روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه زمستان 1388 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های روستایی شهرستان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی میزان جبران خسارت کشاورزان از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در منطقه سیستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخش های اقتصادی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارزیابی اقتصادی و مالی یکپارچه سازی اراضی روستایی دشت هراز در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶