فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال هفتم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 24) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی موبایلی(تلگرام) با رفتار و اخلاق اجتماعی کاربران با رویکرد دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۴۷۶
هدف:این پژوهش با هدف بررسی تأثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی موبایلی(تلگرام) بر رفتار کاربران این شبکه ها با رویکرد دینی انجام شد. روش:این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. در نهایت، تعداد 414 پرسشنامه با داده های معتبر به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نیز از تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها:بین میزان استفاده از تلگرام و متغیّرهای آسیب به روابط خانوادگی، روابط جنسی نامناسب، عدم رعایت ادب و عدم خود واقعی، رابطه معنادار مشاهده شد. نتیجه گیری:نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که میزان استفاده از تلگرام بر رفتار و اخلاق اجتماعی کاربران تأثیرگذار است و این تأثیر، در ابعادی که در این پژوهش بررسی شده، تأثیر نامطلوبی است.
۲.

بررسی نقش تعدیل گر سرمایه معنوی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۴۴۰
هدف:بررسی نقش تعدیل گر سرمایه معنوی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در میان کارکنان دانشگاه مازندران بوده است. روش:پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از حیث روش گردآوری داده ها، پیمایشی و از لحاظ روش آزمون فرضیات از نوع همبستگی است. جامعه آماری 320 نفر از کارکنان دانشگاه مازندران می باشند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 175 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و سنجش شدند. پرسشنامه مورد استفاده در سرمایه اجتماعی، ناهاپیتوگوشال(۱۹۹۸) و دارای سه بُعد ساختاری، ارتباطی و شناختی است. برای سنجش سرمایه روان شناختی از پرسشنامه لوتانزو همکاران(2004) شامل چهار مؤلفه باور به کارامدی، تاب آوری، امیدواری و خوش بینی، استفاده شد. برای سنجش سرمایه معنوی نیز از پرسشنامه سرمایه معنوی توسط گل پرورو همکاران(۱۳۹۴) استفاده شده است. برای بررسی مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری و از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها:فرضیه تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه روان شناختی و فرضیه نقش تعدیل گری سرمایه معنوی در رابطه میان سرمایه روان شناختی و سرمایه معنوی تأیید شدند. نتیجه گیری:بالا بودن میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه معنوی باعث بروز رفتارهای مثبت و تضعیف رفتارهای مخرّب در سازمان می شود.
۳.

تحلیل جامعه شناختی وضعیت قانون گرایی در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاههای ارومیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
هدف:مقاله حاضر به تحلیل جامعه شناختی وضعیت قانون گرایی در بین دانشجویان به عنوان یکی از کارکردهای اساسی آموزش عالی در نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه پرداخته است. روش:روش این پژوهش، پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای ارومیه بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب 360 نفر از آنان انتخاب شدند. یافته ها:نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که همبستگی ترکیب خطی متغیّرهای موجود در مدل رگرسیون، 69/0 و ضریب تبیین آن 47/0 است. به عبارت دیگر؛ 47 درصد از واریانس قانون گرایی به وسیله متغیّرهای اعتماد به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون و ناکارامد دانستن قانون تبیین می شود. همچنین یافته های تجربی نشان داد قانونمند دانستن مردم و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران جامعه، سهم معناداری در پیش بینی قانون گرایی نداشتند. نتیجه گیری:بین قانون گرایی و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران دولتی، بی اعتمادی به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون، ناکارامد دانستن قانون و مطیع قانون دانستن مردم، همبستگی وجود دارد.
۴.

بررسی نقش خود دلسوزی و ابرازگری هیجانی در پیش بینی خود افشاییِ برخط در دانشجویان استفاده کننده از شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۷۱
هدف:هدف این پژوهش، بررسی رابطه خود دلسوزی و ابرازگری هیجانی با خود افشایی بود. روش:در این پژوهش، 324 نفر از دانشجویان استفاده کننده از فضای مجازی در دانشگاه محقق اردبیلی به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های، خود دلسوزی، ابرازگری هیجانی و خود افشاییِ برخط پاسخ دادند. یافته ها:مؤلفه های مهربانی به خود و ذهن آگاهی، رابطه مثبت و مؤلفه های خود داوری و انزوا و همانندسازی، بیش از حد رابطه منفی معناداری با خود افشاییِ برخط دارند. همچنین، ابراز هیجان مثبت و ابراز صمیمیت، رابطه مثبت و ابراز هیجان منفی رابطه منفی معناداری با خود افشاییِ برخط دارند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در کل، مجموعه این متغیّرها 62 درصد از واریانس خود افشاییِ برخط را تبیین می کنند. نتیجه گیری:با توجه به یافته های پژوهش، باید به نقش ابرازگری هیجانی و خود دلسوزی، به عنوان پیش بینی کننده خود افشاییِ برخط توجه ویژه ای داشت.
۵.

بررسی ارتباط بین شایستگی حرفه ای اساتید و مهندسی فرهنگی از دیدگاه دانشجویان دکتری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
هدف:مطالعه حاضر، به بررسی ارتباط بین شایستگی حرفه ای اساتید و مهندسی فرهنگی پرداخته است. روش:جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال تحصیلی 1395 به تعداد 750 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 157 نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و 97 نفر از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش، دو پرسشنامه شایستگی حرفه ای اساتید و مهندسی فرهنگی بود. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه شایستگی حرفه ای اساتید 96/0 و پرسشنامه مهندسی فرهنگی 79/0 به دست آمد. برای ارزشیابی ماتریس همبستگی از آزمون KMO و کرویت بارتلت، برای مقایسه وضع موجود و مطلوب از آزمون تی وابسته و برای بررسی ارتباط بین شایستگی حرفه ای و مهندسی فرهنگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها:صلاحیت حرفه ای اساتید کمی بالاتر از حد متوسط ارزیابی شد؛ اما بین وضع موجود صلاحیت حرفه ای با وضع مطلوب آن فاصله وجود دارد. همچنین بین شایستگی حرفه ای اساتید و مهندسی فرهنگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتیجه گیری:برخورداری از دانش و مهارت مورد نیاز برای انجام وظایف به صورت کارا و مؤثر، منجر به ایجاد حس اعتماد به نفس و خود ارزشی و احساس شایستگی در اساتید و در نتیجه، مهندسی فرهنگی در آنان می شود. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی ""بررسی صلاحیت های حرفه ای اساتید و تاثیر آن بر مهندسی فرهنگی کشور"" و با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد.
۶.

طراحی مدل ارزشهای فرهنگی اسلامی در دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
هدف :تحقیق حاضر با هدف تدوین مدل ارزشهای فرهنگی اسلامی انجام گرفت. روش:تحقیق حاضر در دو مرحله به روش پیمایشی و دلفی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را در مرحله اول، اساتید حق التدریس و هیئت علمی رشته مدیریت و در مرحله دوم، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور در سال 1396 تشکیل دادند. تعداد نمونه در مرحله اول 231 نفر و در مرحله دوم 20 نفر بودند. روش نمونه گیری در مرحله اول، تصادفی طبقه ای و در مرحله دوم، مبتنی بر هدف بود. یافته:یافته های تحقیق شامل 77 متغیّر آشکار، 15 سازه پنهان جزیی و 10 مفهوم اساسی(اخلاق اسلامی، ارزشهای اسلامی، شایسته سالاری، نشاط، سعه صدر، روحیه جهادی، کارمندسالاری، عدالت، تبعیت از ولایت و تشکیل خانواده و احترام به همسر) بود. نتیجه گیری:در مرحله اول، برازش مدل تأیید شد و نشان داد که سازه ها در سطح رضایت بخش روایی قرار دارند. در مرحله دوم؛ شایسته سالاری، روحیه جهادی، تبعیت از ولایت و تشکیل خانواده و احترام به همسر، به عنوان ابعاد ارزشهای فرهنگی اسلامی در دانشگاه پیام نور شناسایی شدند.
۷.

بررسی رابطه دلبستگی معنوی و سلامت روانی (مورد مطالعه: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف:این مطالعه بر آن بود که رابطه بین دلبستگی معنوی را با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اندازه گیری کند. روش:حجم نمونه این مطالعه را 412 نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(237 نفر زن و 175 نفر مرد) تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای تحقق اهداف پژوهش، از پرسشنامه استفاده شد. یافته ها:بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش، میزان ضریب همبستگی بین متغیّر دلبستگی به خدا و سلامت روان 0.166-=r به دست آمد که همبستگی منفی را بین این دو متغیّر نشان می دهد. نتیجه گیری:بین دو متغیّر پژوهش رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی با افزایش دلبستگی به خدا، شاهد کاهش مؤلفه های سلامت روان(علائم بدنی، اضطراب و بی خوابی، نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی) هستیم. در بررسی سایر فرضیه ها مشخص شد که همبستگی بین دلبستگی به خدا و مؤلفه های سلامت روان در بین دانشجویان دختر در همه رابطه ها معنادار و معکوس است که نشان می دهد کاهش در متغیّر دلبستگی به خدا، با افزایش در مؤلفه های سلامت روان همراه است؛ این رابطه در بین دانشجویان پسر معنادار نیست.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳