فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال ششم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 20)

مقالات

۱.

بررسی جامعه شناختی رابطه الگوهای دینداری با انواع مدارای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز

تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۶۳۸
هدف: مطالعه حاضر بررسی جامعه شناختی رابطه الگوهای دینداری و انواع مدارای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. روش:روش این پژوهش، کمّی از نوع پیمایش و ابزار بررسی، پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 376 نفر معین شد. برای تبیین مدارا از نظریه اینگلهارت به عنوان چارچوب نظری استفاده شد. پایایی سازه ها با استفاده از آلفای کرونباخ بالای70/0 برآورد شد و همچنین اعتبار آن نیز از طریق کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی(تفاوت میانگین، همبستگی پیرسون و رگرسیون) با استفاده از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مدارا با سن، جنس، مدت حضور در دانشگاه و گروه تحصیلی رابطه معناداری دارد. همچنین تحلیل رگرسیونی بیانگر آن است که کسانی که بُعد مناسکی دینداری در آنها قوی تر است، مدارای کمتری دارند. اما در مقابل، کسانی که الگوی اخلاق گرایی در آنها برجسته تر است، از مدارای بالاتری برخوردارند. در نهایت، با ورود هشت متغیّر، واریانس تببین شده به 3/10 درصد رسید. نتیجه گیری: با توجه به افزایش مدارا با افزایش میزان گرایش به الگو های اخلاق گرا و عرفان گرای دینی، پیشنهاد می شود روی الگوی اخلاق گرای دینی بیش از پیش سرمایه گذاری شود؛ زیرا این الگو نه تنها به مدارای اجتماعی بیشتر منجر شده، بلکه واجد پیامدهای اخلاقی مثبت دیگری نیز خواهد بود#,
۲.

هوش اجتماعی، رفتار مدنی- تحصیلی و خودکارامدی جمعی دانشجویان

تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۵۹
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی، رفتار مدنی- تحصیلی و خودکارامدی جمعی دانشجویان آموزشکده فنی دختران استان ایلام بوده است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان آموزشکده فنی دختران ایلام در سال تحصیلی94-1393 است که تعداد 221 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که: بین ابعاد هوش اجتماعی و خودکارامدی جمعی دانشجویان، بین ابعاد هوش اجتماعی و رفتار مدنی- تحصیلی دانشجویان و بین رفتار مدنی- تحصیلی و خودکارامدی جمعی دانشجویان، رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهد که بهره مندی دانشجویان از هوش اجتماعی، بر کارامدی جمعی و میزان همکاری آنها در جمع و نیز سطح بهره مندی آنان از رفتار متمدن تحصیلی تأثیرگذار است#,
۳.

توصیف و سنجش سبک زندگی اسلامی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و شناسایی عوامل مؤثر بر آن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۲۶
هدف: سبک زندگی مفهومی است که به تدریج به جای طبقه در علوم اجتماعی استفاده می شود و توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. از آنجا که دانشجو معلمان نقش مهمی در ساختن جامعه دارند و تربیت معلمان فرهیخته و دارای سبک زندگی اسلامی از اهداف دانشگاه فرهنگیان است، در این تحقیق کوشیدیم تا سبک زندگی اسلامی را در بین دانشجو معلمان اندازه گیری کرده، رابطه برخی متغیّرها با آن را بسنجیم. روش: روش تحقیق در این مطالعه، پیمایش به وسیله پرسشنامه بود. ابتدا با مرور منابع مختلف، شاخصهای سبک زندگی و سبک زندگی اسلامی را مشخص و سپس دانشجویان کارشناسی پردیس شهید چمران را به عنوان جمعیت آماری انتخاب کردیم. حجم جمعیت آماری 433 نفر بود. نمونه گیری از نوع سرشماری بود و پرسشنامه در اختیار همه اعضای جمعیت آماری قرار گرفت. از این تعداد، 169 نفر در تحقیق شرکت کردند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که قومیت و درآمد رابطه ای با سبک زندگی و سبک زندگی اسلامی ندارد؛ بین تعداد دوستان و سبک زندگی و سبک زندگی اسلامی رابطه وجود دارد و همگنی دوستان با سبک زندگی اسلامی رابطه دارد، اما با سبک زندگی خیر. همچنین مشخص شد استفاده از تلفن همراه هوشمند رابطه ای با سبک زندگی اسلامی ندارد، اما با سبک زندگی رابطه دارد. این تحقیق همچنین نشان داد که میزان اعتماد، مصرف فرهنگی و فعالیتهای اوقات فراغت در بین دانشجو معلمان پایین است، اما سبک زندگی اسلامی در بین آنها در سطح بالایی قرار دارد#,
۴.

تبیین استرس تحصیلی، صفات شخصیتی، درک عملکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت

تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۵۴۲
هدف: پژوهش حاضر به تبیین سهم استرس تحصیلی، صفات شخصیتی، درک عملکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان مقطع کارشناسی پرداخته است. روش: جامعه آماری تحقیق، دانشجویان کارشناسی دانشگاه خوارزمی در سال 95-94 می باشند که از بین آنان نمونه ای به حجم 400 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. سنجش متغیّرها بر اساس پرسشنامه استرس تحصیلی دوران دانشجویی گادزلا، پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده FAD و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ورود مکرر و گام به گام بررسی شد. یافته ها: بین استرس تحصیلی با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین صفات شخصیت با اعتیاد به اینترنت و بین عملکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد بین استرس تحصیلی، صفات شخصیت و عملکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت رابطه چندگانه وجود دارد. به عبارتی؛ این متغیّرها 42 درصد واریانس مربوط به اعتیاد به اینترنت را تبیین می کنند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود و مرحله ای نشان داد متغیّرهای پیش بین استرس تحصیلی، صفات شخصیت و عملکرد خانواده، متغیّر ملاک(اعتیاد به اینترنت) را می توانند در سطح بالایی پیش بینی کنند که از بعد تربیتی و آموزش لازم به توجه است#,
۵.

طراحی و آزمون الگوی علّی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با خودتنظیمی هیجانی، حساسیت به طرد و خودافشایی برخط با میانجی گری اضطراب اجتماعی در دانشجویان

تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۴۵۰
هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی علّی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با خودتنظیمی هیجانی، حساسیت به طرد و خودافشایی برخط با میانجی گری اضطراب اجتماعی در دانشجویان انجام شد. روش: جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی شاغل به تحصیل در سال 95-94 بودند که 370 نفر از آنان با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های اضطراب اجتماعی، اعتیاد به اینترنت، خودافشایی برخط، حساسیت به طرد و خودتنظیمی هیجانی پاسخ دادند. یافته ها: نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی در بعضی از فاکتورهای برازش مدل مناسب نیست و نیازمند اصلاح است؛ در نتیجه با حذف مسیر غیر معنادار اثر مستقیم حساسیت به طرد بر اعتیاد به اینترنت، برازش الگوی نهایی پیشایند داده ها نیز با ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب برابر با 05/0 تأیید شد. بر اساس نتایج مدل، متغیّرهای خودتنظیمی هیجانی، حساسیت به طرد و خودافشایی برخط، از طریق اضطراب اجتماعی اثر غیر مستقیم و معناداری بر اعتیاد به اینترنت داشت. نتیجه گیری: این مدل می تواند نقش مهمی در کاهش اعتیاد به اینترنت داشته باشد؛ به نحوی که 53 درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت توسط متغیّرهای مطرح شده در این مدل تبیین می شود.
۶.

بررسی سطح سرمایه اجتماعی و رابطه آن با سرمایه روان شناختی در دانشگاه آزاد منطقه 5

تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
هدف: هدف پژوهش، ارزیابی سطح سرمایه اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه رگرسیونی آن با سرمایه روان شناختی بوده است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. 375 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات، از طریق دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(1998) و سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران(2007) صورت گرفت. اعتبار پرسشنامه سرمایه اجتماعی(84/0) و سرمایه روان شناختی(88/0) از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. تحلیل داده ها با آزمونهای همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه، ANOVA و مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها: سطح سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشگاه آزاد به ترتیب متوسط و ضعیف ارزیابی شد. همچنین رابطه مثبت و معناداری(79/0) بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی مشاهده شد(001/0=p). ابعاد شناختی، ارتباطی و ساختاری سرمایه اجتماعی به ترتیب بالاترین تأثیر رگرسیونی را روی سرمایه روان شناختی داشتند و همگی پیش بینی کننده های معناداری برای سرمایه روان شناختی دانشگاه آزاد بودند(001/0>p). علاوه بر این، تمامی شاخصهای سنجش برازش مدل، حاکی از توانایی بالای مدل نهایی پژوهش در اندازه گیری متغیّرهای پژوهش بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه سطح سرمایه اجتماعی دانشگاه آزاد متوسط ارزیابی شد و همه ابعاد سرمایه اجتماعی پیش بینی کننده های معنادار سرمایه روان شناختی بودند؛ لذا ارتقای سطح سرمایه اجتماعی به ویژه از بعد شناختی، سبب ارتقا و تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد خواهد شد#,
۷.

بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر ناامیدی و بی لذتی دانشجویان مبتلا به افسردگی

تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۷
هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اساس پروتکل درمانی آرون تی بک، بر ناامیدی و بی لذتی در دانشجویان مبتلا به افسردگی بود. روش: پژوهش حاضر با روش کارآزمایی بالینی تصادفی با دو گروه آزمایش و گواه، در مرکز فوق تخصصی مغزواعصاب الومینا انجام شد. ابتدا مراجعه کنندگان با مصاحبه تشخیصی بالینی و استفاده از آزمون افسردگی بک(نمرات بالاتر از 20) به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و گواه قرار داده شدند و همزمان آزمون ناامیدی بک و آزمون بی لذتی اسنیس- همیلتون از آنان گرفته شد. پس از طول درمان، مجدد هر سه آزمون گرفته شد و با آزمون اف. تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بررسی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایشی و گواه در سه متغیّر سطح افسردگی، ناامیدی و بی لذتی، نشان دادکه سطح کلی افسردگی و ناامیدی کاهش یافته، ولی احساس بی لذتی در سطح معنادار کاهش نداشته است. نتیجه گیری: در دانشجویان افسرده ای که علامت ناامیدی شدید است، با توجه به اینکه ناامیدی پیش بین خودکشی و از علامتهای کلیدی افسردگی است، درمان شناختی- رفتاری بر اساس مدل بک، اثربخش و مفید می باشد. این درمان در کاهش علامت بی لذتی در افسرده ها نیز مؤثر است، اما نه به اندازه ناامیدی. سطح کلی افسردگی دانشجویان افسرده ای که با این روش درمان شده اند، بهتر شده است؛ ولی با وجود بهبود کلی و افزایش خلق، علامت بی لذتی تا حدودی در آنها وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳