آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی با تأکید برآموزه های اسلام بر کاهش اضطراب فراگیر دانشجویان بود. روش: در این پژوهش از طرح تحقیق آزمایشی استفاده شد. 30 نفر از دانشجویان دختر به تصادف در هر یک از گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه درمانی معنوی مذهبی در طول 8 جلسه، برای گروه آزمایش اجرا شد و برای گروه کنترل، معادل آن جلسات کتاب خوانی برگزار شد. مقیاس اضطراب صفت و حالت اسپیلبرگر، به عنوان پیش آزمون و پس آزمون به کار برده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با روش تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات اضطراب صفت و حالت در گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل بود (001/0>p) .نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق نشان داد که از ظرفیت های معنوی - مذهبی افراد می توان در جهت پیشگیری و درمان ناهنجاری های رفتاری- شناختی استفاده نمودگروه درمانی معنوی مذهبی، آموزه های اسلام، اضطراب فراگیر#,

تبلیغات