مقالات

۱.

تبیین مدل ساختاری توانمندسازهای مدیریت دانش؛مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط (استان مازندران)

کلید واژه ها: مدل ساختاری توامند سازی مدیریت دانش شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۸۹
هدف اصلی این مقاله تبیین توانمندسازهای مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط ایران در قالب ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تاثیرگذار بر آن است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی از میان جامعه آماری 1151 عضوی انتخاب شده، از نظرات تعداد 300 نفر استفاده شد، سپس با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ه استخراج مدل معادله ساختاری تبیین کننده عوامل مؤثر بر توانمند سازهای مدیریت دانش با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی و نیز معادلات رگرسیون تعاملی در قالب تحلیل مسیر پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است ضمن تایید کلیت مدل مستخرجه، هر کدام از متغیرهای مربوطه به غیر از پشتیبانی فناوری اطلاعات با شدت و ضعف خاص خود، بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر توانمند سازهای مدیریت دانش تاثیرگذار بوده اند. بر اساس یافته ها بیشترین اثرگذاری مستقیم بر روی توانمند سازهای مدیریت دانش مربوط به متغیر اعتماد و همکاری از فرهنگ بوده و از این نظر متغیرهای کارکنان، یادگیری و متغیرهای مربوط به بعد ساختار سازمانی در درجات بعدی اهمیت قرار داشتند. در پایان مقاله، بحث و مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی مدیریتی ارائه شده است.
۲.

ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی در امور بین المللی

کلید واژه ها: هوش فرهنگی راهکارهای ارتقا هوش فرهنگی مدیران دولتی تعاملات میان فرهنگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : ۴۱۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۸۷
اقتصاد جهانی، مناسبات بین المللی و تحولات سیاسی، اهمیت تعاملات میان فرهنگی موفق را روز به روز تشدید می کند. بسیاری از سازمان های قرن بیست و یکم چند فرهنگی هستند و تحقیقات نشان می دهد، ماموریت های برون مرزی به ندرت به علت فقدان قابلیت های فنی و حرفه ای شکست می خورد ؛ بلکه آنها اغلب به علت فقدان هوش فرهنگی با شکست مواجه می شوند. هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است که می تواند برای مواجهه مناسب با موقعیت های چندفرهنگی به کار گرفته شود. این هوش کمک می کند تا با درک سریع و صحیح مؤلفه های فرهنگی مختلف، رفتاری متناسب با هر یک از آنها ابراز گردد. این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای ارتقاء این قابلیت در مدیران دولتی دست اندرکار در امور بین المللی می باشد. در تحقیق حاضر از ترکیب روش های تحقیق کیفی و کمی بهره گرفته شده است. برای پاسخ به سؤال اصلی تحقیق که ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی می باشد، 20 مدیر دولتی دست اندرکار در امور بین المللی به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، مصاحبه بوده و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل محتوا و تکنیک آنتروپی شانون استفاده شده است. همچنین بوسیله پرسشنامه ی چهار عاملی هوش فرهنگی و با روش همبستگی؛ روابط ابعاد هوش فرهنگی، وضعیت (نسبی) این ابعاد و رتبه بندی آن ها در میان 140 نفر ازکارکـنان وزارت امور خارجه به عنوان مهم ترین سازمان دولتی کشورمان در تعاملات میان فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته است.
۳.

ارتقاء اعتماد درون سازمانی در بخش دولتی:بررسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران

کلید واژه ها: بخش دولتی شایستگی مدیران اعتماد درون سازمانی خدمات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۴۵
هدف از ارائه این مقاله بررسی رابطه بین اعتماد درون سازمانی و شایستگی مدیریتی مدیران دولتی بوده است. در بین مؤلفه های مختلف تاثیرگذار بر اعتماد درون سازمانی، در این پژوهش شایستگی مدیریتی مدیران به عنوان مؤلفه تاثیرگذار مد نظر قرار گرفته است .در ابتدا مؤلفه های اعتماد سازمانی و مؤلفه های شایستگی مدیریتی مدیران مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته و سپس اقدام به تدوین معادله ارتباط بین دو مؤلفه شده است. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل توصیفی می باشد و نمونه آماری شامل 800 نفر از کارکنان سازمان خدمات عمومی بوشهر بوده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که بین شایستگی مدیریتی مدیران و اعتماد سازمانی در سازمان های دولتی رابطه ی مثبتی وجود دارد.
۴.

آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل سیپ (مطالعه موردی: استان فارس)

کلید واژه ها: آسیب شناسی آموزش صمن خدمت مدل سیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۶۲۷
در زمینه آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت کمتر از هر زمینه دیگری تحقیقات جامع انجام شده است. از طرف دیگر تنها از طریق ارزشیابی آموزشی است که می توان نقاط ضعف و معایب دوره های آموزشی را شناسایی کرد و در راستای بهبود آنها گام برداشت. بر این اساس تحقیق حاضر به ارزشیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت استان فارس بر اساس مدل سیپ می پردازد تا از این رهگذر نقاط ضعف و آسیب های وارد بر این دوره ها را شناسایی کند. با توجه به دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده طی سال 1387 توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس، جامعه آماری این تحقیق کلیه افرادی است که در دوره های توجیهی این مرکز شرکت نموده اند که از بین 1068نفر آموزش دیده، 283 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از آزمون T برای تحلیل نتایج پرسشنامه ای که بدین منظور تدوین شده بود، کیفیت مطلوب ابعاد زمینه و فرایند مورد تایید قرار گرفت؛ اما نتایج تحقیق، مطلوبیت ابعاد درون داد و برونداد را تایید نکرد. لذا نقاط ضعف و آسیب های مربوط به هرکدام از ابعاد چهارگانه مدل شناسایی و پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در خصوص مطلوبیت بیشتر دوره های آموزش ضمن خدمت ارائه شد.
۵.

شهروندگرایی در دولت: بررسی موفقیت دولت در ارایه خدمات الکترونیکی در دفاتر خدمات ارتباطی و پلیس 10+ از دیدگاه شهروندان تهرانی

کلید واژه ها: دولت الکترونیک شهروند گرایی خدماتا رتباطی پلیس +10

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
تعداد بازدید : ۱۸۱۹ تعداد دانلود : ۹۲۹
ارتقای کیفیت خدمات دولتی در بازآفرینی نقش دولت در عصر اطلاعات و ارتباطات یک راهبرد اساسی در سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور است. هدف این مقاله بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان در شهر تهران است. تحقیق حاضر حاصل دو پژوهش پیوسته و تکمیلی از نمونه های تصادفی شامل 768 شهروند مراجعه کننده به دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات پلیس + 10 است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشانه رضایت و پذیرش نسبی آنان نسبت به الگوهای دیوانسالار قبلی است. بر این اساس می توان پیش بینی نمود که با پیاده سازی موفقیت آمیز پیشنهادهای حاصل از این تحقیق، اهداف دولت در ترغیب شهروندان به پذیرش سیستم جدید و استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی و کسب رضایت آنان، در آینده نزدیک تکمیل و تحقق یابد.
۶.

طراحی و تبیین عوامل مؤثر برنوآوری سازمانی گروه ایران ترانسفو

کلید واژه ها: نوآوری بازارگرایی قابلیت یادگیری توان تکنولوژیکی شایستگی های اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۶۵۹
اولویت اول این تحقیق بررسی وجود نوآوری سازمانی در گروه ایران ترانسفو است. اولویت دوم بررسی عوامل شش گانه مؤثر بر نوآوری سازمانی، و اولویت سوم بررسی تفاوت نظرات و نگرش های گروههای طراحی و مهندسی و تحقیق و توسعه، فروش و بازاریابی است، با این هدف که اطلاعاتی در زمینه تفاوت های نگرش های نیروی انسانی که عمده ترین منبع توسعه محصول و نوآوری می باشند جهت بکارگیری در تصمیم گیری های آتی مدیران ارشد، ارائه شود.هدف این تحقیق، سنجش میزان اهمیت متغیرهائی است که آندریاس هرمن ، ترستن تامزاک و رنه بفورت در نتایج تحقیق خود به عنوان «مشخصه های نوآوری محصول» در سال 2006 منتشـر کرده اند. این سه محقق بیشتر به دنبال سنجش شاخص های مؤثر بر نوآوری در بیش از 50 شرکت آلمانی ، انگلیسی و فرانسوی که پروژه های عرضه محصول جدید داشته و سابقه عرضه محصول جدید به بازار نیز دارند و مقایسه آنها با هدف سنجش و بررسی تعیین کـننده های نوآوری و نه سنجش وجود نـوآوری، بوده اند. با توجه به تحقیق سه محقق فوق، تحقیق حاضر با عنوان« طراحی و تبیین عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در گروه ایران ترانسفو» انجام شد. سنجش میزان تاثیرات برخی از متغیرهای سه محقق فوق شامل : توان تکنولوژیکی ، شایستگی های اساسی ، تمرکز بر خواسته های مشتریان ، بازارگرایی و قابلیت یادگیری بر نوآوری مورد نظر تحقیق می باشد . تحقیق حاضر به هدر ندادن اطلاعات و حداکثر استفاده از آنها به نحوی در مورد موفقیت گروه ایران ترانسفو در دسترسی به نوآوری، نظر دارد.ولی این امر احتیاج به احتیاط بیشتر دارد و نباید موجب گمراهی در استفاده از نتایج این تحقیق گردد. هدف و اولویت اول تحقیق، سنجش میزان تاثیر متغیرهای سه محقق فوق در ایران ترانسفو می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴