آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر تحصیلات دانشگاهی در دوره کارشناسی بر هویت ملی دانشجویان دختر دانشگاه قم بود.روش: پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل 2420 دانشجوی دختر دانشگاه قم بود که تعداد 335 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه هویت ملی لطف آبادی با پایایی 92/. بود. داده ها با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و مقایسه دو میانگین مستقل(T) تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که بین هویت ملی دانشجویان با توجه به سال ورود تفاوت معناداری وجود دارد و در سایر متغیرها مانند دانشکده محل تحصیل، وضعیت سکونت، وضعیت تأهل و سن تفاوت معناداری وجود ندارد.نتیجه گیری: در مجموع به نظر می رسد هویت ملی تحت تأثیرمتغیرهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی محیط دانشگاه است و به همه آن ها باید توجه شود.

تبلیغات