آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی میزان پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مناسک دینی و بررسی میزان تأثیر آن در رفتارها و کنش های فردی و اجتماعی است. با توجه به اینکه دانشگاه محلی است که یکی از رسالت های اصلی آن، پرورش انسان های متعهد و شهروندان باایمان و قانونمند است، دانشگاه می تواند با اتخاذ روش های تأثیرگذار به پرورش نسلی دین باور اقدام کند. روش: روش تحقیق اسنادی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان زن و مرد مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشند. تعداد نمونه ها 600 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل به طور تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که درصد قابل توجهی از دانشجویان(4/73 درصد) تقید و پایبندی به مناسک دینی را مهم ترین عامل رعایت شئونات اخلاقی و فرهنگی قلمداد می کنند. در بین نگرش دانشجویان بر مبنای متغیرهایی چون جنسیت، رشته های مختلف تحصیلی، مقطع تحصیلی و شغل آنان نسبت به موضوع مورد پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه دانشجویان بین نوع نگرش آنان به دین و مناسک دینی و رعایت وجاهت دینی و حجاب اسلامی، رفتار مؤدبانه توأم با احترام، پرهیز از رفتارهای غیرمؤدبانه و فحاشی، احساس مسئولیت در قبال دیگران، رعایت شئونات اخلاقی و فرهنگی رابطه وجود دارد.

تبلیغات