روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه سال شانزدهم پاییز 1392 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تحلیل مؤلفه های بازدارندة پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های صفی روستایی: مطالعة موردی شهرستان بویراحمد(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

عوامل مؤثر بر اعتماد و مؤلفه های آن در تعاونی تولید کشاورزی وینسار قروه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بهره گیری از فرایند تحلیل شبکه ای در اولویت بندی راهبردهای مؤثر بر موفقیت صندوق بیمة محصولات کشاورزی: مطالعة موردی استان چهارمحال و بختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

عوامل مؤثر بر پذیرش و سرمایه گذاری گندمکاران در روش ها و فناوری های مدیریت خشکسالی: مطالعة موردی شهرستان ورامین(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

زندگی روستایی از دیدگاه دختران روستایی شهرستان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

عوامل مؤثر بر استفادة زنان شالی کار مازندران از منابع اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶