پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت عمومی سال سیزدهم بهار 1399 شماره 47 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۸۹
همکاری های علمی از محرک های اصلی نوآوری و از مؤلفه های اصلی توسعه فناوری های بومی است. در عرصه دفاعی، نوآوری در بهبود تجهیزات، فرایندها و ارائه خدمات پیشرفته به نیروهای نظامی نقش اساسی دارد. بنابراین تحقیق حاضر در راستای تحلیل شبکه های همکاری دفاعی با توجه به نیاز ویژه در هر یک از بخش های گوناگون فرایند توسعه فناوری و نوآوری به بررسی شبکه، نوآوری و فرایند توسعه فناوری و نوآوری، انواع همکاری های دفاعی، انواع شبکه همکاری و تجارب شبکه سازی دنیا پرداخته است. سپس با کمک تحلیل محتوا شاخص ها و ویژگی های هر یک از شبکه های همکاری استخراج گردیده است. و در ادامه انواع شبکه های همکاری با توجه به فرایند توسعه فناوری و نوآوری در صنعت دفاعی سطح بندی شده است. در نهایت با کمک پانل خبرگان متشکل از اندیشمندان و مدیران حوزه دفاعی، انواع تعاملات بازیگران شبکه همکاری دفاعی بر حسب ماهیت همکاری، قابلیت های شبکه و نیاز صنعت دفاعی در فرایند توسعه فناوری و نوآوری شناسایی و سطح بندی شده است.
۲.

شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۶۷
هدف پژوهش حاضر شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی در شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) در جهت جذب و حفظ بهتر استعدادهای سازمان بوده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و از جنبه شیوه گردآوری داده ها از نوع  توصیفی (مطالعه موردی) می باشد. جامعه آماری  پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفتکش ایران در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، داده هایی از 12 شرکت کننده در طی دو مرحله جمع آوری گشت؛ به گونه ای که در مرحله نخست با ابزار مصاحبه (12 مصاحبه)  داده های کیفی استخراج شد. سپس با تحلیل تِم، معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی تعیین شدند. در مرحله دوم پژوهش به منظور تعیین اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر، پرسشنامه مقایسات زوجی تنظیم و میان خبرگان سازمان توزیع شد. پرسشنامه های مذکور، بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و از طریق نرم افزار اکسپرت چویس تحلیل شدند. در نهایت، مدلی برای مشاغل حیاتی با 7 بعد و مدلی دیگر با 3 بعد برای شناسایی مشاغل کلیدی تنظیم گشت.
۳.

طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی(ANFIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
 ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیان و پیش بینی میزان ظرفیت نوآوری آن ها برای این شرکت ها بسیار حائز اهمیت است و تصمیم در خصوص انتقال یا بسط فناوری شرکت تابع میزان ظرفیت نوآوری است. هدف اصلی این تحقیق، طراحی مدل ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی است. سیستم استنتاج فازی عصبی - تطبیقی ([1]ANFIS) روش مناسبی برای حل مسائل غیرخطی است. ANFIS ترکیبی از روش استنتاج فازی و شبکه عصبی است که از توانایی هر دو بهره می برد. جامعه تحقیق و نمونه آماری جهت تدوین، اجرا و تست مدل، تمامی شرکت های دانش بنیان پارک فناوری پردیس است که درنهایت تعداد 180 مورد ارزیابی، انجام شده توسط ارزیاب های متخصص جمع آوری و مبنای محاسبات مدل قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد مدل، از پارامترهای مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE)، درصد خطای نسبی (ε)، میانگین خطای مطلق (MAE) و ضریب تبیین (R2) محاسبه گردید که به ترتیب مقادیر 0136/0، 3/1 درصد، 048/0 و 998/0 به دست آمد که نشانگر دقت و قابلیت اعتماد در پیش بینی خروجی مدل است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. خروجی این پژوهش، یک ﺳیﺴﺘﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻓﺎزی- عصبی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (ANFIS) اﺳت  
۴.

مفهوم سازی وکشف مولفه های تعصب گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۶۴
مفهوم" تعصب گرایی در سازمان" از جمله مفاهیمی است که کمتر در ادبیات مدیریت مورد توجه قرار گرفته است. تعصب گرایی در سازمان، حالتی در افراد سازمان است که به دور از معیارهای معمول، وظایف مقرر و عادی محوله و با بیش از توان معمول، در جهت دستیبابی به اهداف سازمانی، فعالیت نمایند. تعصب گرایی در سازمان به عنوان یک نگرش می تواند در به حداکثر رساندن بهره وری سازمانی نقش مهمی را داشته باشد. پژوهش های صورت گرفته با این مفهوم اغلب با دیدگاه منفی انجام شده اند. از دیدگاه مثبت، تعصب گرایی در سازمان می تواند نشانگر تعهد و تعلق بالای اعضاء به سازمان، گروه کاری، شغل و سازمان باشد. دراین پژوهش، با بررسی نظرات صاحب نظران و مدیران صنایع، در جهت شناخت علل شکل گیری تعصب گرایی در سازمان از دیدگاه مثبت پرداخته شده است. در این راستا، از روش شناسی نظریه ی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده، استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را کارکنان شاغل در صنایع استان خراسان رضوی، تشکیل داد و با اتکا به اصل نمونه گیری نظری در نظریه ی داده بنیاد، با انجام هفده مصاحبه، اشباع نظری، حاصل شد. در این پژوهش پس از تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در طی فرآیند کدگذاری و مقایسه مستمر، 46 کد یا داده اولیه و 5 مفهوم نمودار شد. حاصل کدها، مفاهیم و مقوله های به دست آمده، به ظهور مدل نهایی پژوهش، تحت عنوان علل تعصب گرایی در سازمان منجر شد.
۵.

مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۸
پژوهش حاضر شناسایی و طراحی مولفه های موثر بر پایداری مدل های کسب وکارِ رشد و ثبات یافته در صنعت ICT  می باشد. در این پژوهش چارچوب پژوهشی آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) انتخاب شده است. نمونه ی آماری مرحله کیفی 9 نفر از مدیران شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که شرکت آن ها در چرخه عمر کسب وکار به مرحله رشد و ثبات رسیده و نمونه آماری مرحله کمی نیز 277 نفر از مدیران و کارشناسان و خبرگان این حوزه در میان 270 شرکت منتخب از 960 شرکت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، می باشند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی روش تحلیل محتوا و برای داده های کمی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به کمک نرم افزارهای معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد تمامی ابعاد و مولفه های مدل پایداری مورد تایید واقع شدند و عوامل موثر بر پایداری مدل کسب وکار به ترتیب نوآوری، خلق ارزش مشترک، رهبری مشارکتی، عوامل اقتصادی و حاکمیت شرکتی می باشند.
۶.

بررسی رابطه فلات زدگی شغلی با درگیری شغلی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: هلدینگ ساختمانی تراز پی ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۴۷۳
تحقیقات متعدد تاثیر برنامه ریزی مسیر شغلی بر نگرش های کارکنان را مورد تاکید قرار داده اند. کارکنان انتظار پیشرفت و رشد مداوم در مسیر شغلیشان را دارند و در مرحله ای که شغل برایشان یادگیری ندارد  و احساس می کنند رشد مهارتی در آنها متوقف شده است و یا امکان ارتقا در سلسله مراتب سازمانی برایشان میسر نمی شود، پدیده فلات زدگی رخ می دهد. این تحقیق با درک اهمیت نگرش هایی مانند درگیری شغلی و تعهد سازمانی به بررسی تاثیر پدیده فلات بر این دو متغیر در هلدینگ ساختمانی تراز پی ریز با تعداد کارکنان 130 نفر که تعداد 97 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، پرداخته است. به منظور گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل ۵۲ سوال( متشکل از سه پرسشنامه استاندارد با پایایی بالای 7/0) استفاده شد و در مجموع 94 پرسشنامه مورد تایید جمع آوری و داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  تحلیل گردید. در مجموع 14 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که یک مورد آن رد شد و تاثیر فلات زدگی شغلی محتوایی بر تعهد هنجاری مورد تایید قرار نگرفت. فلات زدگی ساختاری بر همه ابعاد تعهد سازمانی و نیز بر درگیری شغلی دارای تاثیر منفی می باشد و فلات زدگی محتوایی نیز بجز بر تعهد هنجاری بر سایر ابعاد تعهد سازمانی و نیز بر درگیری شغلی تاثیر منفی دارد. همچنین نقش میانجی درگیری شغلی مورد تایید قرار گرفت. به بیان دیگر فلات زدگی با کاهش درگیری شغلی کارکنان می تواند موجب کاهش تعهد سازمانی شود.
۷.

طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
هدف این پژوهش ارائه ی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد است. در پژوهش حاضر با انجام یک مرور نظام مند و نقد الگوی های مستخرج مدیریت استعداد، یک الگوی نظری بنیادی برای سازمان ها با هر نوع ساختار سازمانی طراحی و ارائه می شود. بدین منظور، برای شناسایی و استخراج مقالات، جست وجوی نظام مند به دو پایگاه داده ها شامل اسکپوس (الزویر) و مؤسسه ی علوم اطلاعات شبکه ی علمی (تامسون روترز)، محدود بوده است. سپس با انجام یک مرور نظام مند، مطالعاتی که مربوط به طراحی مدل مدیریت استعداد (2018-2006) بودند و ماهیت غیر تجربی یا نیمه تجربی داشتند، استخراج و پالایش شد. در کل، مقالاتی که به مطالعه طراحی الگوی مدیریت استعداد مربوط می شد، شامل 37 مقاله بودند که 31 مقاله بدلیل همپوشانی (تشابه مؤلفه ها) حذف شدند. در نهایت الگوی مدیریت استعداد براساس 6 مقاله که همگی آن ها در معتبرترین مجلات بین المللی منتشر شده بودند، استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان داد که سیستم مدیریت استعداد، حداقل باید شامل سه مؤلفه ی کلیدی جذب و انتخاب، آموزش و توسعه، و نگهداشت باشد. بنابراین، لازم به نظر می رسد در طراحی نقشه ی سیستم مدیریت استعداد برای سازمان، هر سه مؤلفه در نظر گرفته شده و در برنامه ریزی منابع انسانی مورد تأکید قرار گیرند.
۸.

مدیریت ارزش عمومی: پارادایم نوین در مدیریت دولتی بر پایه ارزش های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۴۰۹
میزان مشارکت  شهروندان در اداره امور عمومی و حکمرانی  متناسب با سیر تطور پارادایم ها و نظریه های علوم سیاسی و مدیریت دولتی در ادوار مختلف تاریخ متفاوت بوده است . پارادایم نخستین در رشته مدیریت دولتی، همان پارادایم مدیریت دولتی  سنتی  مبتنی بر نگرش دولت فن سالار و ابزار گرا است که بر دولت حداکثری  و مشارکت حداقلی شهروندان استوار  بود. با گذار از پادارادیم مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین یا همان مدیریت گرایی،  بر  دولت حداقلی و مشارکت حداکثری بازار و بخش خصوصی  تاکید می شد. در ماورای  مدیریت دولتی نوین و حرکت به سوی پارادایم مدیریت ارزش عمومی، پیوند مدیریت دولتی با شهروندان از رهیافت اخلاقی ، ارزشی و  نهادی مورد توجه قرار گرفت. در این پارادایم به ارزش های  حقوق شهروندی ، مردم سالاری ،  نهاد گرایی ، خدمت گرایی، مشارکت،  سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی توجه بیشتری نسبت به پارادایم های پیشین مدیریت دولتی شده  است. همچنین  قلمرو  قدرت عمومی در مدیریت ارزش عمومی از حوزه  دولت ، دیوان سالاری های دولتی و بازار  به حوزه های وسیع تری در سطح جامعه مدنی و شبکه های حکمرانی توسعه یافته است و شرکاء و بازیگران زیادی از بخش های مختلف دولت، بنگاه های تجاری و سازمان های مردم نهاد در خلق ارزش های عمومی و پاسداشت ارزش های عمومی مشارکت دارند.
۹.

بررسی انتقادی مدیریت دانشگاه ها در دستیابی به رتبه برتر در رتبه بندی های جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف پژوهش حاضر بررسی انتقادی مدیریت دانشگاه ها در دستیابی به رتبه برتر در رتبه بندی های جهانی است که از رویکرد تحقیق کیفی از نوع تحلیل انتقادی بهره گرفته است. شرکت کنندگان در تحقیق، افراد صاحب نظر در  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تهران، موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه فنی و حرفه ایی بود. شرکت کنندگان 16 نفر از افراد آگاه به حوزه مورد مطالعه بودند که با روش نمونه گیری گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای این منظور از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. پژوهش حاضر از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش به منظور اعتبار سنجی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از دو نوع تحلیل موضوعی و تحلیل متون گفتاری که از روش های تحلیل CDA هستند،  استفاده شده است.  نتایج نشان داد مشکلات مدیریت دانشگاه های کشور با دو عامل مرتبط است که عبارتند از : - عوامل درون فردی (سیاست زدگی افراطی مدیران دانشگاه ها، عدم توجه به تفویض اختیار و تلاش برای حفظ وضع موجود، یکی پنداشتن مدیریت دانشگاهی با مدیریت سایر سازمان ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی نامناسب)، -عوامل برون فردی (سیستم نظارت و ارزیابی معیوب، سازماندهی و هماهنگی نامناسب). در این راستا، راهبردهایی به منظور بهبود رتبه دانشگاه های ایران در رتبه بندی های جهانی ارائه شده است.
۱۰.

شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در دانشگاه ها (موردمطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۴
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. روش این پژوهش برحسب هدف، کاربردی  و  برحسب نوع داده ها، آمیخته است؛ ارائه الگو در این پژوهش به روش کیفی فراترکیب انجام شده، بدین صورت که با استفاده از روش فراترکیب 49 مقاله یادگیری سیار در دانشگاه ها مورد بررسی و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شد. به منظور اعتبار یابی مدل، پرسشنامه شماره یک طراحی و در بین جامعه آماری توزیع شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 21217 نفر شامل می شوند، نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 377 نفر بدست آمده و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم افزار Smart PLS 2 استفاده شده است. طبق یافته های تحقیق عوامل مؤثر در این الگو در دو بعد زیرساختی (ابزار و فناوری و زیرساخت حمایتی)، و فردی (ویژگی های شخصیتی کاربران و ویژگی های مهارتی کاربران) دسته بندی شده اند.  
۱۱.

شناسایی الگوی همکاری رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
 همکاری هم زمان شرکت های رقیب که از آن به همکاری-رقابت یاد می شود اخیراً موردتوجه صنایع و شرکت ها قرار گرفته است. شرکت ها با اغراض مختلفی همچون افزایش بهره وری، ارتقاء جایگاه رقابتی و کسب دانش و تکنولوژی روز صنعت خود از این راهبرد بهره می گیرند. در سطح جهانی شرکت های خودروساز متعددی همچون جنرال موتورز، تویوتا و نیسان و در ایران نیز شرکت ایران خودرو ازجمله شرکت هایی هستند که از این راهبرد جهت پیشبرد اهداف خود بهره گرفته اند. اما بررسی های انجام گرفته حاکی از این است که این پدیده در صنعت خودروسازی ایران تاکنون الگوسازی نشده است و ابعاد و مؤلفه های آن شناسایی نشده است. رویکرد سیستمی می تواند در ایجاد یک الگوی جامع و منسجم نقش آفرینی کند. پژوهشگر در این مقاله قصد دارد با استفاده از ابزار روش شناختی کیفی و راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد به شناسایی الگوی همکاری-رقابت در صنعت خودرو ایران بپردازد. جامعه آماری این پژوهش شرکت ایران خودرو و روش نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند است. نتایج حاصل از تحقیق در قالب سیستم همکاری-رقابت در سه بخش شناسایی شده است. بخش اول به محرک های همکاری-رقابت شامل دودسته کلی از محرک های داخلی و خارجی، بخش دوم فرایند همکاری-رقابت با محوریت استراتژی های همکاری و درنهایت بخش سوم به پیامدهای به کارگیری همکاری-رقابت در صنعت خودرو ایران می پردازد.
۱۲.

فهم کیفیت تعامل سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی از دیدگاهی مبتنی بر علوم پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۵
رهبری سازه های اجتماعی پیچیده و پیگیری توأمان اهداف اجتماعی-اقتصادی، دو ضرورت در پژوهش و عمل علوم اجتماعی به شمار می روند. علیرغم آنکه سازه های اجتماعی رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی، رویکردهایی نوآورانه در پاسخ به این الزامات محیطی هستند، نقاط ضعف هر سازه، منجر به عدم تحقّق اهداف اجتماعی مطلوب می شود. نظر به بنیان نظری مشترک و ویژگی های منحصر به فرد سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی و ظرفیت بالای ساز و کارهای ترکیبی در خلق نوآوری اجتماعی، ترکیب عناصر این دو سازه، مولّد نوآوری و پیچیدگی بیشتر برای پاسخ گوئی به نقاط ضعف آن است. بر این اساس، از سویی، رهبری پیچیدگی راهکاری مقتضی برای راهبری سازه های اجتماعی ذاتاً پیچیده بوده و از سویی دیگر، سازمان اجتماعی بستری مناسب برای الحاق اهداف اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. سازمان های اجتماعی آموزشی که علیرغم فعّالیت در محیطی متلاطم و کمبود منابع مالی ضروری، وضعیت های پایدار محیطی نشان داده اند برای این مطالعه برگزیده شدند. در این پژوهش پدیده ی رهبری پیچیدگی در بستر سازمان اجتماعی آموزشی از منظر تحلیل پدیدارشناسی تفسیری مطالعه شده تا ماهیت تجارب جدید و پیچیده ی رهبران رسمی را تبیین نماید. یافته های پژوهش بیانگر اهمّیت عقلانیت عملی و اخلاق هنجاری در توانمندسازی رهبری پیچیدگی در سازمان اجتماعی به منظور جذب نوسانات داخلی و خارجی و توسعه ی وضعیت های محیطی پایدار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴