فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال هفتم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 23) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

فرهنگ سازی استفاده بهینه از اینترنت(شبکه اجتماعی) و جلوگیری از آسیبهای آن در بین دانشجویان دانشگاههای علمی و کاربردی شهر قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
هدف:مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات فرهنگ سازی بهینه از اینترنت(شبکه اجتماعی) و جلوگیری از آسیبهای آن در بین دانشجویان دانشگاههای علمی و کاربردی شهر قزوین انجام شده است. روش:تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی در سال تحصیلی 94-1393 بودند که از بین آنها حدود 250 نفر طبق جدول برآورد حجم نمونه مورگان و کرجسی و به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است که روایی آن با روش پانل متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون واریانس یک راهه و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها:یافته های حاصل از برآورد ضریب همبستگی چندگانه نشان داد که اعتیاد به شبکه های مجازی، آسیب جسمی و روانی، انحرافات اخلاقی، افت تحصیلی، نگرش مثبت به شبکه های مجازی و هویت کاذب، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نحوه استفاده از شبکه های مجازی دارند. نتیجه گیری:شبکه های اجتماعی به دلیل رشد روزافزون تعداد اعضا و تأثیرگذاری بر فضای واقعی، اهمیت بسزایی یافته اند، لذا برای کاهش آسیبهای آن در بین دانشجویان باید در سطح وسیعی به آموزش و فرهنگ سازی پرداخت.
۲.

بررسی رابطه ادراک خویشتن و سبکهای هویت با التزام عملی به اعتقادات مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۸۴
هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک خویشتن و سبکهای هویت با التزام عملی به اعتقادات مذهبی انجام شده است. روش:روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. یافته ها:بین ادراک خویشتن و سبکهای هویت با التزام عملی به اعتقادات مذهبی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در گام اول، بُعد تعهد هویت توانست 33 درصد واریانس التزام عملی به اعتقادات مذهبی را تبیین کند. در گام دوم با اضافه شدن ادراک خویشتن، این متغیّرها 49 درصد واریانس التزام عملی را تبیین کردند (001/0>p). همچنین بین سبکهای هویت اطلاعاتی و هنجاری و بُعد تعهد هویت با التزام عملی به اعتقادات مذهبی رابطه مثبت و معنادار و بین سبک هویت اجتنابی با التزام عملی به اعتقادات مذهبی رابطه منفی و معنادار وجود دارد(05/0> p). نتیجه گیری:افرادی که به شناخت و درک واقعی از «خود» و توانمندی ها، نقاط قوت و ضعف، ارزشها و معیارها و به طور کلی به خویشتن پذیری و ادراک خویشتن نایل شده و در زمینه کسب هویت به ثبات معقول دست یافته اند، به گونه ای که تعریف واحد و یکپارچه از «هویت خود» دارند؛ به ایدئولوژی ثابت از موضوعات پیرامون خود و جهان آفرینش رسیده اند که سبب بالا رفتن میزان تعهد در آنان می شود.
۳.

بررسی نقش بهزیستی روان شناختی و ذهن آگاهی در پیش بینی استحکام روانی دانشجویان ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۱
هدف:هدف از انجام پژوهش، پیش بینی استحکام روانی بر اساس بهزیستی روان شناختی و ذهن آگاهی دانشجویان ورزشکار بود. روش:روش این پژوهش، توصیفی- همبستگی است. 224 دانشجوی ورزشکار با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند در دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند و به پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی، ذهن آگاهی ورزشی و استحکام روانی پاسخ دادند. یافته ها:نتایج نشان داد که بین بهزیستی روان شناختی و ذهن آگاهی، با استحکام روانی دانشجویان ورزشکار ارتباط مثبت معناداری به دست وجود دارد. یافته ها حاکی از این بود که متغیّرهای آگاهی، داشتن هدف در زندگی، روابط مثبت، غیر قضاوتی بودن، پذیرش خود و رشد شخصی، به ترتیب مهم ترین پیش بینی کننده استحکام روانی اند؛ به نحوی که 60 درصد از واریانس آن را تبیین کردند. نتیجه گیری:برای ارتقای سلامت و ایجاد شور و هیجان در دانشگاهها در جهت افزایش استحکام روانی، می توان نقش بهزیستی روان شناختی و ذهن آگاهی را در نظر گرفت.
۴.

شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر بروز رفتار انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۰۸ تعداد دانلود : ۷۹۹
هدف:هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر رفتارهای انحرافی بود. روش:بر اساس ادبیات پژوهش، عوامل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، جوّ اخلاقی، استرس شغلی، عدالت سازمانی، حمایت سازمانی درک شده و سیاست سازمانی شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش، 200 نفر از کارکنان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه تهران بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد حجم نمونه 127 نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته ها:به جز رابطه استرس شغلی بر رضایت شغلی، تمامی فرضیات تأیید شدند. نتیجه گیری:نتایج نشان داد افرادی که از شغل خود راضی اند و تعهد بیشتری به سازمان خود دارند و از حمایت سازمانی بیشتری با استرس شغلی کمتری برخوردارند، با احتمال کمتری مرتکب رفتارهای انحرافی می شوند. همچنین رفتار انحرافی می تواند به عنوان عمل متقابل در برابر رفتارهای ناعادلانه و سیاستهای سازمانی مشاهده شود.
۵.

مقایسه هوش اخلاقی و مؤلفه های آن در دانشجویان متقلّب و غیر متقلّب آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۹۹
هدف:این تحقیق با هدف مقایسه هوش اخلاقی و مؤلفه های آن در دانشجویان متقلّب و غیر متقلّب آموزشی دانشگاه ارومیه انجام شده است. روش:روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علّی- مقایسه ای بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش، شامل کلیه دانشجویان متقلّب دارای حکم انضباطی از سوی کمیته انضباطی بود که در بازه زمانی 95-1392 این حکم را دریافت کرده بودند. برای نیل به هدف، 20 دانشجوی متقلّب و 20 دانشجوی غیر متقلّب با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل استفاده شد. یافته ها:نتایج نشان داد هوش اخلاقی و مؤلفه های درستکاری، مسئولیت پذیریی و بخشش دانشجویان متقلّب کمتر از دانشجویان غیر متقلّب است؛ ولی در مؤلفه دلسوزی تفاوت معناداری به دست نیامد. نتیجه گیری:تقویت باورهای اخلاقی دانشجویان می تواند موجب تقویت سیاستگذاری های کلان در ساختار دانشگاهی برای جلوگیری از گسترش تقلّب شود.
۶.

شناسایی و اولویت بندی آثار و پیامدهای منفی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه ای موردی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۴۰۵
هدف :هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی اثرات منفی استفاده دانشجویان از شبکه های اجتماعی مجازی بوده است. روش:این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی، در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 95-1394 و با استفاده از روش AHP فازی چانگ انجام شده است که از بین آنها 34 نفر در هر دو مرحله به سؤالات پرسشنامه ها پاسخ داده اند. یافته ها:100 درصد افراد نمونه آماری، از این شبکه ها استفاده کرده اند که این امر حاکی از گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی در میان دانشجویان بوده است و عوامل نگرش دانشجویان به ارزشهای غیر سنّتی و شکل گیری خرده فرهنگها، به وجود آمدن ناامنی و فرهنگ مصرف کنندگی و انتشار مطالب آموزشی غیر معتبر با مقدار یکسان 0.120 بالاترین اثر مخرّب را از نظر داشجویان داشته اند. نتیجه گیری:نگرش کلی دانشجویان هنگام پاسخگویی، بیشتر مبتنی بر روند آموزشی بوده و به عقیده آنها عوامل به وجود آمدن ناامنی و فرهنگ مصرف کنندگی، استفاده نادرست و غیر آموزشی از برنامه ها داده نگرش دانشجویان به سمت ارزشها و باورهای اجتماعی غیرسنتی هویتی و شکل گیری خرده فرهنگهای مختلف و انتشار مطالب آموزشی غیر معتبر یا نادرست دارای ارزشی برابر بوده و از دیدگاه دانشجویان دارای بالاترین اهمیت اند.
۷.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های اخلاق دانشجویی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۵۰۹
هدف:هدف این پژوهش آن بود تا ضمن شناسایی و بررسی وضعیت موجود ابعاد و مؤلفه های اثرگذار بر ارتقای اخلاق دانشجویی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، بتواند راهکارهای مناسبی برای ارتقای اخلاق دانشجویی ارائه دهد. روش:روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از دو روش تکنیک دلفی(پرسش از خبرگان) و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، استادان و دانشجویان کلیه واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه بودند. تعداد نمونه دانشجویان از طریق جدول کرجسی مورگان، 340 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. 20 نفر از استادان نیز به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق قضاوت خبرگان و پایایی آن، از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (94/0) تأیید شد. یافته ها:در نتیجه انجام تحلیل عاملی تعداد 31 مؤلفه در قالب پنج بُعد برای اخلاق دانشجویی استخراج شد که این ابعاد و بار عاملی آنها عبارتند از: 1. اخلاق دانشجویی(52/0)، 2. ملاحظات پژوهشی(86/0)، 3. صداقت پژوهشی (94/0)، 4. رفتار اجتماعی(91/0)، 5. رفتار فردی(85/0). نتیجه گیری:شناسایی ابعاد و مؤلفه های اخلاق دانشجویی می تواند به مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی برای رشد و ارتقای آن کمک کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹