اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی آبان 1378 شماره 6

مقالات

۱.

ضرورت نگاه استراتژیک

۳.

گزارش ویژه: گاز، کنفرانس منابع گاز خلیج فارس و بازارهای صادراتی

۴.

موانع توسعه منابع گاز: گاز و کشورهای در حال توسعه: موانع موجود در راه توسعه منابع گاز ساختار صنایع و توسعه بخش گاز در بازارهای جدید

۵.

بازارهای اروپا برای گاز خاورمیانه

۶.

بررسی تاثیر خطوط لوله جدید بر بازار گاز طبیعی ترکیه و پیش بینی مصرف آینده گاز طبیعی

۱۰.

an energy edmand model for generation, transmission and distributin of electricity in iran

۱۱.

balancing opec short and long-term concern with capacity expansion by member countries

۱۲.

development strategies versus environmental policies

گزارش ها

۱.

گزارش تحقیقی قرن بیست و یکم: مؤلفه های سیاستگذاری انرژی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس (قسمت اول)

۲.

news trends in iranian in iranian upstream petroleum development

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵