پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت سال سوم بهار 1389شماره 7

مقالات

۱.

طراحی مدلی بر اساس کارکردهای مرشد- مریدی در راستای توسعه مدیریت

تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۵۱
مدیران ارشد سازمان منبعی برای کسب مزیت رقابتی هستند، چرا که توسعه سازما ن ها از توسعه مدیران آغاز می شود. عملکرد کارکنان و سازمان ها در گرو تصمیمات و عملکرد رهبران و مدیران عالی می باشد؛ بنابراین شناسایی، انتخاب و پرورش مدیران و افرادی که از پتانسیل لازم برای احراز پست های بالای سازمانی برخوردارند و به عنوان چالشی پیش روی سازمانها قرار گرفته است. بی تردید یکی از برنامه های کلیدی در توسعه مدیریت، پرورش مدیران جدید است. جانشین پروری، همواره مستلزم اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی متعددی است که از جمله آنها می توان به مرشد- مریدی اشاره کرد. در این مقاله سعی می گردد رابطه بین مرشد- مریدی با برخی از ابعاد توسعه مدیریت نظیر بعد شغلی (ارتقاء مسیر شغلی)، مهارتی (مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی) و ویژگی های شخصیتی (خودپندای، خودباوری و عزت نفس) بررسی شود. در این راستا 134 نفر از معاونین شعب بانک پارسیان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و داده های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج تحقیق داشته که بیشترین اثر بر روی خودباوری و ارتقا مسیر شغلی است (به ترتیب 93/0 و 86/0).
۲.

تاثیر هوش هیجانی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شان

تعداد بازدید : ۳۷۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۱۶
امروزه علم به قدرت و توانایی احساسات و هیجانات در زندگی انسان پی برده است و در حال کشف و تبین جایگاه آن در فعالیت ها و رفتارهای انسان است. در سالیان اخیر مطالعات از سوی هوش به هوش هیجانی سوق یافته است، به طوری که از دهه ی 90 میلادی، این مفهوم وارد حوزه ی مدیریت شده است. تحقیقات نشان داده اند که مدیران با هوش هیجانی بالا، مدیران و رهبران موثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری و تعهد محقق می کنند. رضایت شغلی نیز یکی از مهمترین عوامل مورد توجه محققان و سازمان ها است. از این رو، تحقیق پیش رو به دنبال طراحی و اجرای مدلی برای بررسی رابطه ی هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی کارکنان می باشد. به همین منظور با توجه به مدل هوش هیجانی بارآن و عوامل موثر بر رضایت شغلی از سوی اسمیت، کندال و هالین، مدلی طراحی شده و توسط داده های جمع آوری شده با پرسشنامه ی EQi(با آلفای کرانباخ88/0) و JDI (با آلفای کرانباخ 77/0)، اجرا شد. مدل اجرایی از نظر برازش مناسب تشخیص داده نشد. به همین دلیل مطابق نظر محقق و تحقیقات قبلی، روابط دو طرفه ای میان ماهیت کار، علاقمندی به کار و همکاران و همچنین میان روابط درون فردی، روابط میان فردی و مدیریت تنش برقرار شد. مدل اصلاحی از نظر برازش مورد پذیرش قرار گرفته و مدل نیز 42/0 گزارش گردید. همچنین فرضیه تحقیق،«هوش هیجانی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان موثر است.»؛ نیز تائید گردید.
۳.

ارائه مدل تاثیر دیدگاه مصرف کننده بر ارزش کلی درک شده محصولات سفارشی سازی شده انبوه

تعداد بازدید : ۱۳۷۶ تعداد دانلود : ۶۴۴
تحقیقات نشان داده است که سفارشی سازی انبوه ارزش بیشتری را به مشتری ارائه می نماید. در این راستا ،این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه دیدگاه مصرف کننده نسبت به ارزش محصولات سفارشی سازی شده انبوه بر ارزش کلی درک شده این محصولات اثر می گذارد.ارزش محصولات سفارشی سازی شده انبوه از دیدگاه مصرف کننده در سه بعد منعکس می شود که عبارتند از:ارزش مفید بودن،ارزش تفاوتهای فردی و ارزش خود معنی دار کردن. در این تحقیق تفاوتهای فردی موثر را در قالب نیاز به بهینه سازی،تمرکز بر زیبایی محصول و نیاز به منحصر به فرد بودن بیان نموده ایم. در این ارتباط مدل مفهومی بر اساس تئوری مشارکت ، تئوری وظیفه ای نگرشها و تئوریهای مطلوبیت منحصر به فرد بودن ارائه و آزمون شده است. این تحقیق توسعه ای –پیمایشی بوده و در آن دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشگاههای تهران و تربیت مدرس مورد سوال قرار گرفتند.به طور کلی اطلاعات بدست آمده از پاسخها در غالب مدل مفهومی رابطه میان سه بعد ارزش محصولات سفارشی سازی شده انبوه از دیدگاه مصرف کننده و ارزش کلی درک شده این محصولات را تایید می نمایند.
۴.

مطالعه تاثیر فضای اخلاقی سازمان بر روی رضایت شغلی کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهر گرگان

تعداد بازدید : ۲۴۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
این گزارش تحقیقی، تاثیر انواع فضای اخلاقی بر روی ابعاد رضایت شغلی کارکنان در صنعت بانکداری را مطالعه می کند. بررسی این تاثیر ممکن است بینش و شناخت بیشتری برای گنجاندن اخلاقیات و اصول اخلاقی در درون صنعت بانکداری و مدیریت اثربخش کارکنان فراهم کند. اگر رابطه معنی داری بین فضای اخلاقی و رضایت شغلی در صنعت بانکداری وجود داشته باشد، مدیران می توانند با ایجاد و پرورش یک فضای اخلاقی سازمانی مثبت به سطوح بالاتر رضایت شغلی در کارکنان خود نائل شوند. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی انجام شده است و داده های تحقیق بوسیله پرسشنامه از 330 نفر از کارکنان بانک های دولتی- خصوصی شهرستان گرگان جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که فضای اخلاقی قوانین و مقررات درون سازمان بر روی رضایت از شغل، پرداخت، و سرپرست؛ و نیز فضای اخلاقی توجه بر روی رضایت از همکاران و شغل تاثیر مثبت معنی داری دارد. در حالیکه فضای اخلاقی استقلال بر روی رضایت از شعل تاثیر منفی معنی داری دارد. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که فضای اخلاقی توجه، و قوانین و مقررات درون سازمانی بر روی رضایت شغلی کلی کارکنان تاثیر مثبت معنی داری دارد. استنباطات برای تحقیقات آینده و اقدام مورد بحث قرار گرفته اند.
۵.

بررسی تاثیرات کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر نیات رفتاری مشتریان در خرید های اینترنتی، مطالعه موردی: (شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران)

تعداد بازدید : ۳۹۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۶۱
رضایت الکترونیکی و کیفیت خدمات الکترونیکی از جمله مباحث عمده در جهانی شدن تجارت الکترونیک تلقی می شوند. بالابودن کیفیت خدمات الکترونیکی، کلید موفقیت هر خرده فروشی است که در محیط رقابتی جهانی تجارت الکترونیکی فعالیت می کند. اغلب شرکتهای با تجربه و موفق در تجارت الکترونیک این نکته را درک کرده اند که عوامل موفقیت یا شکست فقط حضور شرکت در وب و یا بهای پایین نیست، بلکه عامل مهم، انتقال کیفیت بالای خدمات الکترونیکی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیرات کیفیت خدمات و رضایت بر سه نیت رفتاری مشتریان یعنی تبلیغات شفاهی، بازید مجدد از سایت و نیات خرید در خرید اینترنتی وب سایت های شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 4200 خریدار از خریداران محصولات شیمیایی، پلیمری، آروماتیک ها، کودها و مشتقات آنها و مایعات گاز این شرکت می باشد، که بر اساس نمونه گیری انجام شده 352 خریدار انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، که کیفیت خدمات الکترونیکی دارای تاثیر مثبتی بر رضایت الکترونیکی می باشد، در حالی که به طور مستقیم و نیز غیر مستقیم از طریق رضایت الکترونیکی بر نیات رفتار مصرف کنندگان یعنی بازدید مجدد سایت، تبلیغات شفاهی و تکرار خرید تاثیر می گذارد .
۶.

وضعیت اعتماد و تاثیر آن بر میزان پذیرش ریسک دولت الکترونیک

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۵۰ تعداد دانلود : ۶۷۰
این مطالعه تاثیر اعتماد و پذیرش ریسک برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک را بررسی می کند. این تحقیق از نوع میدانی بوده، و دارای هفت فرضیه است و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. جامعه ی آماری این تحقیق مشتریان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی بود که از این جامعه ی آماری 315 نفر به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. تکنیک های آماری مورد استفاده آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون بودند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه ی مثبت و معنی دارای بین وضعیت اعتماد و اعتماد به اینترنت وجود داشت، رابطه ی مثبت و معنی داری بین وضعیت اعتماد و اعتماد به دولت به دست آمد، بین اعتماد به اینترنت و ریسک درک شده رابطه ی معکوس و معنی داری وجود داشت، بین اعتماد به دولت و ریسک درک شده نیز رابطه ی معکوس و معنی داری به دست آمده همچنین بین اعتماد به دولت و تمایل به استفاده از اینترنت رابطه ی مستقیم و معنی داری به دست آمد؛ همچنین بین ریسک درک شده و تمایل به استفاده از اینترنت رابطه ی معکوس و معنی داری بدست آمد.
۷.

بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان

تعداد بازدید : ۳۸۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۷۵
رضایت شغلی به عنوان عاملی مهم در پیشبرد اهداف سازمان، افزایش بهره وری و روحیه کارکنان ، ارتقای سطح تعهد سازمانی سلامت فیزیکی و ذهنی و نهایتاً رضایت از زنـدگی در میان کارکنان مطرح می باشد. چابکی سازمانی به عنوان یکی از متغییرها و عوامل تامین کننده رضایت شغلی در سالهای اخیر مطرح شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل1915 نفر از کارکنان رسمی سازمان های دولتی شهر کرمان در سال 1389 بوده است و نمونه گیری به روش طبقه بندی منظم انجام شده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه هایی محقق ساخته چابکی سازمان و رضایت شغلی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین چابکی سازمانی و زیرمتغیرهای آن یعنی پاسخگویی ، شایستگی ، انعطاف پذیری و سرعت در کار و رضایت شغلی رابطه ای معنادار وجود دارد (P<0/001 ) .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴