پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت سال سوم پاییز 1389 شماره 9

مقالات

۱.

مرشدیت مکانیزمی برای برنامه ریزی جانشین پروری در سازمانهای ورزشی

تعداد بازدید : ۲۷۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۷۲
بازنشستگی پیشکسوتان مولد هر سازمان، هزینه بسیار سنگینی برای آن سازمان است زیرا که تجربیات سالیان دراز را با خود از سازمان می برند. یکی از سازمان هایی که تجربه نقش بسیار اساسی در موفقیت های آنها دارد، باشگاههای ورزشی است. در این مقاله تلاش می شود مکانیزمی برای جانشینی پیشکسوتان ارائه شود تا با رفتن آنها، باشگاه ها با بحران نیروی انسانی مواجه نشوند و جوانان بتوانند به صورت کارآمد، جانشین آنها شوند. بدین منظور 300 نفر از مدال آوران ورزشی شهر تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و داده های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چقدر مرشد کارکردهای مرشدیت را بهتر ایفا می کند، عملکرد ورزشکار بالاتر بوده و تعداد مدال های وی بیشتر می شود. از طرفی وقتی مرشد از جنس مخالف است عملکرد پائین بوده و بین رشته و مدرک تحصیلی با مرشدیت رابطه ای وجود ندارد.
۲.

بررسی نقش مدیریت استراتژیک در کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت زمزم)

تعداد بازدید : ۵۵۴۷ تعداد دانلود : ۲۴۷۸
کارآفرینی سازمانی و مدیریت استراتژیک مفاهیمی هستند که از بعد نظری و عملی، در دنیای امروز، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب نموده اند. بسیاری از شرکتها با بکارگیری این دو مفهوم موفقیت های زیادی کسب نموده اند. از این رو مقاله حاضر به بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و پنج اقدام خاص مدیریت استراتژیک شامل میزان کاوش یا بررسی محیطی، انعطاف پذیری در برنامهریزی، افق زمانی برنامهریزی، مشارکت در برنامهریزی و ویژگیهای کنترل در شرکت زمزم می پردازد. تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش همبستگی انجام شده است. از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. از آزمون های آماری درصد، فراوانی و ضرایب همبستگی برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که بین مدیریت استراتژیک با مولفه های میزان کاوش محیطی، انعطاف پذیری در برنامه ریزی، افق زمانی برنامه ریزی، مشارکت در برنامه ریزی و کنترل های استراتژیک و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای جامعه آماری و مدیران شرکت ارائه شده است.
۳.

کاربرد منطق فازی در بررسی نقش سرمایه فکری بر نسبت کیوتوبین (Q) شرکت های داروسازی

تعداد بازدید : ۴۶۲۳ تعداد دانلود : ۸۲۷
در عصر اقتصاد دانش محور امروز، داراییهای نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آنها، عاملی مهم در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تلقی می شوند. هدف تحقیق حاضر، تعیین اثرات سه متغیر تشکیل دهنده سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری بر نسبت کیوتوبین(Q)شرکتهای داروسازی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بمنظور سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه ای با مولفه های استاندارد و ضریب پایایی96% ، و جهت محاسبه نسبت کیوتوبین (Q) از صورتهای مالی شرکت ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که متغیرهای سرمایه انسانی و ارتباطی به ترتیب 496/0 و 423/0 بر نسبت کیوتوبین (Q) شرکتها اثرات مثبت داشته اند درحالیکه متغیر سرمایه ساختاری بر نسبت کیوتوبین (Q) شرکتها تاثیر معناداری نداشته است. در پایان نتیجه گیری شده است که مدیران و مسئولان بمنظور بهبود عملکرد از طریق سرمایه فکری چگونه باید به این متغیرها توجه نمایند.
۴.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای بازار ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۶۸۸ تعداد دانلود : ۸۸۱
آنچه که تامین کنندگان مالی را تشویق می کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار گیرند عملکرد مطلوب آن فعالیت است که بدنبال آن ثروت سهامداران افزایش می یابد . همواره این پرسش بین سرمایه گذاران و مدیران شرکتها مطرح است که آیا می توان با تغییر ترکیب ساختار سرمایه ،عملکرد شرکت را تغییر داد؟ در تحقیق حاضر نیز پیرو تحقیقات زایتون و تیان بر روی شرکتهای اردنی، به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای بازار ارزیابی عملکرد (P/E و Qتوبین) شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ایران طی سالهای 1386-1381 پرداخته شد. در این تحقیق با توجه به روش نمونه گیری کوکران و اعمال محدودیتها،57 شرکت بعنوان نمونـه آماری انتخاب و سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری گردید.همچنین در این تحقیق چهار نسبت بعنوان متغیر مستقل برای ساختار سرمایه بکار گرفته شده و به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و آماره F و t استفاده گردیده است که در نهایت مشخص گردید بین ساختار سرمایه و نسبت Q توبین همبستگی چند گانه 379/0 و بین ساختار سرمایه و نسبت P/E این همبستگی به اندازه 224/0 می باشد وهمچنین مشخص گردید بین ساختار سرمایه و معیارهای بازار ارزیابی عملکرد رابطه معنادار وجود ندارد.
۵.

رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران بر مبنای رویکرد کارت ارزیابی متوازن و با استفاده از تکنیک های MADM

تعداد بازدید : ۲۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
صنعت بیمه از جمله صنایعی است که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی اعتبار و اهمیت خاصی دارد. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه می گردد. این تحقیق با استفاده از کارت ارزیابی متوازن و روش های تصمیم گیری چند معیاره، عملکرد شرکت های بیمه در کشور ایران را ارزیابی و رتبه بندی می نماید. در این تحقیق شرکت های بیمه دولتی، خصوصی و مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفت و از تکنیک های TOPSIS،VIKOR و ANP استفاده گردید. نتایج نشان داد که مهم ترین منظرهای کارت ارزیابی متوازن در رتبه بندی شرکت های بیمه، معیارهای منظر مالی و مشتریان است. همچنین نتایج مبین آن است که شرکت های بیمه دولتی عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته اند و در این میان شرکت بیمه ایران عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت ها داشته است.
۶.

تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی بر اساس مدل امتیازات متوازن در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

تعداد بازدید : ۳۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۶۲
هدف از این تحقیق، مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از مدل امتیازات متوازن در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بوده است. روش تحقیق توصیفی– پیمایشی از گروه میدانی و جامعه آماری تحقیق عبارت از مدیران، کارشناسان و کارکنان آن اداره کل به تعداد 1254 نفر بود که از آن میان 274 نفر با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای 48 سوالی با ضریب پایائی92/0 بود که از طریق شاخص آلفای کرونباخ به دست آمد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمونهای آماری t تک متغیره و تحلیل واریانس یکراهه در آمار استنباطی وهمچنین آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که استراتژی «جذب و استخدام» در هر چهار منظر مدل امتیازات متوازن در سطح متوسط بر عملکرد سازمانی موثر است . استراتژی «مدیریت عملکرد» کارکنان در منظر مشتری زیر متوسط و در سایر جنبه ها در سطح متوسط موثر بود. تاثیر استراتژی های « توسعه منابع انسانی» ،«جبرا ن خدمات» و «روابط کارکنان» در هر چهار منظر بیشتر از متوسط ارزیابی شد. نتایج همچنین نشان داد بیشترین تاثیر در جنبه مالی گزارش شده بود و سایر جنبه ها تفاوت معنی داری را نشان ندادند. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در همه جنبه های مدل امتیازات متوازن بیش از متوسط بوده است (01/0p<) .
۷.

تحلیل توسعه یافتگی بهره وری صنایع ایران با استفاده از تاکسونومی عددی

تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۴۴۱
یکی از معیارهای مهمی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیتهای نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی پی برد، مقدار بهره وری عوامل تولید آن است. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی مهم ترین شاخصهای تاثیرگذار بر توسعه یافتگی صنایع و تحلیل آن، راهنمایی را برای مسئولین امر فراهم آورد تا بدان وسیله سیاست گذاری دقیق تری برای صنایع کشور ارائه گردد. در این پژوهش داده های 5 شاخص داده، ستانده، ارزش افزوده، تعداد شاغلین و سرمایه گذاری بر حسب کدهای دورقمی ISIC از مرکز آمار ایران و برای سالهای برنامه سوم توسعه (83-1379) استخراج گردیده و سپس بر اساس شاخصهای مذکور و با استفاده از روش تاکسونومی عددی به تحلیل توسعه یافتگی بهره وری صنایع پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در سالهای مورد مطالعه، صنعت صنایع تولید ذغال کک - پالایشگاه های نفت و ... (کد 23) از بیشترین میزان توسعه یافتگی و صنعت دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و ... (کد19) از کمترین میزان توسعه یافتگی برخوردار بوده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴