جلیل حیدری دهویی

جلیل حیدری دهویی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: heidaryd@ut.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب

تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۴۲
مدیریت دانش اجتماعی فصل مشترک میان مدیریت دانش اجتماعی و سرمایه اجتماعی است که نقش مهمی را در استخراج دانش نهان اجتماعی بازی می کند، لذا هدف از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت دانش اجتماعی است. این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. همچنین در مجموع 44 منبع از 258 منبع برای انجام فراترکیب نهایی انتخاب شد که 224 کد، 25 مفهوم و 8 مقوله از آن ها استخراج و با استفاده از نرم افزار آماری اِکسل 2016 به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته شد. یافته ها نشان داد که مؤلفه های مدیریت دانش اجتماعی شامل سرمایه فکری (انسانی، ساختاری و ارتباطی)؛ سرمایه اجتماعی (ساختاری، شناختی و رابطه ای)؛ مدیریت دانش (ابعاد دانش، انواع دانش، فرآیندهای مدیریت دانش، تبدیل دانش، اکوسامانه دانش و موانع آن)؛ ارتباطات (جمعی و فردی)؛ یادگیری (فردی، جمعی و سبک های یادگیری)؛ رهبری (مهارت های مدیریتی و سبک های مدیریتی)؛ فرهنگ (اعتماد و علاقه و انگیزه)؛ و فناوری (رسانه های جمعی، وب معنایی، نرم افزارهای اجتماعی و سامانه های مدیریت اطلاعات و دانش) است. همچنین یافته ها نشان داد که مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی متشکل از مؤلفه های دانش، سرمایه اجتماعی و فکری است که عوامل ارتباطی، فرهنگی، فناوری و رهبری نیز در آن دخیل هستند و تمام این عوامل بر روی هم اثرگذار هستند. درکل می توان گفت که مدل مفهومی ارائه شده می تواند برای ارزیابی عوامل موفقیت مدیریت دانش اجتماعی در سازمان ها کمک کند.
۲.

شناسایی و اولویت بندی راهکارهای کاهش هزینه زنجیره تأمین کابل و تجهیزات نیروگاهی با استفاده از مهندسی ارزش

تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
مهندسی ارزش یکی از ابزارهای خلق و بهبود ارزش می باشد که ضمن کاهش هزینه های غیرضروری و حفظ کارکرد اصلی، منجر به افزایش کارایی می گردد. امروزه این تکنیک به منظور کاهش هزینه در صنایعی همچون برق که با هزینه های بالا مواجه هستند استفاده می شود. از آنجا که در بسیاری موارد، کارایی پایین در زنجیره تأمین این صنعت منجر به افزایش هزینه ها می گردد، لذا بهره گیری از گام های مهندسی ارزش بسیار اثربخش خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا با ترکیب مبحث زنجیره ارزش و روش های نوین تصمیم گیری چندشاخصه نسبت به شناسایی و اولویت بندی راهکارهای کاهش هزینه در زنجیره تأمین کابل و تجهیزات جانبی نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان (گل گهر) اقدام شود. بدین منظور نخست راهکارهای نهایی کاهش هزینه پس از برگزاری جلسات متعدد با خبرگان تیم مهندسی ارزش پروژه شناسایی شدند. سپس این راهکارها با معیارهایی که از ادبیات تحقیق استخراج و با نظر خبرگان تیم مهندسی ارزش پروژه (در قالب فرآیند دلفی فازی) تعدیل و نهایی شد، مورد ارزیابی قرار گرفت. معیارهای نهایی و هریک از زیرمعیارها با روش سوآرا وزن دهی شدند. سپس وزن نهایی هریک از زیرمعیارها محاسبه شد. در ادامه برای اولویت بندی راهکارهای نهایی از روش آراس خاکستری بهره گرفته شد. پس از اولویت بندی راهکارها، راهکار دوازدهم (کاهش زمان سفارش تا خرید و تحویل از طریق اصلاح رویه خرید)، به عنوان بهترین راهکار برای کاهش هزینه و در نتیجه افزایش کارایی زنجیره تأمین موردنظر شناسایی شد.
۳.

استفاده از تئوری اعداد خاکستری در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات

تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
عدم قطعیت، جزء جداناشدنی و اجتناب ناپذیر پروژه ها است. ادبیات تحقیق نشان می دهد که پروژه های فناوری اطلاعات و به ویژه برون سپاری این پروژه ها با ریسک زیادی همراه است. ازاین رو با توجه به اهمیت این حوزه، در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی ریسک های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات پرداخته شد. در ابتدا با بررسی تحقیقات انجام شده، فهرستی از معیارهای شناسایی شده در اختیار خبرگان شرکت قرار گرفت، سپس معیارهای موردنظر پس از بررسی موردمطالعه و بر اساس نظر خبرگان با روش دلفی فازی نهایی و انتخاب شدند. در گام بعد بر اساس روش سوآرا وزن نهایی معیارهای موردنظر به دست آمد. همچنین با بررسی پژوهش های انجام شده در این حوزه، فهرستی از مهم ترین ریسک های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات شناسایی گردید. سپس برای اولویت بندی ریسک های شناسایی شده، از روش آراس خاکستری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که معیار اشتراک دانش و تجربیات، به عنوان مهم ترین معیار و از دست دادن منابع مزیت رقابتی، به عنوان مهم ترین ریسک شناسایی گردید.
۴.

ارائه چارچوبی به منظور رتبه بندی و انتخاب بازیکنان تیم والیبال با ترکیب روش های SWARA و TODIM (مورد مطالعه: تیم منتخب جهان در سال 2015)

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۶
امروزه مسابقات ورزشی تحت عناوین مختلف در سراسر دنیا در حال برگزاری است و طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده است. ورزش های تیمی همچون فوتبال و والیبال به کسب وکارهای بزرگی تبدیل شده اند که هزینه های بسیاری در آنها صرف انتقال بازیکنان می شود. ازاین رو، یکی از مسائل مهم دنیای ورزش، جست وجوی اعضای جدید برای پر کردن موقعیت های خالی در جهت افزایش کیفیت تیم هاست. در شرایط کنونی برای انتخاب بهترین بازیکن در رشته والیبال اغلب به صورت تک معیاره برخورد شده است؛ حال آنکه از دیدگاه خبرگان این حوزه لزوم بهره گیری از معیارهای متعدد و استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه ضرورت است. بر همین اساس مقاله کنونی با هدف ارائه چارچوبی علمی برای رتبه بندی بازیکنان والیبال و گزینش مناسب ترین بازیکنان برای نقش آفرینی در پست های مختلف تهیه شده است. در این زمینه نخست براساس مرور پیشینه تحقیق و برگزاری جلسه با خبرگان این حوزه، فهرستی از معیارهای انتخاب بازیکن در پست های مختلف احصا شد. در ادامه با بهره گیری از روش SWARA و کسب نظرهای خبرگان معیارهای موردنظر، اولویت بندی و وزن دهی شد. سپس روش TODIM برای انتخاب نهایی بازیکنان منتخب از بین گزینه های موجود معرفی شده است. به منظور اطمینان از صحت مسیر تحقیق، از چارچوب طراحی شده به منظور رتبه بندی بازیکنان حاضر در جام جهانی 2015 ژاپن و تشکیل تیم منتخب جهان استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است.
۵.

انتخاب مدیر پروژه بر اساس مدل شایستگی با استفاده از روش های تلفیقی سوآرا و واسپاس (مورد مطالعه: پروژه سیکاس پارک پیشگامان کویر یزد)

تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۵
پروژه های ساخت و ساز به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن فرآیند، عملیات و محدودیت منابع یکی از پیچیده ترین انواع پروژه است که نقش مدیر پروژه برای موفقیت پروژه های ساخت و ساز حیاتی است . از این رو حوزه انتخاب مدیر پروژه ساخت و ساز از اهمیت برخوردار است . از طرفی انتخاب سیستماتیک و نظام مند مدیر پروژه ضروری است . در پژوهش های گذشته به موضوع نظام مند بودن توجه نشده است و بیشتر نظرات شخصی و سلیقه ای خبرگان برای انتخاب مدیر پروژه ملاک قرار گرفته شده است . در همین راستا برای رفع این خلاء ء پژوهشی، پژوهشی برای انتخاب مدیر پروژه ساخت و ساز بر مبنای مدل شایستگی انجام گرفت . در ابتدا با مقایسه استانداردهای شایستگی مدیریت پروژه، استاندارد مدیریت پروژه استرالیا به عنوان مناسب ترین مدل انتخاب گردید . سپس با توزیع پرسش نامه به خبرگان تیم تصمیم گیری و بهره گیری از روش سوآرا، معیارها و زیرمعیارها وزن دهی شدند . نتایج نشان داد که زیر معیارهای توانایی رهبری، انجام کارها و مدیریت تغییر محیط به ترتیب به عنوان زیرمعیارهای مهم شناسایی شدند ، سپس با بهره گیری از روش واسپاس گزینه های مدیریت پروژه رتبه بندی شدند .
۶.

ارایه رویکردی نوین به منظور تصمیم گیری در خصوص انتخاب همسر مناسب با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندشاخصه

تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
هدف:هدف از نگارش مقاله حاضر، ارائه چارچوبی برای تسهیل فرایند تصمیم گیری در انتخاب همسر مناسب بود. روش: در این مقاله ابتدا معیارهای انتخاب همسر از مقالات استخراج شد. سپس در قالب روش بُردا در اختیار تعدادی از دانشجویان و مشاوران این حوزه قرار گرفت و در نهایت، فهرست نهایی معیارها احصا شد. سپس سعی شد با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه و تحلیل روابط خاکستری فازی پویا، این فرایند ساختارمند شود. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که داشتن اعتماد به نفس و سلامت جسمی و ذهنی همسر، مهم ترین معیارهای انتخاب همسر می باشند. علاوه بر این، اهل فرزند و خانواده بودن، داشتن زمینه خانوادگی خوب و آینده مالی خوب نیز وزن بالایی در میان معیارها دارند. نتیجه گیری: نظر به اینکه فرایند انتخاب همسر، تصمیمی فردی است، لذا فرایند طراحی شده برای یک مورد مطالعه در دنیای واقعی استفاده شده است. فرایند طراحی شده می تواند برای جوانان در این تصمیم گیری دشوار، تصمیم سازی کرده، آنها را در اتخاذ تصمیم نهایی یاری رساند. به کارگیری چارچوب طراحی شده در سایر موقعیتهای واقعی می تواند میزان اعتبار خروجی های تحقیق را تبیین کند
۷.

ارائه چارچوبی به منظور انتخاب سامانه مناسب برای پیاده سازی رایانش ابری (مورد مطالعه: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۷
Given the increasing requirements of communication and the need for advanced network-based technologies, cloud computing has been suggested as a perfect strategy to achieve these objectives. Yet, despite the development of computing applications and the increased number of alternatives, it is quite a difficult task to select the exact software platform for the implementation of cloud computing arrangements. In this line, the present paper aimed to develop a scientific framework as how to select the proper software for successful cloud computing implantation at the infrastructure level. First through a review on the related literature and using experts’ opinions, the software selection criteria were extracted. Based on the framework proposed here, the interval-valued fuzzy ARAS method was then employed for weighting and prioritizing specified alternatives. This model was applied by the Faculty of New Sciences and Technologies of Tehran University in order to select proper software platforms from among five alternatives. The results revealed that the OpenStack cloud operating system has been selected as the best alternative, most probably because this platform demonstrates significant achievement for its merits such as high level of performance, reliability and security, stability, and usability.
۸.

ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه با استفاده از روش سیموس تجدید نظر شده و آراس اینتروال (مورد مطالعه: شرکت کیسون)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۱
واحد های تحقیق و توسعه از واحدهای اساسی سازمان ها هستند و انتخاب مناسب ترین فرد به عنوان مدیر تیم، بر موفقیت آن تأثیر بسزایی دارد. این در حالی است که تاکنون برای احصای معیارها و انتخاب مدیر یک تیم تحقیق و توسعه، چارچوب ساختارمندی ارائه نشده است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر ارائه رویکردی نوین برای انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه است. بدین منظور، فهرست معیارهای متناسب برای انتخاب مدیر تحقیق و توسعه با بهره گیری از مدل های شایستگی احصا شد. در ادامه، با توجه به تعدد معیارهای شناسایی شده و لحاظ این نکته که اهمیت معیارها برای خبرگان متفاوت است، به کارگیری ترکیب روش های تصمیم گیری چندشاخصه مد نظر قرار گرفت. از این رو، برای وزن دهی به معیارها از روش سیموس تجدیدنظرشده استفاده شد و به کمک روش آراس اینتروال، مناسب ترین کاندید انتخاب گردید. در نهایت رویکرد طراحی شده برای انتخاب مدیر پروژه تحقیق و توسعه در شرکت کیسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت های فردی (به ویژه انتخاب و اختصاص پرسنل، تخصیص منابع و همچنین داشتن نگرش سیستمی) مهم ترین معیار در انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه است.
۹.

استفاده از مدل حداکثر پوشش وزندار با پوشش جزئی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی شعب بانک

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۲۶
امروزه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای افزایش سود، کاهش هزینه، رقابت با رقبا، جذب مشتریان و افزایش بهره وری در تلاش هستند. یکی از عواملی که به عملی کردن این استراتژی ها کمک می کند مکان یابی بهینه شعب می باشد. این تحقیق با هدف مکان یابی شعب جدید بانک مهر اقتصاد در منطقه یک شهر تهران انجام گرفته است. از آنجا که تمرکز مراکز خدماتی از جمله بانکها بر بیشترین سرویس دهی و یا در صورت امکان سرویسدهی کامل خدمات به مشتریان است از بین تمامی مدلهای پوشش، مدل حداکثر پوشش به عنوان بهترین گزینه برای مکانیابی شعب بانک انتخاب شده است. برای این منظور ابتدا ادبیات مکانیابی شعب بانک، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مساله مکانیابی حداکثر پوشش (MCLP) بررسی شدند. سپس محقق از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان به شناسایی معیارها و زیرمعیارهای موثر در مکانیابی شعب بانک پرداخت. وزن معیارها و زیرمعیارها با پخش کردن پرسشنامه بین مدیران بانک تعیین گردید. از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای استخراج برخی از اطلاعات ورودی به مدل و از مدل حداکثر پوشش وزندار با در نظر گرفتن پوشش جزئی برای تعیین بهترین مکانها استفاده شد. مدل برنامهریزی ریاضی با 393 متغیر صفر و یک، 122 محدودیت، 121 ناحیه تقاضا، 121 نقطه بالقوه، بافر 1111 متر،
۱۰.

طراحی فرایند های کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه کالاهای فاسد شدنی به منظور طراحی سیاست بهینه تولید با رویکرد شبیه سازی

کلید واژه ها: شبیه سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط فرایند های کسب و کار کالاهای فاسد شدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات شبیه سازی
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۵۴۰
در دنیای رقابتی امروز، اهمیت کنترل تولید و موجودی در شرکت های کوچک و متوسط با توجه به تأثیر عواملی همچون نوسان های تقاضا و خرابی ماشین آلات بر تولید، بیشتر از گذشته مورد توجه مدیران قرار گرفته است. سیستم های مستعد شکست زیر مجموعه ای از سیستم های تولیدی است که فرض خرابی ماشین آلات در آنها در نظر گرفته شده است. در این مقاله یک سیستم شبکه ای مستعد شکست چند محصولی با کالاهای فاسد شدنی مورد مطالعه قرار می گیرد. سیاست کنترلی تولید بر مبنای سیاست نقطه محدود کننده شامل تولید بیش از میزان مورد نیاز و نگهداری محصول در زمان هایی که ماشین سالم است بوده تا در دوره هایی که ماشین دچار خرابی می شود، برای جلوگیری از کمبود موجودی بتوان از آنها استفاده نمود. تقاضا در این سیستم ثابت است و کمبود ( نسبتی از پس افت و فروش از دست رفته) مجاز است. هدف اصلی از این مقاله، تعیین نرخ بهینه تولید به گونه ای است که امید ریاضی مجموع هزینه های تولید، نگهداری، کمبود و فساد کالا کمینه شود. به منظور تعیین نرخ بهینه تولید به دلیل قطعیت نداشتن و پیچیدگی این گونه سیستم ها، بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ARENA انجام شده است. در نهایت یک مثال عددی، کارایی رویکرد پیشنهادی را ارائه می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان