روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه سال شانزدهم زمستان 1392 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثرات مدیریت منابع آب کشاورزی بر فقرزدایی معیشتی در مناطق روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تأثیر تغییرات بهره وری عوامل تولید بر شاخص فقر روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی قابلیت های دورکاری در ترویج و توسعة روستایی با استفاده از الگوی تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل نگرشی آثار و پیامدهای گسترش ویلاسازی در روستاهای دهستان تاررود(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعة روستایی: مطالعة موردی شهرستان خلیل آباد(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات دامی در مناطق روستایی استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

عوامل مؤثر بر درآمد عشایر اسکان یافته در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶