پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت عمومی سال چهاردهم تابستان 1400 شماره 52 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدل تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد در صنعت بیمه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خدمات حقوق و مزایا مدیران ارشد صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 800
     برای تبیین جبران خدمات در سطح مدیران ارشد، علاوه بر ظرایف سیستم های جبران خدمات، ملاحظات دیگری نیز بایستی مدنظر قرار گیرند که می توانند تأثیرات عمیق و قابل توجهی را بر عملکرد سازمان داشته باشند. این پژوهش با هدف طراحی مدل مفهومی تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد در صنعت بیمه کشور انجام شد. جامعه آماری این مطالعه را مدیران ارشد، خبرگان صنعت بیمه و کارشناسان صنعت بیمه تشکیل می دهند. پژوهش به دو روش کیفی و کمی انجام گرفته است.روش کیفی میتنی بر تحلیل تم، با استفاده از ابزار مصاحبه در بیمه مرکزی انجام گرفته است. برای طراحی مدل اولیه، از مطالعه پیشینه، مصاحبه با خبرگان و روش دلفی استفاده شد. در این مرحله نمونه گیری به روش نظری و با به کارگیری فن گلوله برفی انجام گرفته که بر مبنای آن 16 مصاحبه با کارشناسان و مدیران صنعت بیمه انجام گرفته است. برای تحلیل داده های کمّی و آزمودن برازش مدل، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که در این مرحله با استفاده از رابطه کوکران در جامعه مورد نظر، مقدار حجم نمونه   168 به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که بعد از تایید روایی، پایایی آن 93درصد محاسبه شد. سرانجام، مدل تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد در ایران معرفی شد.
۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی: رویکردی آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه حرفه ای فراترکیب اعضا هیئت علمی عوامل سازمانی آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 22
هدف این پژوهش تعیین و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر توسعه حرفه ای اعضا هیئت علمی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی برای تعیین عوامل سازمانی تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای، 34 پژوهش داخلی و خارجی با استفاده از روش فراترکیب شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و بر این اساس ابزار گردآوری داده ها تهیه گردید، روایی ابزار با استفاده از روایی سازه و پایایی آن با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. سپس جهت تعیین اهمیت این عوامل در بخش کمی، ازنظر اعضا هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان استفاده گردید (650=N). حجم نمونه در این بخش با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر تعیین گردید که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. بر اساس نتایج فراترکیب، 15 مولفه سازمانی موثر بر توسعه حرفه ای اعضا هیئت علمی شناسایی شد که اهمیت آن ها ازنظر اعضا هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی نیز مورد تأکید قرار گرفت. این مولفه ها بر اساس ماهیت در پنج طبقه ساختار سازمانی، تکنولوژی، جوسازمانی، منابع سازمانی و استراتژی دسته بندی شدند؛ منابع سازمانی در بالاترین رتبه و عامل تکنولوژی در جایگاه پایین تری نسبت به سایر عوامل قرار گرفتند. به نظر می رسد 15 مؤلفه استخراج شده در این پژوهش می توانند نقش بسزایی جهت توسعه حرفه ای اعضا هیئت علمی ایفا نمایند لذا ضروری است در برنامه های توسعه مؤسسات آموزش عالی مورد تأکید قرار گیرند.
۳.

طراحی مدل نظام ارزیابی عملکرد مدیران بانک سپه در شرایط ادغام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد بانک سپه شرایط ادغام روش آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 344 تعداد دانلود : 318
ارزیابی عملکرد، فرایندی است که طی آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر که از روش ترکیبی استفاده می کند، طراحی مدل نظام ارزیابی عملکرد مدیران بانک سپه در شرایط ادغام و تعیین ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و نحوه ارتباط بین آنها است. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی از نوع پیمایشی و حجم نمونه آن در بخش کیفی (روش دلفی) 25 نفر و در بخش کمّی (پیمایش) 306 نفر است. برای سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق و اجرای آمار توصیفی از نرم افزار اس.پی.اس.اس و برای آزمون فرضیه های پژوهش از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نظرسنجی های بخش کیفی توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس و با هدف تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران تحلیل و در دو طبقه معیارهای کمّی و کیفی عملکرد دسته بندی شدند. معیارهای کمّی عملکرد شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع/ وصول مطالبات و مدیریت درآمد/هزینه می باشند و معیارهای کیفی عملکرد شامل عوامل مدیریتی، شایستگی های حرفه ای و عوامل رفتاری می باشند. نتایج بخش کمّی، علاوه بر تایید ارتباط بین مولفه های تحقیق حاکی از ارتباط بین مولفه های تجهیز منابع و مدیریت درآمد/هزینه بود. همچنین رتبه بندی متغیرهای تحقیق نشان داد که متغیر تجهیز منابع بیش از سایر متغیرها در موضوع ارزیابی عملکرد مدیران بانک تاثیر گذار می باشد. راهکارای متعددی بر مبنای نتایج پژوهش حاضر به منظور ارزیابی عملکرد مدیران بانک پیشنهاد می شود که از مهمترین آنها می توان به سعی در جذب منابع (تجهیز منابع) و استفاده از تکنیک های مدیریتی و بازاریابی اشاره نمود.
۴.

آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از ترکیب ISM-SEM(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی پایدار مدلسازی ساختاری - تفسیری مدلسازی مسیری - ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 484
   ارزشگذاری تعادل بین دیدگاه یکپارچگی محیطی، رفاه اقتصادی و برابری اجتماعی، منجر به ایجاد پارادایم جدیدی تحت عنوان مدیریت منابع انسانی پایدار شده است که به عنوان یک مفهوم مهم در حوزه مطالعات سازمانی و اجتماعی است. بر همین اساس نیز برای شناخت بهتر این مفهوم، هدف این مقاله آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار می باشد. مطالعه حاضر از منظر هدف، کاربردی و بر اساس رویکرد کمی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دو بخش کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگان می باشد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه بوده است؛ پرسشنامه اول مخصوص روش مدلسازی ساختاری- تفسیری بوده است.  پرسشنامه دوم نیز به منظور اعتبارسنجی الگوی تدوین شده در جامعه آماری مورد مطالعه استفاده شده که بر اساس شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، متوسط واریانس تبیین شده روایی و پایایی آنها بررسی و تأیید شده  است. برای اعتبار سنجی الکوی تدوین شده از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که حمایت سازمانی و نظارت به عنوان اساس محرکهای مدیریت منابع انسانی پایدار می باشد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سایر محرکها اثرگذار بوده است. همچنین نتایج اعتبارسنجی الگوی تدوین شده، نشان دهنده مناسب بودن الگو در جامعه آماری مورد بررسی بوده است.
۵.

تبیین ویژگی های شخصیتی موثر بر عملکرد مدیران بحران با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی عملکرد مدیران بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 326
     یکی از مهم ترین مسائل مدیریتی، میزان اثربخشی عملکرد مدیران است. طبق آخرین پژوهش ها، مدیران کارآمد از خصوصیات شخصیتی خاصی برخوردارند که عملکرد آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین ویژگی های شخصیتی موثر بر عملکرد مدیران بحران با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: استان های جنوب شرق کشور) انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی و از نظر نتایج کاربردی بود و جامعه آماری آن را کلیه اعضای ستاد مدیریت بحران استان های جنوب شرقی کشور (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و یزد) که تعداد آن ها در سال 1398 حدوداً بالغ بر 100 نفر بود؛ تشکیل داد. از این بین، با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی، نمونه ای با حجم 80 نفر از اعضای ستاد مدیریت بحران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. گردآوری داده ها در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی، از روش جمع آوری اطلاعات مکتوب و در بخش کمی بعد از طراحی و اعتباریابی ابزار از پرسشنامه پنج عامل (NEO) استفاده گردید. نتایج تحلیل داده های پژوهش، ضمن این که مدل ویژگی های شخصیتی مؤثر بر عملکرد مناسب مدیران بحران استان های جنوب شرق کشور را مورد تأیید قرار داد؛ نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی مدیران بحران تفاوت معنادار وجود دارد (05/0p <) که در این بین بالاترین رتبه را سازگاری و سپس روان نژندی دارد. با توجه به نتیجه به دست آمده، پیشنهاد می شود در هنگام گزینش مدیران بحران، به ویژگی های شخصیتی آنان توجه شود.
۶.

عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی زنان حاشیه نشین شهر زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی کارآفرینی اجتماعی زنان حاشیه نشینی توانمندسازی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 974
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی زنان حاشیه نشین شهر زاهدان در راستای توانمند سازی زنان است. در شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی، مقالات و مجلات علمی معتبر منتشرشده در بازه زمانی 2010 تا 2019 با روش فراترکیب مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش در بخش مطالعه میدانی شامل کلیه زنان حاشیه نشین شهر زاهدان می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل تعداد 380 نفر از زنان حاشیه نشین شهر زاهدان است که این تعداد با روش نمونه گیری در دسترس از جامعه مورد بررسی انتخاب شدند. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی برای بررسی و تحلیل داده ها استفاده شده است. در نتایج پژوهش 3 بعد و 46 مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی زنان شناسایی شدند که شامل ابعاد عوامل رفتاری، عوامل محیطی و عوامل سازمانی است. همچنین نتایج نشان داد که این عوامل تأثیر بسزایی در توسعه فرصت های کارآفرینی اجتماعی از نظر زنان حاشیه نشین شهر زاهدان دارند. در نهایت، پیشنهادانی جهت بهبود وضعیت عوامل شناسایی شده ارائه شده است.
۷.

بررسی تأثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد مدیریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم های اطلاعات حسابداری کیفیت عملکرد بانک انصار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 957
در شرایط رقابتی امروز، تداوم حیات و رشد سازمان ها در گرو سازگاری با تغییرات است. در چنین موقعیتی، سیستم های اطلاعاتی حسابداری می توانند ازطریق تأمین اطلاعات سودمند نقش مهمی در کارکرد و عملکرد بهینه مدیران و سازمان ها داشته باشند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر کارایی عملکرد مدیریت و به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری پژوهش حاضر را 40 نفر از مدیران شعب بانک انصار استان سیستان و بلوچستان در سال 1398 که به روش تصادفی انتخاب شدند، تشکیل دادند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد قرار گرفت، جمع آوری شد. نتایج نشان داد بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری و همچنین مؤلفه های آن (قابلیت اتکا، قابلیت یکپارچگی، طراحی هوشمند، سهولت بکارگیری و سرعت دسترسی) بر عملکرد مدیریت تأثیر مستقیم و معنادار دارد و به این ترتیب فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.
۸.

الگوی برآورد بهای خدمات دانشگاهی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات دانشگاهی بهای خدمات آموزش عالی ایران برند و هویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 269
     تأمین مالی آموزش عالی یکی از دغدغه های اصلی مراجع سیاست گذار علم و فناوری است. با توجه به محدودیت روزافزون بودجه عمومی دولت، استفاده از روش های نوین تأمین مالی در این حوزه ضروری است. هدف اصلی مقاله حاضر طراحی الگوی محاسبه بهای خدمات دانشگاهی می باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و استراتژی آن روش تحلیل تم بوده است. روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. جامعه مورد نظر تحقیق، خبرگان حوزه های مختلف آموزش عالی می باشد. روش نمونه گیری از نوع هدفمند و نظری بوده و تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر برابر 30 نفر است. برای روایی از روش های کثرت گرایی و بازخورد همتراز و برای پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شده است. نتایج حاصل، منتج به ارائه مدلی شد که نشان می دهد برای محاسبه بهای خدمات دانشگاهی باید علاوه بر بُعد مالی که صرفاً ناظر بر فعالیت های تربیت دانشجو بوده و برمبنای مدل سرانه دانشجویی محاسبه می گردد، بُعد دیگری از خدمات دانشگاه ها با عنوان برند و هویت که ناظر بر فعالیت های پژوهشی و فناوری، اجتماعی و بین الملل می باشد نیز درنظر گرفته شود. این بُعد شامل مؤلفه هایی مانند جایگاه و وجهه بین المللی، جایگاه و وجهه ملی و جایگاه دانشگاه در نظام آموزش عالی می باشد.
۹.

مدلسازی معادلات ساختاری تأثیر هوش بر نیمرخ کارآفرینی با تأکید بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش نیمرخ کارآفرینی نظریه هوش های چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 955
     پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش بر نیمرخ کارآفرینی با تأکید بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر در دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان اجرا گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 300 نفر بوده و نمونه آماری به تعداد 169 نفر با روش سیستماتیک و با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیدند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. از پرسشنامه های هوش های چندگانه گاردنر و نیز ویژگی های شخصیتی کارآفرینی جهت گردآوری داده ها استفاده گردید. جهت تعیین پایایی پرسشنامه های تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که با بدست آمدن ضرایب 956/0 و 958/0 به ترتیب برای پرسشنامه های هوش چندگانه و نیمرخ کارآفرینی، پایایی هر دو پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تأیید مدل تحقیق از مدل معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای AMOS 20 و SPSS 20 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هوش بر نیمرخ کارآفرینی مؤثر است. همچنین همه انواع هوش های چندگانه بر نیمرخ کارآفرینی افراد مورد مطالعه تأثیر دارند.
۱۰.

الگوی استقرار نوآوری باز در آموزش و پرورش با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری نوآوری باز آموزش و پرورش فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 38
     در کشورهای دانش محور، بسیاری از دولت ها از فعالیت های آموزشی نوآورانه، با هدف افزایش قدرت رقابت آینده ی کشور حمایت می کنند و سیاست گذاری های آموزشی و بالطبع مدارس، جهت نوآوربودن و ایفای نقش کارآمد خود، نیازمند تغییر و تحول در همه ی ابعاد و عوامل درون سازمانی و برون سازمانی می باشند. هدف از این پژوهش طراحی الگوی استقرار نوآوری باز در سیستم آموزشی و پرورش می باشد. بر همین اساس، محققان با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیقی را در موضوع انجام داده اند و یافته های پژوهش های کیفی مرتبط را ترکیب کرده اند. از اینرو، 197 پژوهش منتشر شده پایگاه های داده و نشریه های داخلی (پایگاه مجلات تخصصی نور، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پورتال جامع علوم انسانی) و خارجی ( science Direct ،Google Scholar و EBSCO) در زمینه نوآوری باز طی سال های 1975- 2019 ارزیابی و در پایان 95 پژوهش انتخاب شد و ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین گردید. براساس نتایج تحقیق، به ترتیب مقوله های عوامل تسهیل کننده، فرهنگ داخلی، ساختار داخلی، نوآوری برنامه درسی و سیاست های کلان به ترتیب از یک تا پنج اولویت بندی گردید. در پایان، پس از طی گام های پژوهش، الگوی استقرار نوآوری باز در آموزش و پرورش به صورت سیستمی (ورودی، تغییر و خروجی) طراحی گردید و اهمیت نوآوری باز برای بخش آموزشی نشان داده شد.
۱۱.

تاثیر بی تفاوتی سازمانی بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی تفاوتی سازمانی اینرسی سازمانی سکوت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 713
     امروزه سازمان ها به صورت سیستم های باز نگریسته می شوند که اگر از یادگیری و ایجاد تغییرات احتراز نماید، به مرور زمان با اینرسی سازمانی و نهایتاً ناکارامدی سازمانی مواجه می شوند، از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش بی تفاوتی سازمانی بر اینرسی سازمانی با در توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان  می باشد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده، با توجه به جدول مورگان و فرمول تعداد شاخص ها در معادلات ساختاری 469 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید که جهت تحلیل آن ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Spss  و   Amosاستفاده شده است.  نتایج نشان می دهد که بی تفاوتی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر اینرسی سازمانی دارد و همچنین یافته ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار  سکوت سازمانی بر اینرسی سازمانی و نقش میانجی آن می باشد. با توجه به پیامدهای مخرب اینرسی سازمانی در بلندمدت که موجب عدم پاسخگویی به تغییرات محیطی، کاهش کارایی، افزایش هزینه ها و کاهش درآمد سازمان، کاهش سرعت فعالیت ها و برنامه ریزی اقتضایی ضعیف می گردد، سیاستگذاری صحیح مدیران در برخورد با  بی تفاوتی سازمانی و سکوت سازمانی منجر به پویایی سازمان  و تطبیق  سازمان با تغییرات محیطی می شود

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰