روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه پاییز 1389 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

راهبرد های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی جهت اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت­رود بم(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات­رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

آثار تشکیل تعاونی­های تولید کشاورزی بر بهبود شاخص­های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی اعضا: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره برداری از صنایع روستایی دراستان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

مشارکت اجتماعی در حاکمیت و مدیریت آب: چشم اندازهای حیاتی و جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶