راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال هشتم تابستان 1394 شماره 30

مقالات

۴.

مواجهه سیاست گذاری فرهنگی با صنعت و گذار از آن

۵.

آسیب شناسی صنعت بازی های رایانه ای در ایران با رویکردی سیستمی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵