اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی شهریور 1388 شماره 118

مقالات

۳.

بررسی موانع و مشکلات موجود در توسعه پروژه های مکانیسم توسعه پاک در کشور

۴.

تنظیم قیمت نفت در سقف تحمل اقتصاد جهانی و در کف تحقق سرمایه گذاری

۶.

بررسی مقایسه ای دو شرکت شل و بی پی

۷.

آیا به اندازه کافی هزینه می کنیم

۸.

ارزیابی ذخایر نفت خاورمیانه و شمال آفریقا

۱۲.

نفت خام، قیمت های اسمی و قیمت های واقعی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵