میثم عباسی

میثم عباسی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تأملی در اندیشه سیاسی غزالی با بهره گیری از الگوی روش شناسی اسپریگنز

تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۷
امام محمد غزالی از بزرگ ترین متفکران جهان اسلام است. ویژگی بارز وی کثرت تألیفات در موضوع های مختلف است. او در بعضی اوقات در موضوع واحد، حرفِ مختلف زده است. چنین می نماید که ابوحامد شخصیت یکپارچه و منسجمی نداشته است و این یکپارچگی و وحدت نداشتن در آثار، قبل از همه بر می گردد به حوزه های متعددی که او در آن زمینه ها قلم فرسایی کرده است. این موضوع را می توان با بررسی رویدادهای زندگی وی و بحرانی توضیح داد که در زمانه او وجود داشت. این پژوهش به دنبال آن است تا با بهره گیری از الگوی روش شناسی توماس اسپریگنز، اندیشه سیاسی غزالی را با توجه به شرایط بحرانی ای که بر عصر وی حکمفرما بود بررسی کند. این الگو چهار مرحله دارد: 1. مشاهده بی نظمی؛ 2. مرحله تشخیص درد؛ 3. بازسازی آرمانی جامعه سیاسی؛ 4. ارائه راه حل. هدف در این نوشتار، بررسی ربط عمیق میان اندیشه و آثار غزالی با بحران زمانه وی است.
۲.

بکارگیری رویکرد ترکیبی، کیفی و تصمیم گیری چندمعیاره به منظور ارایه مدل زنجیره تأمین پایدار در صنایع پتروشیمی

تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۴۸۲
هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص های زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی است. رویکرد پژوهش، اکتشافی و توصیفی با استفاده از روش آمیخته برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده هاست. این پژوهش با متاسنتز کیفی شاخص های پایداری زنجیره تامین از پژوهش های پیشین، و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا شروع شده است. سپس شاخص های شناسایی شده براساس روش های کمی دلفی-فازی، دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای تجزیه و تحلیل شدند.بنابراین در این گام پرسشنامه ها توسط 23 خبره صنعت پتروشیمی که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، کامل شد. در مجموع 15 شاخص برای پایداری زنجیره تامین شناسایی و طبقه بندی شد. در روش کمی سه شاخص "سازمان و شرکت محور"، "مدیریت محیطی" و "فشارهای محیطی" به عنوان بحرانی ترین شاخص ها رتبه بندی شد. این پژوهش اهمیت شاخص ها را و همچنین روابط بین شاخص های پایداری زنجیره تامین صنایع پتروشیمی را پررنگ کرده است. نتایج پژوهش می تواند به تصمیم گیرندگان در اولویت بندی منابع، اقدامات و راهبردهای اداره ی زنجیره تامین سودمند باشد.
۳.

خوشه بندی مشتریان بر مبنای مدل RFM با استفاده از الگوریتم C-means فازی (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر زاهدان)

تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۸
امروزه یکی از چالش های بزرگ سازمان های مشتری محور، شناخت مشتریان، ایجاد تمایز بین گروه های مختلف مشتریان و رتبه بندی آن هاست. خوشه بندی یکی از تکنیک های داده کاوی است که برای گروه بندی مشتریان متناسب با ویژگی های مختلف آن ها استفاده می شود. هدف اصلی این تحقیق، خوشه بندی فازی مشتریان بر اساس شاخص های تازگی (Recency)، تکرار (Frequency) و ارزش پولی (Monetary) است. مطالعه ی صورت گرفته بر روی 76379 تراکنش ثبت شده از مشتریان فروشگاه رفاه شهر زاهدان می باشد. به همین منظور پس از تعیین مقادیر RFM، تعداد بهینه خوشه ها با استفاده از شاخص ژی و بنی محاسبه گردید. در مرحله بعد مشتریان با الگوریتم فازی C-means به هفت خوشه تقسیم شدند. سپس وزن هر یک از شاخص های مدل RFM با فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخص شد. در نهایت با محاسبه و رتبه بندی ارزش دوره عمر هر خوشه، مشتریان کلیدی و با ارزش فروشگاه شناسایی شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند برای تدوین برنامه های مدیریت ارتباط با مشتری برای هر یک از گروه های مشتریان به کار رود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان