روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه تابستان 1389 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پایداری اقتصادی و رابطه آن باویژگی های مکانی-فضایی:مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اولویت بندی صنایع کوچک وکارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

نقش تعاونی های مشاع در توسعه مناطق روستایی تحت پوشش:مطالعه موردی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

عوامل موثربراشتغال زنان همراه با ورود فناوری های نوین به عرصه اقتصادروستایی: مطالعه موردی کمباین داران استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش فناوری های سیار در ارائه خدمات آموزشی وترویجی به روستاییان : مطالعه موردی استان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

نقش قنات در توسعه پایدار روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶