روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه سال هفدهم بهار 1393 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی فرضیه توزیع درآمد کوزنتس در نواحی روستایی ایران در دوره 1350-1386(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تحلیل مشارکت اعضای شوراهای اسلامی در مدیریت روستا: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشمر(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی و نظرسنجی درباره مؤلفه های توانمندسازی زنان روستایی و تبیین عوامل مؤثر بر آنها: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر انگیزه فعالیت در تعاونی ها: مطالعه موردی مدیران تعاونی های تولید کشاورزی استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل مدل ناحیه ای پیوندهای مکانی - فضایی در شهرستان فیروزکوه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

دیدگاه اعضای تعاونی های مرتع داری درباره موفقیت طرح های مرتع داری در استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تحلیل اثرات اجرای طرح صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی در استان لرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

واکاوی میزان نیاز به سیاست های کشاورزی پایدار: مطالعه موردی دیدگاه متخصصان و کارشناسان استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶