فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال پنجم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 17)

مقالات

۱.

مدل مداخله مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و سلامت قلبی

تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل مداخله مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و آزمون اثربخشی آن بر ارتقای سبک زندگی اسلامی، سلامت روانی، سلامت معنوی و رفتارهای سلامت افرادِ در معرض خطر بیماری قلبی بود. .روش: در این پژوهش، ۱۶ نفر از کارمندان بیمارستان قلب شهید رجایی در شش جلسه یک ساعته گروه درمانی شرکت کردند. شرکت کنندگان مقیاس رفتارهای ارتقادهنده سلامت دینی، مقیاس سلامت روانی، مقیاس بهزیستی معنوی و نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. یافته ها: نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر سبک زندگی اسلامی می تواند سبک زندگی، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی معنوی و رفتارهای سلامت افرادِ در معرض خطر بیماری قلبی را به صورت معنادار ارتقا دهد. نتیجه گیری: نتیجه پژوهش، اثربخشی مدل مداخله سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از بیماری های قلبی را تأیید می کند.
۲.

بررسی هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه های تهران و حوزه علمیه قم طی سال های 1383- 1392

تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت همکاری علمی میان حوزویان و دانشگاهیان، به بررسی پدیده هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه های تهران و حوزه علمیه قم طی سالهای 92-1383 پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. جامعه پژوهش،مقالات مشترک بین پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی است. برای جمع آوری داده ها، از پایگاههای داخلی بهره گیری شد. تحلیلهای انجام شده با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد.یافته ها: به طور کلی، هم نویسندگی بین پژوهشگران دانشگاه های تهران و حوزه علمیه، روندی صعودی داشته است؛ اما در سطح مطلوبی نیست. الگوی همکاری از نظر تعداد نویسندگان، دو نویسنده ای می باشد و در موضوع اقتصاد، بیشترین همکاری صورت گرفته است. در رتبه بندی دانشگاه ها در همکاری با حوزه علمیه قم، دانشگاه تهران در جایگاه نخست و دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه آزاد در رتبه های بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: باتوجه به مقدار ضریب مشارکت به دست آمده، به نظر می رسد نویسندگان گرایش زیادی به همکاری دارند، اما به دلیل پراکندگی و محدود بودن تعداد تولیدات علمی، می توان استنباط کرد که تنها گروه خاصی از افراد، دارای بیشترین تعداد تولیدات علمی اند و این، نشان از یک مشارکت واقعی بین حوزویان و دانشگاهیان ندارد#,
۳.

نقش تعالی معنوی در پیش بینی خلق و رضایت از زندگی دانشجویان

تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد تعالی معنوی در پیش بینی خلق و رضایت از زندگی در دانشجویان انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی بود. نمونة آماری شامل 200 نفر بودکه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. آزمودنی ها مقیاسهای تعالی معنوی، افسردگی- شادکامی و رضایت از زندگی را تکمیل کردند. یافته ها: تعالی معنوی با خلق (350/0=r) و رضایت از زندگی (586/0=r) دانشجویان رابطه مثبت معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد تعالی معنوی (احساس پیوستگی،کمال وکامروایی معنوی) 7/14 درصد از واریانس خلق و 5/39 درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین می کنند. نتیجه گیری: نتایج از نقش تعالی معنوی در پیش بینی خلق و رضایت از زندگی حمایت می کنند. بنابر این، در مراکز آموزشی و مشاره ای باید به نقش ابعاد تعالی معنوی در متغیّرهای مرتبط با سلامتی، از جمله خلق و رضایت از زندگی توجه شود.
۴.

اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان بود. روش: روش تحقیق مطالعة حاضر آزمایشی با کارآزمایی بالینی است که با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پسر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 94-1393 بود که 40 دانشجو (دارای میانگین پایین تر از نقطه برش در مقیاس کیفیت زندگی و شادکامی) از میان جامعه آماری به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامة کیفیت زندگی و مقیاس شادکامی بود. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیّری (MANCOVA) نشان داد که بین دو گروه دانشجویان آزمایش و گروه کنترل در عملکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، نقش هیجانی، سلامت عمومی، سرزندگی، سلامت روانی و شادکامی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0≥P)؛ بدین معنی که کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان گروه آزمایش بعد از آموزش هوش معنوی افزایش یافته است. نتیجه گیری: از آموزش هوش معنوی می توان برای ارتقای کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان استفاده کرد.
۵.

رابطه نگرش مذهبی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان به واسطه نقش خودکارامدی

تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۹
هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر نگرش مذهبی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای خودکارامدی انجام یافته است. روش: روش پژوهش، همبستگی است.در این پژوهش،نمونه ای 201نفره از دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.سپس از آزمودنی ها خواسته شد مقیاسهای استاندارد شده نگرش سنج مذهبی خدایاری فرد،خودکارامدی شرر و انگیزش پیشرفت هرمنس را تکمیل کنند. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مسیرنشان دادکه مدل مورد نظر، برازش مناسبی دارد و اثر نگرش مذهبی بر خودکارامدی و خودکارامدی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی معنادار است.همچنین اثر نگرش مذهبی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارامدی معنادار می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که خودکارامدی،یک میانجی مناسب در بین نگرش مذهبی و انگیزش پیشرفت تحصیلی است؛ یعنی هر میزان که خودکارامدی در اثر باورهای مذهبی افزایش یابد، انگیزش هم افزایش می یابد.
۶.

مبنای نظری و روش های عملی امام موسی صدر در ایجاد وحدت ملی

تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۶
هدف: تحقیق حاضر به منظور تبیین روش « وحدت بخشی» امام موسی صدر و الگو برداری از آن صورت گرفته است. روش: این تحقیق بر مبنای روش « استنتاجی پس رونده» انجام شده است به این معنا که از عمل امام موسی صدر مبنای فکری او استنتاج شده است. یافته ها: صدر از عناصر ملیت، قومیت و دین و مذهب برای ایجاد وحدت در لبنان سود جسته است. راهکارهای وی برای وحدت بخشی به مردم: آگاهی بخشی، دعوت به حفظ حاکمیت ملی، مخالفت با فرقه گرایی و تجزیه کشور، تلاش برای تقریب مذاهب و میانجی گری برای رفع اختلافات بوده است. وی تعدد فرق را امتیاز لبنان تلقی کرده و آن را راهی برای تعامل بیشتر انسانها و شکوفایی تمدن بشری دانسته است. نتیجه گیری: تأکید صدر بعنوان یک رهبر دینی بر موضوع «وحدت ملی» از رهگذر احترام به حقوق اجتماعی و انسانی مذاهب و فرقه ها و موفقیت وی در ایجاد وحدت ملی می تواند در موقعیت کنونی جهان اسلام برای کشور ایران الگویی راهبردی تلقی شود#,
۷.

بررسی عوامل موثر برهویت دانشگاهی در بین دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه های(پیام نور ،آزاد و غیر انتفاعی )

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۹۳
هدف: هدف این مقاله، بررسی تأثیر عوامل درون دانشگاهی، نظیر فرهنگ دانشگاهی، سرمایه فرهنگی دانشجو و نوع دانشگاه، بر هویت دانشگاهی دانشجویان بوده است. روش: این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و به لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاههای پیام نور، آزاد اسلامی و غیر انتفاعی می باشند. بر اساس فرمول کوکران تعداد 205 نفر از آنها به روش نمونه گیری مطبق انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته ها: بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، بین تمام دانشگاههای مورد بررسی با یکدیگر، بر اساس آزمون پس از واقعه شفه از نظر هویت دانشگاهی تفاوت معناداری وجود دارد.نتایج مدل رگرسیون نشان می دهد که مجموعه های فرهنگ دانشگاهی و سرمایه فرهنگی نزدیک به 4/46درصد از واریانس متغیّر هویت دانشگاهی را برآورد می کنند. نتیجه گیری: پژوهش در راست ای تأیید نظریه بوردیو و بوچر و نشان دهنده تأثیر فرهنگ دانشگاهی، سرمایه فرهنگی دانشجو و نوع دانشگاه بر هویت دانشگاهی دانشجویان است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷