پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت سال دوم پاییز 1388 شماره 5

مقالات

۱.

طراحی مدلی برای مدیریت تولید علم در راستای جنبش نرم افزاری

تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۴۲۳
امروزه اصطلاح «تولید علم» در ادبیات کشور جایگاه ویژه ای پیدا نموده است؛ به طوری که نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری اذهان همه سیاستگذاران و برنامه ریزان امور علمی و پژوهشی کشور را به خود مشغول نموده است و در سند چشم انداز و افق های آرمانی کشور ، ارتقاء تولید علم و احراز جایگاه برتر علمی در منطقه، هدف گذاری شده است. از اینرو ایران برای به دست آوردن جایگاه برتر علمی در منطقه ناگزیر است مرزهای دانش افزایی و تولید علم را گسترش داده و مدیریت تولید علم را به منزله یکی از استراتژیک ترین اهداف خود در نظر گیرد. در این میان دانشگاه ها به مثابه مهم ترین موتور اقتصاد دانش محور، نقشی اساسی در توسعه علمی جامعه دارند. مادامی که سیستم دانشگاهی از حالت مصرف گرایی علم به سیستم تولید کننده علم تبدیل نشود، تاثیر چندانی نه در جامعه علمی جهانی که درجامعه خود نیز نخواهد گذاشت. از این رو، از چشم انداز این پژوهش، داشتن مدلی منسجم برای مدیریت دانش، می تواند تضمینی باشد که روزی دانشگاه های ما نیز درشمار تولیدکنندگان اصیل علم قرار گیرند. از اینرو در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ارتباط میان عوامل مدیریت دانش، از قبیل توانمندسازها، فراگردها و عملکرد سازمانی بررسی شود و در نهایت مدل منسجمی از مدیریت دانش برای بهبود عملکرد سازمانی ارائه گردد.
۲.

بررسی تاثیر جو اخلاقی بر نگرش ها و رفتارهای شغلی کارکنان دانشگاه پیام نورآذربایجان شرقی

تعداد بازدید : ۲۵۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۰۱
این مقاله رابطه جو اخلاقی را با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و جابجایی شغلی بین کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بررسی می کند. این تحقیق از نوع توصیفی است که پنج فرضیه اصلی دارد که برای بررسی این فرضیات از پرسشنامه استانداردی که شامل 42 سوال بود، استفاده گردید. این پرسشنامه دارای 7 سوال برای جو اخلاقی، 20 سوال برای رضایت شغلی، 9 سوال برای تعهد سازمانی و 6 سوال برای جابجایی شغلی بود. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادراکات کارکنان از جو اخلاقی سازمان خود با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و با جابجایی شغلی رابطه منفی دارد؛ همچنین نتایج نشان می دهد که رضایت شغلی با تعهد سازمانی رابطه مثبت دارد، تعهد سازمانی با جابجایی شغلی رابطه منفی دارد و رضایت شغلی نیز با جابجـایی شغلی رابـطه منفی دارد و بنابـراین همه فرضیات تحقیق تایید می شوند.
۳.

موانع ارتقای زنان به پست های مدیریت میانی و عالی از دیدگاه دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش

تعداد بازدید : ۱۳۹۸ تعداد دانلود : ۹۵۴
اگر چه در سال های اخیر، شاخص های مربوط به توسعه مشارکت زنان بسیار قابل توجه است لیکن هنوز زنان در سمت های مدیریتی و معتبر با حقوق و مزایای بالا به ندرت اشتغال دارند. در واقع به دلیل نگاه جنسیتی در فرهنگ جوامع، فرصت های اجتماعی و شغلی همواره به طور نابرابر و بدون توجه به شایستگی افراد، اعطا گشته است و از این رو زنان همواره شاهد تبعیض جنسیتی در اشتغال هستند. هدف تحقیق حاضر شناسایی موانع ارتقای زنان به پست ای مدیریت میانی و عالی آموزش و پرورش بوده و به بررسی موانع خانوادگی، سازمانی، روانی، اجتماعی- فرهنگی و ارتباطی در این زمینه پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که طی آن تعداد 140 دبیر زن (با سابقه کاری حداقل 3 سال) به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که موانع خانوادگی، سازمانی، فرهنگی -اجتماعی در عدم ارتقای زنان به پست های مدیریت میانی و عالی آموزش و پرورش نقش دارند و موانع روانی و ارتباطی بی تاثیر هستند.
۴.

بررسی مطلوبیت شیوه ی رایج ارزیابی عملکرد از نظر کارکنان

تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۴
اگر عملکردی اندازه گیری نشود، نمی توان آن را کنترل و مدیریت کرد و آن چه که کنترل و مدیریت نشود، بهبودی در کارش حاصل نخواهد شد. تحقیق حاضر مطالعه ی ساده ای است که به بررسی شیوه ی ارزیابی عملکرد رایج کارکنان در شرکت های دولتی با استفاده از مطالعه ی موردی در شرکت مخابرات کاشان پرداخته تا با شناسایی نقایص و اشکالات احتمالی موجود، پیشنهادهایی برای انجام بهتر آن ارائه کند. جامعه ی آماری تحقیق همه ی کارکنان شرکت مخابرات کاشان بودند که از میان 137 نفر، 98 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز در این تحقیق استفاده شده و پس از جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی و تلخیص آن ها، با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه ی آماری، سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد از نظر کارکنان بین اثربخشی و آموزش کارکنان با ارزیابی عملکردشان رابطه ی معنی داری وجود دارد ولی بین کارایی و انگیزش کارکنان با ارزیابی عملکردشان رابطه ای ضعیف برقرار است. در انتهای مقاله توصیه هایی بر اساس نتایج تحقیق برای بهبود شیوه ی فعلی ارزیابی عملکرد کارکنان مطرح شده است.
۵.

اولویت بندی استراتژی های شرکت صنایع آجر سفال گرگین

تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۷۱۲
با توجه به محدودیت منابع سازمانی و نظر به اینکه اجرای همه استراتژی ها بطور همزمان و کامل به منابع زیادی نیاز دارد، اولویت بندی استراتژی های شرکت امری ضروری است در این مقاله با استفاده از تکنیک AHP گروهی، اولویت بندی استراتژی های شرکت صنایع آجر سفال گرگین انجام شده است. البته انتخاب استراتژی سازمانی نوعاً یک مساله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است که ترجیحات مدیریتی در میان معیارهای عملکرد نقش کلیدی را در تصمیم نهایی ایفا می کند.(دیوید، ص28-29) در این راستا پرسشنامه ای شامل 134 سئوال در اختیار 17 مدیر و متخصص شرکت، جهت مقایسه اهمیت عوامل نسبت به عنصر یک سطح بالاتر و متعلق قرارگرفت سپس با تشکیل ماتریس های مقایسه‭ای انفرادی برای تک تک مدیران، نرخ سازگاری این ماتریس ها تست و در صورت ناسازگاری مجدداً جهت اظهار نظر و تصحیح به مدیران عودت داده شد و نهایتاً با ادغام نظرات 17 مدیر با استفاده از میانگین هندسی، ماتریسهای گروهی مقایسهای تشکیل و طی فرآیندی اوزان مطلق استراتژیها محاسبه و اولویت بندی استراتژی ها انجام گرفت که مشخص شد نتایج AHP گروهی انتخاب استراتژی «توسعه بازار عراق» را در اولویت اول قرار داده است و استراتژی های دیگر به ترتیب، استراتژی های «توسعه بازار ایران»، «ادغام عمودی به پائین»، «ادغام عمودی به بالا»، «توسعه بازار ارمنستان»، «تنوع همگون»، «ادغام افقی» در اولویت های بعدی قرار گرفته اند
۶.

بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان بر مبنای مدل AIDA و ارایه الگوریتم ساخت یک تیزر تبلیغاتی

تعداد بازدید : ۴۰۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۵۳
امروزه تاثیر تبلیغات در بقا و رشد سازمان ها در محیط متلاطم و رقابتی دنیای کنونی غیر قابل انکار است. عرصه بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا ابتدا به تشریح الگوریتم ساخت یک تیزر تبلیغاتی ، سپس به بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه با استفاده از مدل AIDA می پردازیم برطبق این مدل تبلیغات برای تاثیر گذاری باید یک فرآیند 4 مرحله ای را با موفقیت طی کند،که این مراحل عبارتند از : 1- آگاهی دادن به مشتری2-ایجاد علاقه در مشتری 3-ایجاد تمایل در مشتری 4-جذب مشتری، متغیرهای تحقیق شامل دو گروه متغیرهای مستقل(تبلیغات تلویزیونی) و وابسته(ایجاد آگاهی در مشتری، ایجاد علاقه در مشتری،ایجاد تمایل درمشتری و جذب مشتری) می باشند. با توجه به موضوع تحقیق یک فرضیه اهم ،با توجه به مراحل مدل مذکور نیز 4 فرضیه اخص برای تحقیق مطرح شد ، فرضیه اول تاسوم تحقیق به بررسی آثار ارتباطی و فرضیه چهارم به بررسی آثار فروش تبلیغات می پردازد، در این تحقیق جامعه آماری شامل شهر بابل بوده که از200 نفر از مشتریان فعال بانک رفاه نمونه گیری بعمل آمده و برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون خطی ساده و فریدمن استفاده شده است، برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه هم از لحاظ آثار ارتباطی و هم فروش موفق بوده است و چنین نتیجه گیری کردیم که تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه بر میزان جذب مشتری اثر مثبت داشته است و منطبق بر مدل چهارگانه آیدا میباشد و در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهتر نمودن تبلیغات بانکی ارایه گردید

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷