانی در این دانشگاه، به دو عامل حقوق و مزایا و مسوولیت پذیری اجتماعی بیشتر از سایر عوامل توجه کنند.
۸.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در تحقق تولید پایدار با گذر از تولید صنعتی به سوی تولید اکولوژیک (مطالعه ی شرکت های تولیدی صنعتی بخش خصوصی استان سمنان)

تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۳۱۲
پیشرفت پایدار، منظری است که موضوعات اجتماعی، اقتصادی و محیطی را به طورکلی و هم زمان در فرآیند پیشرفت نشانه می گیرد و در این مسیر مدیریت تولید و تولیدکنندگان بیش ازپیش در حال درگیر شدن درباره ی موضوع پایداری هستند. این پژوهش با هدف شناخت ابعاد تولید پایدار با نگرش اکولوژیک از دیدگاه مدیران شرکت های تولیدی صنعتی موفق در استان سمنان صورت گرفت و بدین منظور با استفاده از ابزار مصاحبه و با تکیه بر فن شبکه خزانه و پیمودن گام های آن با مدیران 33 شرکت با حداقل فعالیت پیوسته 5 ساله، مصاحبه و نسبت به ایجاد 33 شبکه خزانه شخصی منفرد و درمجموع 175 سازه شخصی اولیه اقدام شد، که درنهایت با واکاوی و تحلیل این سازه ها، شبکه جمعی تولید پایدار مشتمل بر 87 سازه ثانویه در حوزه های مصرف منابع، محیط زیست، کارکنان، عملکرد و رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، محصولات، رهبری و یکپارچگی سیاست ها، توسعه و پیشرفت صنعتی، زنجیره تأمین، میراث صنعتی و اکولوژی صنعتی مشخص گردیدند. همچنین این عوامل بر اساس آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS نیز مورد تحلیل و رتبه بندی قرار گرفت و عواملی از جمله رفاه اجتماعی مشتریان، عملکرد مالی مطلوب، پیروی از قوانین ملی و بین المللی، آینده نگری، سرمایه گذاری ناملموس و مدیریت برند، طراحی پایدار، سنجش و پایش تراکم انتشار گازها، برنامه ریزی منابع سازمانی، استفاده صحیح از زمین و کیفیت و رضایت از محصول، به عنوان ده عامل برتر مشخص گردیدند.
۹.

حکمرانی خوب و ارتقای سلامت نظام اداری؛ تبیین نقش دولت الکترونیک

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۴۶۵
هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش ایجاد و استقرار دولت الکترونیک در ارتقای شاخص های حکمرانی خوب در ایران است. جامعه آماری تحقیق متشکل از خبرگان موضوعات دولت الکترونیک و حکمرانی خوب می باشد. باتوجه به نرمال بودن توزیع متغیرها، براساس آزمون پارامتریک تی-استیودنت انجام شده، یافته های تحقیق بدین قرار است: ایجاد و استقرار دولت الکترونیک در کشور از پنج بعد؛ شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، اعتماد و نظارت پذیری، کارآمدی دولت و دسترسی به خدمات دولتی باعث ارتقاء شاخص های حکمرانی خوب در کشور خواهدشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه های فرعی تحقیق نشان می دهد که؛ ایجاد و استقرار دولت الکترونیک در ایران از بعد تسهیل و کمک به اجرای بهتر قوانین و مقررات، از بعد شفاف سازی از طریق مراحل انجام کار، افزایش اطلاع رسانی، جریان آزاد اطلاعات و نظارت پذیری، از بعد شفاف سازی معاملات، از بعد شفاف سازی در امور اداری و استخدامی، از بعد شفاف سازی از طریق اتوماسیون اداری و سیستم مکانیزه اطلاعات منجر به ارتقاء شاخص های حکمرانی خوب می شوند. یافته ها همچنین حکایت از این دارند که؛ ایجاد و استقرار دولت الکترونیک در ایران از بعد پاسخگوبودن به مراجعه کنندگان و رعایت حقوق ارباب رجوع، از بعد بهبود و تسریع در پاسخگویی به رسانه ها و افکار عمومی، ازبعد پاسخگویی به دستگاه ها و واحدهای نظارتی موجبات ارتقاء حکمرانی خوب در کشور را فراهم می آورند.
۱۰.

تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری، رضایت شغلی و قصد ماندن کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۱۶
در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی از نام تجاری، رضایت شغلی و تمایل به ماندن کارکنان بررسی شود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 330 نفر است. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 181 نفر به دست آمد؛ ولیکن با توجه به استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، حداقل تعداد 200 پرسشنامه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به صورت تکمیل شده از بین کارکنان شاغل در معاونت ها و واحدهای اداری مختلف دانشگاه جمع آوری گردید. گردآوری داده های مورد نیاز با پرسشنامه استاندارد انجام گرفت و روایی آن بر اساس روایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. به منظور اندازه گیری مولفه های نام گذاری تجاری داخلی شامل دو بعد فعالیت های آموزش و توسعه مبتنی بر نام گذاری تجاری داخلی و ارتباطات نام گذاری تجاری داخلی از پرسشنامه کااوسورین (2012) استفاده شد. همچنین سنجش شاخص های نگرش های حمایتی نام تجاری شامل تعهد نام تجاری، شناسایی نام تجاری و وفاداری نام تجاری بر اساس پرسشنامه پونجایسری و ویلسون (2012) انجام گردید. نهایتا پرسشنامه پریز و بندیکسن (2014) برای اندازه گیری رضایت شغلی و قصد ماندن کارکنان مورد استفاده قرار گرفت. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش حداقل مجذورات جزئی و نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نتایج نشان داد که نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری و رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد. تاثیر رضایت شغلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری و قصد ماندن مثبت است. تاثیر مثبت نگرش های حمایتی نام تجاری بر قصد ماندن کارکنان نیز تایید شد. همچنین رضایت شغلی در ارتباط بین نام گذاری تجاری داخلی و قصد ماندن و همچنین نگرش های حمایتی نام تجاری در ارتباط بین نام گذاری تجاری داخلی و قصد ماندن از نقش واسطه ا ی برخوردار بودند .
۱۱.

خوشه بندی مشتریان بر مبنای مدل RFM با استفاده از الگوریتم C-means فازی (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر زاهدان)

تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۳۷۶
امروزه یکی از چالش های بزرگ سازمان های مشتری محور، شناخت مشتریان، ایجاد تمایز بین گروه های مختلف مشتریان و رتبه بندی آن هاست. خوشه بندی یکی از تکنیک های داده کاوی است که برای گروه بندی مشتریان متناسب با ویژگی های مختلف آن ها استفاده می شود. هدف اصلی این تحقیق، خوشه بندی فازی مشتریان بر اساس شاخص های تازگی (Recency)، تکرار (Frequency) و ارزش پولی (Monetary) است. مطالعه ی صورت گرفته بر روی 76379 تراکنش ثبت شده از مشتریان فروشگاه رفاه شهر زاهدان می باشد. به همین منظور پس از تعیین مقادیر RFM، تعداد بهینه خوشه ها با استفاده از شاخص ژی و بنی محاسبه گردید. در مرحله بعد مشتریان با الگوریتم فازی C-means به هفت خوشه تقسیم شدند. سپس وزن هر یک از شاخص های مدل RFM با فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخص شد. در نهایت با محاسبه و رتبه بندی ارزش دوره عمر هر خوشه، مشتریان کلیدی و با ارزش فروشگاه شناسایی شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند برای تدوین برنامه های مدیریت ارتباط با مشتری برای هر یک از گروه های مشتریان به کار رود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲