عبدالمجید ایمانی

عبدالمجید ایمانی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت مدیران خودرو-خودروسازی شهرستان بم)

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۳
مسئولیت اجتماعی، عامل اساسی در بقای هر سازمان یا شرکتی است، که در سال های اخیر نیز به آن توجه ویژه ا ی شده است. بر این اساس، این تحقیق به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی در شرکت مدیران خودرو - خودروسازی شهرستان بم - پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 35 نفر از مدیران و کارکنان شرکت مدیران خودرو می باشند که به روش تصادفی و طبق جدول مورگان نمونه انتخابی شامل 32 نفر می باشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی اقتباس شده از سرمد و همکاران (2011) و کارول (1999)  و پرسشنامه شهرت سازمانی لوما-آهو (2008) و پرسشنامه اعتماد اجتماعی اقتباس شده از کفاشی (2010) و صفاری نیا و شریف (2010) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایSpss24  وSmart Pls3  استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (به ترتیب، 860/0، 910/0، 843/0) و پایایی ترکیبی و روایی آن به روش روایی همگرا و واگرا تایید شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. از میان ابعاد شهرت سازمانی، کارایی (با ضریب شدت تاثیر50/0) و احترام (با ضریب شدت تاثیر 44/0)، بیشترین تاثیرپذیری را از مسئولیت اجتماعی داشته اند. در مورد تاثیر اعتماد اجتماعی بر شهرت سازمانی، یافته های پژوهش نشان داد که از میان ابعاد شهرت سازمانی، احترام (با ضریب شدت تاثیر58/0) و خدمات (با ضریب شدت تاثیر 59/0) بیشترین تاثیرپذیری را از اعتماد اجتماعی داشته اند.  
۲.

نقش روابط مبتنی بر اعتماد در پیش بینی و تبیین فرهنگ مطلوب مربی گری (مورد مطالعه:شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۲
 هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مولفه های روابط مبتنی بر اعتماد در پیش بینی مولفه های فرهنگ مطلوب مربی گری در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و مدیران حوزه ستادی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان در سال 1398 (160نفر) بود که 110 نفر به عنوان نمونه به روش طبقه ای نسبتی انتخاب گردید. داده های تحقیق از طریق دو پرسشنامه روابط مبتنی بر اعتماد(رابینز، 2003) «با ضریب پایایی 0.87» و فرهنگ مربی گری (محقق ساخته با ضریب پایایی 0.71) جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده در محیط نرم افزار آماری Spss استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان روابط مبتنی بر اعتماد و فرهنگ مربی گری در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان در حد متوسط است. همچنین با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها مؤلفه های روابط مبتنی بر اعتماد توانایی تبیین دو مؤلفه روحیه مربی گری و ارتباطات منسجم و کارگروهی را به میزان مناسب، دو مولفه روحیه شاگردی و ارزش ها و فضائل اخلاقی را به میزان نسبتاً قابل قبولی، دارند. لیکن مولفه های روابط مبتنی بر اعتماد کمترین توانایی تبیین را در دو مولفه نگرش سرمایه ای و غیر ابزاری به کارکنان و حمایت از یادگیری و بهبود مستمر، دارا هستند. همچنین بیشترین ارتباط میان زیرمولفه راست گویی و حق گویی از روابط مبتنی بر اعتماد با زیرمولفه ارزش ها و فضائل اخلاقی از فرهنگ مطلوب مربی گری وجود دارد.
۳.

تأثیر شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی با نقش میانجی تشخیص فرصت (مطالعه ی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان)

تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۷۳
یکی از روندهای کسب وکار دیجیتالی استفاده از کسب وکارهای مبتنی بر شبکه است. شبکه های اجتماعی فرصتی را برای کارآفرینان بوجود می آورند تا بتوانند ایده های بهتری را برای ایجاد یک کسب وکار دیجیتالی پیدا کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی با توجه به نقش میانجی متغیر تشخیص فرصت است. پژوهش از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان 35 شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان است که در هر شرکت بسته به تعداد مدیران، کارشناسان و خبرگان موضوع، به دو یا سه نفر از آنان به روش نمونه گیری قضاوتی پرسش نامه داده شد. سپس با ترکیب پرسش نامه های گردآوری شده از هر شرکت،  35 پرسش نامه تجمیع شده حاصل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و SMART PLS مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن به روش روایی همگرا و واگرا تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از میان ابعاد شبکه های اجتماعی، محتوای روابط اجتماعی (با ضریب شدت تأثیر 453/0)، شیوه انتقال اطلاعات (با ضریب شدت تأثیر 214/0) و منابع اجتماعی اطلاعات (با ضریب شدت تأثیر 182/0) بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی دیجیتالی داشتند. در مورد تاثیر شبکه های اجتماعی بر تشخیص فرصت نیز یافته های پژوهش نشان داد که از بین ابعاد شبکه های اجتماعی، محتوای روابط اجتماعی (با ضریب شدت تأثیر 339/0) بیشترین تأثیر را بر تشخیص فرصت داشته است.
۴.

بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری اعتماد عمومی (مورد مطالعه: ادارات کل استان خراسان جنوبی)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی عدالت زبانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
عدالت زبانی یکی از مفاهیم نو ظهور در حوزه ی عدالت اجتماعی و سازمانی است. این مفهوم بر ضرورت رعایت عدالت در کلیه ی ابرازات کلامی و زبانی تأکید می نماید. وقتی که شهروندان حضور عدالت را در گفتار و کردار مدیران دولتی جامعه خویش درک نکنند، اعتماد آن ها نسبت به مدیران دولتی کاهش پیدا می کند و بتع آن سرمایه اجتماعی کاهش می یابد. براین اساس، این تحقیق به بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری اعتماد عمومی می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل 26 اداره کل استان خراسان جنوبی، که در مجموع شامل 2750 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی است، می باشد. بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 338 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوای پرسشنامه ها براساس نظر خبرگان تأیید و پایایی پرسشنامه های عدالت زبانی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 929/0، 950/0 و 9/0 بدست آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد تأثیر مستقیم عدالت زبانی بر سرمایه اجتماعی برابر با 917/0 و تأثیر غیرمستقیم آن به واسطه ی متغیر میانجی اعتماد عمومی برابر با 120/0 است. با توجه به این نتایج، مدیران سازمان های دولتی می توانند با رعایت عدالت زبانی در سازمان و تقویت اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی سازمانی را ارتقا دهند.
۵.

تأثیر شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی در شرکت های دانش بنیان

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۱
  با توجه به این که در دنیای رقابتی امروز، افزون بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز می تواند بر کسب وکارهای تأثیرگذار باشند؛ شبکه های اجتماعی به منزله یک مشخصه اجتماعی، نیروی محرکه و پایه ای، برای انسجام اجتماعی در فعالیت های کسب کارهای اینترنتی نقش بسیار مهمی دارند. هدف این مقاله بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی (محتوای روابط اجتماعی، ساختار روابط اجتماعی، منابع اجتماعی اطلاعات، شیوه انتقال اطلاعات) در توسعه کارآفرینی دیجیتالی (آنالیز فرصت، ایجاد و توسعه وب سایت، برنامه بازاریابی الکترونیکی، اجرا و توسعه تجارت الکترونیکی) است. جامعه آماری تحقیق شامل 70 نفر از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان است که با ترکیب پرسشنامه ها تعداد 35 پرسشنامه از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش ازنظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار (Spss) و معادلات ساختاری (Smart pls) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شبکه های اجتماعی بر توسعه کارآفرینی دیجیتالی تأثیر مثبت و معناداری دارد و از بین ابعاد شبکه های اجتماعی، محتوای روابط اجتماعی، شیوه انتقال اطلاعات، منابع اجتماعی اطلاعات دارای بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی دیجیتالی دارند.  
۶.

الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
نظام آموزش عالی به عنوان یک مرجع ایدئولوژیک وتمدن ساز، وظیفه حساس و تعیین کننده ای در توانمندسازی جوامع در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. لازمة ایفای چنین نقش حساسی، برخورداری از مدیران و رهبرانی شایسته می باشد. لذا دغدغه اصلی نظام آموزش عالی در هزاره سوم، شناسایی، انتخاب و به کارگیری مدیران کارآمد، توانمند و شایسته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی  بارویکرد پژوهش آمیخته انجام گرفت. برای این منظور در گام اول عوامل اولیه تشکیل دهنده م دل با بررسی گسترده ادبی ات نظری (به روش مرور نظامند) و مصاحبه با  خبرگان (اساتید دانشگاهی صاحبنظر در حوزه مدیریت و همچنین مدیران ارشد دانشگاه و موسسات آموزش عالی) که به صورت نمونه گیری هدفمند و قضاوتی انتخاب شده اند و با رویکرد تحلیل محتوا تلخیصی و جهت دار و تکنیک دلفی در قالب 91 مولفه شناسایی گردید. سپس با استفاده از تکنیک  دلفی، 15 مولفه فرعی تعیین و نهایی گردید. در گ ام بع دی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاری آنها، از روش م دلس ازی ساختاری-تفسیری (ISM) بهره گرفته شد. در نهایت و براساس نظ رات خبرگ ان و تجزیه وتحلیل های صورت گرفته، مدل جامع استعداد یابی و جانشین پروری در5 سطح (سطح اول شامل مولفه های ساختار و فرایند، پست های کلیدی و مدل شایستگی، سطح دوم شامل جبران عملکرد، ارزیابی مدون، آموزش و پرورش،  شناخت آینده نگرانه، ارزیابی قابلیت ها و سازگاری فرهنگی، سطح سوم رهبری تحول گرا و خزانه جانشنی، سطح چهارم ایجاد انگیزش مشارکتی و سطح پنجم تعیین مسیر شغلی چند بعدی  و جذب) برای نظام آموزش عالی احص ا گردی د.
۷.

شناسایی و تبیین مؤلفه ها و پیش ران های مؤثر بر استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان با بهره گیری از روش میک مک

کلید واژه ها: آینده پژوهی نظام آموزش عالی مدیریت استعداد استعدادیابی جانشین پروری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۰
با شکل گیری دانش آینده نگاری، صاحبنظران تلاش کرده اند با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، زمینه توسعه و ارتقای توان برنامه ریزی راهبردی را در ابعاد مختلف فراهم کنند. در این پژوهش که با هدف شناسایی عوامل و پیشران های مؤثر بر استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی با رویکرد پژوهشی آمیخته (کمی و کیفی) انجام گرفته، 91 مؤلفه استخراج شده است. همچنین به روش تحلیل محتوای جهت دار و تلخیصی تجزیه و تحلیل و با استفاده از تکنیک دلفی، 15 مؤلفه ای که بیشترین همخوانی را داشته، استخراج شده است. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در آینده پژوهی و با استفاده از نرم افزار میک مک، مؤلفه های استخراج شده، تجزیه و تحلیل و ضمن بررسی و تبیین ارتباط، پیشران ها در قالب چند متغیر دسته بندی شدند و در انتها براساس نتایج حاصله و اولویت بندی صورت گرفته، راهکارهای اجرایی جهت نهادینه کردن فرآیند استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است.
۸.

خوشه بندی مشتریان بر مبنای مدل RFM با استفاده از الگوریتم C-means فازی (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر زاهدان)

تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
امروزه یکی از چالش های بزرگ سازمان های مشتری محور، شناخت مشتریان، ایجاد تمایز بین گروه های مختلف مشتریان و رتبه بندی آن هاست. خوشه بندی یکی از تکنیک های داده کاوی است که برای گروه بندی مشتریان متناسب با ویژگی های مختلف آن ها استفاده می شود. هدف اصلی این تحقیق، خوشه بندی فازی مشتریان بر اساس شاخص های تازگی (Recency)، تکرار (Frequency) و ارزش پولی (Monetary) است. مطالعه ی صورت گرفته بر روی 76379 تراکنش ثبت شده از مشتریان فروشگاه رفاه شهر زاهدان می باشد. به همین منظور پس از تعیین مقادیر RFM، تعداد بهینه خوشه ها با استفاده از شاخص ژی و بنی محاسبه گردید. در مرحله بعد مشتریان با الگوریتم فازی C-means به هفت خوشه تقسیم شدند. سپس وزن هر یک از شاخص های مدل RFM با فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخص شد. در نهایت با محاسبه و رتبه بندی ارزش دوره عمر هر خوشه، مشتریان کلیدی و با ارزش فروشگاه شناسایی شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند برای تدوین برنامه های مدیریت ارتباط با مشتری برای هر یک از گروه های مشتریان به کار رود.
۹.

مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی شایستگی شایستگی های مدیریتی مدل های شایستگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۳۲
شایستگی از دیرباز مورد توجه آئین انسان ساز اسلام و به تبع، فرهنگ ایرانیِ پس از اسلام بوده است. با توجه به اینکه مبحث مدل های شایستگی مدیران منابع انسانی با رویکرد اسلامی، کمتر مورد توجه پژوهش گران قرارگرفته است، لذا این تحقیق در صدد ارائه ی مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام در دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 113 نفر از مدیران، کارشناسان، اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) دانشگاه در حوزه مدیریت منابع انسانی، بود که تعداد 80 پرسش نامه به عنوان نمونه ی آماری گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، ابتداً با مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، سپس با توجه به اطلاعات گردآوری شده، مفاهیم اصلی پژوهش (شامل توانمندی ها و ویژگی های فردی، دانش و آگاهی، مهارت ها و نگرش های مدیران منابع انسانی) استخراج و در چارچوب نظام ارزشی اسلامی، عملیاتی گردید، که در کل ۱۰ بعد و ۴۳ شاخص استخراج شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته طراحی، پخش و جمع آوری گردید و داده ها به کمک نرم افزار SPSS 19، و روش های آماری T تک نمونه ای و آزمون فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش، علاوه بر تایید مفاهیم و ابعاد شناسایی شده به عنوان ابعاد مدل، نشان داد که مفهوم مهارت های مدیران در حوزه مدیریت منابع انسانی و مفهوم توانمندی ها و ویژگی های فردی مدیران دارای بیشترین و مفهوم دانش و آگاهی مدیران دارای کمترین اهمیت می باشد.
۱۰.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نهادینه سازی ابعاد اجرایی کارآفرینی سازمانی (مطالعه ی شرکت کرمان موتورخودروسازی شهرستان بم)

کلید واژه ها: نهادینه سازی کارآفرینی صنعت خودرو کارآفرینی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نهادینه سازی ابعاد اجرایی کارآفرینی سازمانی در شرکت کرمان موتور خودروسازی شهرستان بم است. این مطالعه در محدوده بهمن93 تا خرداد94 انجام شده است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و متخصصان شرکت کرمان موتور می باشدکه با توجه به محدود بودن جامعه با استفاده از روش سرشماری تعداد چهل پرسش نامه توزیع شد که از این تعداد پنج پرسش نامه بازگردانده نشد. در مرحله آزمون مدل پرسش نامه ای به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP طراحی شده است؛ در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار Expert Choice، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده صورت گرفته است. پس از مقایسه زوجی و محاسبه وزن های نسبی از بین عوامل شناسایی شده عامل آموزش کارآفرینی بالاترین رتبه را کسب کرده است و رتبه بندی بقیه عوامل بدین ترتیب می باشد: فعالیت های تحقیق و توسعه، شبکه های ارتباطی، منابع انسانی کارآفرین، حمایت مدیریت عالی، تشویق رفتارهای کارآفرینانه، پویایی محیط کسب وکار، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، ساختار سازمانی کارآفرینانه، برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه، پیچیدگی روابط کار در زنجیره ارزش، بخشندگی محیط کسب وکار.
۱۱.

شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های استراتژی بهره وری سبز با رویکرد FAHP (سازمان مترو تهران )

کلید واژه ها: توسعه پایدار مدیریت سبز AHP فازی بهره وری سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۷
امروزه تضمین توسعه پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیرقابل جایگزین، توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در آن کشور شده است و انجام اقداماتی در جهت حفظ و نگهداشت منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون ماست، در این تحقیق سعی بر این شده است که با شناسایی مؤلفه های استراتژی بهره وری سبز و رتبه بندی آن در سازمان مترو تهران، گامی در جهت ارتقاء مفاهیم نوین بهره وری سبز و شناسایی مؤلفه های اصلی آن به همراه ملاحظات زیست محیطی در این سازمان برداشته شود؛ داده ها بر اساس پرسشنامه ای که در اختیار کارکنان ارشد سازمان قرار گرفت، به دست آمده و نتایج آن با آزمون های آماری توسط نرم افزارهای Spss17 و Smart Pls3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که همبستگی میان مؤلفه های اصلی تحقیق ((مدیریت، فرهنگ، آموزش و پژوهش و قوانین و مقررات)) و متغیر اصلی ((بهره وری سبز)) نشان داده شد، همچنین با پرسشنامه ای جهت مقایسه زوجی میان مؤلفه ها در اختیار پنج نفر از خبرگان سازمان قرار داده شد که با تکنیک FAHP و با استفاده از نرم افزار مدیر پلاس محاسبات انجام گردید که به ترتیب قوانین و مقررات در رتبه اول و مدیریت در رتبه آخر قرار گرفت.
۱۲.

سنجش میزان آمادگی الکترونیک در بانک سپه

کلید واژه ها: آمادگی الکترونیک بانک سپه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مدل بریجز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۸۲
امروزه با توجه به نقش کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرآیند گذار و تغییر سازمان ها و جوامع از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، اکثر کشورها تلاش می کنند تا با استفاده از این فناوری ها،جایگاه جهانی خود را بهبود بخشند.در سطح خرد نیز سازمان ها به توسعه ظرفیت ها و استفاده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا)در جهت بهبود مزیت رقابتی توجه دارند.مفهومی که بیانگر میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع و سازمانها است آمادگی الکترونیک نامیده می شود.کشورها، صنایع و سازمان ها می توانند با استفاده از مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیک وضعیت موجود خود را از ابعاد مختلف با یک روش منسجم و جامع اندازه گیری کنند و سپس با توجه به نتایج این ارزیابی، برنامه های بهبود را اجرا کنند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و به کمک چارچوب سنجش آمادگی الکترونیک موسسه بریجزبه سنجش آمادگی الکترونیک در بانک سپه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه سطح آمادگی الکترونیک این بانک و ابعاد پنج گانه آن بر اساس مدل بریجز در سطح مناسبی نیست. همچنین میزان اهمیت ابعاد آمادگی الکترونیک یکسان نیست.
۱۳.

مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و جهت گیری کارآفرینانه : مطالعه شرکت های کوچک و متوسط

کلید واژه ها: گرایش کارآفرینانه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۶۸۳
پژوهش حاضر در صدد تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و گرایش کارآفرینانه بوده است. برای این منظور از 2354 نفر شاغل در 129 شرکت کوچک و متوسط که در پنج صنعت غذایی و آشامیدنی، سلولزی، شیمیایی، کانی غیرفلزی و کانی فلزی در شهر بیرجند فعال بودند، 247 نفر به تناسب طبقات پنج گانه فوق به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به دلیل نبود مدل مناسب برای سنجش فرهنگ سازمانی کارآفرینانه سازگار با فرهنگ اسلامی – ایرانی، محقق به تدوین این مدل پرداخت و ابعاد و شاخص های مدل فرهنگ سازمانی و گرایش کارآفرینانه به تایید خبرگان رسید. سپس با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و با استفاده از تحلیل مسیر (بخش مدل ساختاری از SEM) و آزمون رگرسیون و به کمک نرم افزارهای AMOS و SPSS چگونگی ارتباط بین اجزا و عناصر مدل فرهنگ سازمانی کارآفرینانه با گرایش کارآفرینانه نشان داده شد. تحلیل ها نشان داد که بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و ابعاد آن با گرایش کارآفرینانه شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، و این معنا داری در مورد مفهوم تحول گرایی و تعالی طلبی نسبت به سایر ابعاد بیشتر است (67/0). همچنین نتایج نشان داد که معناداری این رابطه بر اساس پاسخ های مدیران بیشتر است.
۱۵.

سنجش آمادگی الکترونیک سازمان بازرگانی استان تهران

تعداد بازدید : ۱۰۰۶ تعداد دانلود : ۷۰۴
هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی آمادگی الکترونیک سازمان بازرگانی استان تهران بوده است. از آنجا که انتخاب مدل مناسب خود مستلرم تحقیق و مطالعه بوده است؛ ارائه آن به بعد از شناسایی و معرفی انواع مدل های مختلف سنجش آمادگی الکترونیک موکول گردید. در انتخاب مدل مناسب برای این پژوهش از چارچوب کلی موسسه Bridges کمک گرفته شده و سپس با مراجعه به سایر ابزارها؛ ابعاد و شاخص های مربرط به هر یک از مفاهیم مدل تحلیلی استخراج شده است. پس از شناسایی مدل و ابعاد و شاخص های آن، و تدوین پرسشنامه، داده های میدانی پژوهش از 109 نفر از مدیران و کارکنان (کارمندان و کارشناسان) سازمان بازرگانی استان تهران جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد از عوامل پنجگانه مدل مفهومی بالاترین امتیاز مربوط به عوامل اجتماعی است و عوامل فناوری، عوامل آموزشی و منابع انسانی، عوامل دولتی و عوامل اقتصادی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان