فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال پنجم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 15) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تدوین استراتژی برای رسانه های دیجیتال در کشور با هدف تأثیرگذاری دینی و فرهنگی بر قشر دانشجو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۴۰۰
هدف: هدف اصلی این پژوهش، تدوین استراتژی برای حوزه بازی های رایانه ای در ایران با رویکرد استراتژی های لازم جهت اجرا توسط نهادهای بالادستی است؛ استراتژی هایی در جهت پاسخگویی به مسائل دینی و فرهنگی موجود در این عرصه به خصوص در رابطه با اثرات فرهنگی و دینی روی قشر دانشجوی کشور به عنوان یکی از گروه های بزرگ مخاطب این صنعت. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های کاربردی بوده و از لحاظ روشی، کیفی محسوب می شود. روش های مورد استفاده در این پژوهش شامل مصاحبه با خبرگان، تکنیک دلفی، و تحلیل سوآت می شود. یافته ها: یافته های این پژوهش شامل آن دسته از نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدهای صنعت بازی ایران است که در حوزه فرهنگ و دین می توانند اثرگذار باشند. در مجموع، عوامل محیطی شامل 1 نقطه قوت، 4 نقطه ضعف، 3 فرصت و 6 تهدید محیطی می شود. سپس با استفاده از تحلیل سوآت، 8 استراتژی مختلف حاصل شده که به طور کلی شامل موضوعات استعدادیابی و آموزش، تسهیل مراحل قانونی و حقوقی، بهبود سیستم توزیع، ایجاد مراکز رشد و صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر می شود. نتیجه گیری : همان طورکه اشاره شد، در این پژوهش 8 استراتژی حاصل شده که این استراتژی ها بایستی توسط نهادهای بالادستی اجرایی شود. این استراتژی ها در جهت تسهیل کسب و کار شرکت های بازی سازی بوده و با اجرای آن ها، کسب و کار بازی در ایران رونق گرفته و زمینه تولید بازی مناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی ایجاد شده و روند تأثیرگذاری منفی فرهنگی حوزه بازی را به روند مثبت تبدیل می کند.
۲.

بررسی اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی با تأکید برآموزه های اسلام بر کاهش اضطراب فراگیر دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۱
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی با تأکید برآموزه های اسلام بر کاهش اضطراب فراگیر دانشجویان بود. روش: در این پژوهش از طرح تحقیق آزمایشی استفاده شد. 30 نفر از دانشجویان دختر به تصادف در هر یک از گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه درمانی معنوی مذهبی در طول 8 جلسه، برای گروه آزمایش اجرا شد و برای گروه کنترل، معادل آن جلسات کتاب خوانی برگزار شد. مقیاس اضطراب صفت و حالت اسپیلبرگر، به عنوان پیش آزمون و پس آزمون به کار برده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با روش تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات اضطراب صفت و حالت در گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل بود (001/0>p) .نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق نشان داد که از ظرفیت های معنوی - مذهبی افراد می توان در جهت پیشگیری و درمان ناهنجاری های رفتاری- شناختی استفاده نمودگروه درمانی معنوی مذهبی، آموزه های اسلام، اضطراب فراگیر#,
۳.

بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی واعتماداجتماعی دردانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۵۵۸
هدف: امروزه ویژگی های دنیای معاصر منتج به اهمیت فزاینده اعتماد در بسیاری از حوزه های زندگی اجتماعی شده است، به طوری که توسعه جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی و رشد و شکوفایی دموکراسی از محصولات بلافصل اعتماد هستند. در چنین جامعه ای رسانه های جمعی نقش و رسالت مهمی بر عهده دارند و با اعتماد اجتماعی وارد روابط دوسویه می شوند. پژوهش حاضر در پی این می باشد که رابطه ابعاد اعتماد اجتماعی را با رسانه های جمعی در دو شکل داخلی (رادیو و تلویزیون و مطبوعات) و خارجی (رادیو ، ماهواره و اینترنت) مورد بررسی قرار دهد. روش: پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی و بهره گیری از پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه مازندران تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول لین،400 نفر برآورد شده است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین میزان استفاده از رسانه های خارجی با اعتماد میان فردی و تعمیم یافته رابطه معناداری مشاهده نشد، اما بین میزان استفاده از رسانه های داخلی با اعتماد بین فردی، تعمیم یافته و نهادی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد، این در حالی است که بین رسانه های خارجی با اعتماد نهادی، رابطه معکوسی مشاهده شد. نتیجه گیری: رسانه های داخلی باعث افزایش اعتماد اجتماعی و رسانه های خارجی باعث کاهش آن می شوند#,
۴.

تاثیر تحصیلات دانشگاهی در دوره کارشناسی بر هویت ملی دانشجویان دختر دانشگاه قم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
هدف: هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر تحصیلات دانشگاهی در دوره کارشناسی بر هویت ملی دانشجویان دختر دانشگاه قم بود.روش: پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل 2420 دانشجوی دختر دانشگاه قم بود که تعداد 335 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه هویت ملی لطف آبادی با پایایی 92/. بود. داده ها با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و مقایسه دو میانگین مستقل(T) تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که بین هویت ملی دانشجویان با توجه به سال ورود تفاوت معناداری وجود دارد و در سایر متغیرها مانند دانشکده محل تحصیل، وضعیت سکونت، وضعیت تأهل و سن تفاوت معناداری وجود ندارد.نتیجه گیری: در مجموع به نظر می رسد هویت ملی تحت تأثیرمتغیرهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی محیط دانشگاه است و به همه آن ها باید توجه شود.
۵.

بررسی رابطه پایبندی به مناسک دینی و رعایت شئونات اخلاقی و فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۷۳
هدف: هدف از این پژوهش، بررسی میزان پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مناسک دینی و بررسی میزان تأثیر آن در رفتارها و کنش های فردی و اجتماعی است. با توجه به اینکه دانشگاه محلی است که یکی از رسالت های اصلی آن، پرورش انسان های متعهد و شهروندان باایمان و قانونمند است، دانشگاه می تواند با اتخاذ روش های تأثیرگذار به پرورش نسلی دین باور اقدام کند. روش: روش تحقیق اسنادی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان زن و مرد مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشند. تعداد نمونه ها 600 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل به طور تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که درصد قابل توجهی از دانشجویان(4/73 درصد) تقید و پایبندی به مناسک دینی را مهم ترین عامل رعایت شئونات اخلاقی و فرهنگی قلمداد می کنند. در بین نگرش دانشجویان بر مبنای متغیرهایی چون جنسیت، رشته های مختلف تحصیلی، مقطع تحصیلی و شغل آنان نسبت به موضوع مورد پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه دانشجویان بین نوع نگرش آنان به دین و مناسک دینی و رعایت وجاهت دینی و حجاب اسلامی، رفتار مؤدبانه توأم با احترام، پرهیز از رفتارهای غیرمؤدبانه و فحاشی، احساس مسئولیت در قبال دیگران، رعایت شئونات اخلاقی و فرهنگی رابطه وجود دارد.
۶.

رابطه اضطراب مرگ با روش های مقابله مذهبی، سبک های دلبستگی به خدا و عمل به باورهای دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۸۰۱
هدف: اضطراب مرگ شامل پیش بینی مرگ و ترس از فرایند مُردن در مورد خود و دیگر افراد،جنبه زندگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب مرگ با روش های مقابله مذهبی، سبک های دلبستگی به خدا و عمل به باورهای دینی بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری مورد بررسی عبارت بود از کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. داده های پژوهش از 347 نفر که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، جمع آوری گردید. شرکت کننده ها به مقیاس های اضطراب مرگ، عمل به باور های دینی (معبد)، مقابله مذهبی و سبک های دلبستگی به خدا پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین اضطراب مرگ و روش های مقابله مذهبی؛ اضطراب مرگ و سبک های دلبستگی به خدا و اضطراب مرگ و عمل به باورهای دینی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین از بین متغیرهای مورد بررسی، سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به خدا از توان کافی برای پیش بینی اضطراب مرگ در معادله رگرسیونی برخوردار بودند (39/5t=، 001/0 p<). نتیجه گیری:دلبستگی ناایمن به خدا به عنوان متغیر مذهبی مهم در رابطه اضطراب مرگ با مؤلفه های مذهبی باید در نظر گرفته شود#,
۷.

مطالعه وضعیت و موانع توجه به مؤلفه های تربیت شهروند اسلامی دردانشگاه ( مطالعه موردی دانشگاه مازندران )(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۶۱۴
هدف: پژوهش حاضر درصدد آن است تا مؤلفه های شهروندی اسلامی را بر اساس خوانش متن نهج البلاغه مورد بحث و بررسی قرار دهد و از رهگذر آن به تبیین موانعی بپردازد که در دانشگاه های کنونی ما بر سر راه تحقق آن قرار دارد. روش: برای انجام این کار مطالعه به دو شیوه کمی (از نوع توصیفی) و کیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه (اساتید و دانشجویان) و نمونه آماری دانشجویان به تعداد 324 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به صورت نمونه گیری طبقه ای به تفکیک جنس، دانشکده و مقطع، انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که توسط محققین و بر اساس مطالعه منابع ساخته شده است. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرانباخ 96/0برآورد گردید و جهت بررسی روایی محتوایی و صوری پرسشنامه، ابتدا جدول تناظر سؤالات تحقیق با سؤالات تهیه و در اختیار اساتید و صاحب نظران قرار گرفت و پس از رفع اشکالات و انجام اصلاحات لازم فرم نهایی پرسشنامه تهیه شده است. جهت پاسخگویی به سوال سوم پژوهش از بین استادان نیز به تعداد ده نفر به صورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری زنجیره ای انتخاب و داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که از نظر دانشجویان در دانشگاه ها میزان توجه به مؤلفه های ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندی اسلامی پایین تر از متوسط ولی مؤلفه های بعد اخلاقی بالاتر از متوسط بوده است. اگرچه از لحاظ آماری داده های مربوط به این بعد نیز همچون ابعاد دیگر شهروندی اسلامی معنی دار نبوده است. همچنین یافته های بدست آمده از مصاحبه با استادان نشان می دهد که موانع تحقق شهروندی اسلامی در سه بخش اجرایی – محیط برون سازمانی، ساختار و سیاست گذاری ها، مسئولین، نیروی انسانی کارآمد- ، فرهنگی – برنامه های فرهنگی، نیروی انسانی، محیط دانشگاه- و آموزشی – برنامه های وزارت علوم، محتوای دروس، تعاملات استاد دانشجو- قرار دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت که به طور کلی تربیت شهروند اسلامی در دانشگاه محقق نشده است. به سخن دیگر دانشگاه در عمل برنامه روشنی برای تحقق تربیت شهروند اسلامی ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹