روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه پاییز 1388 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل محتوای میزان مطابقت سیاست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تحلیل مشارکت تشکل های مردمی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان های میاندوآب و شاهین دژ(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیل ابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تعیین رابطه عوامل درون خانوار و مهاجرت اعضای خانوارهای روستایی شهرستان مرند به شهرها در سال 1383(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

سنجش نگرش عشایر اسکان یافته نسبت به اسکان در استان چهارمحال و بختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

سنجش میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و آثار آن بر امنیت مناطق مرزی: مطالعه موردی بخش نوسود استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶