فناوری های آموزشی در یادگیری (فناوری آموزش و یادگیری سابق)

فناوری های آموزشی در یادگیری (فناوری آموزش و یادگیری سابق)

فناوری های آموزشی در یادگیری دوره پنجم تابستان 1401 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی اینفوگرافی آموزشی و بررسی تاثیر آن بر سطح یادگیری و سواد دیداری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 45
این پژوهش به بررسی تاثیر اینفوگرافی آموزشی بر روی سطح یادگیری و سواد دیداری می پردازد. از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی؛ شامل دو بخش کیفی از نوع توصیفی - تحلیلی و شبه آزمایشی ( پیش آزمون و پس آزمون ) با گروه گواه و بدون گزینش تصادفی استفاده شده است. جامعه این تحقیق عبارتند از دانش آموزان نهم شرستان حمیدیه می باشد. با استفاده از روش گزینش غیر تصادفی و انتخابی 20 نفر به عنوان گروه آزمایش و 20 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش عبارت بود از آزمون محقق ساخته برای سطح یادگیری و همچنین یک پرسشنامه محقق ساخته ای که سواد دیداری را می سنجید. روایی محتوایی آزمون یادگیری توسط متخصصان درس و همچنین روایی محتوایی پرسشنامه سواد دیداری توسط استاد راهنما احراز شد. پایایی پرسشنامه-های تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرانباخ در آزمون سطح یادگیری برابر با 0.74 و در پرسشنامه سواد دیداری 0.84 محاسبه شد. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بررسی مولفه های تحقیق نشان داد که آموزش از طریق اینفوگرافی بر سطح یادگیری(دانش، درک و فهم، تحلیل و کاربرد) و سواد دیداری دانش آموزان موثر است
۲.

بررسی نقش واسطه ای سبک های یادگیری در ارتباط بین سواد رسانه ای با رضایت تحصیلی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 488 تعداد دانلود : 634
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای سبک های یادگیری در ارتباط بین سواد رسانه ای با رضایت تحصیلی دانشجویان بود. این پژوهش در زمره پژوهش های کاربردی و روش تحقیق توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 1400-1399 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 204 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، سه پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری فلدر و سولومون (1985)، سواد رسانه ای (فلسفی، 1393) و رضایت تحصیلی لنت و همکاران (2005) بود که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها طبق نظر متخصصان و پایایی آنها به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 76/0، 81/0 و 79/0 مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل فرضیه ها در نرم افزار Smart PLS3 و براساس مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که سبک یادگیری با رضایت تحصیلی رابطه مستقیم دارد؛ سواد رسانه ای با رضایت تحصیلی رابطه مستقیم دارد؛ سواد رسانه ای با سبک یادگیری رابطه مستقیم دارد؛ سبک یادگیری در رابطه سواد رسانه ای بر رضایت تحصیلی نفش میانجی گری جزئی دارد؛ به این معنی که 3/45 درصد اثر کل سواد رسانه ای بر رضایت تحصیلی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی سبک یادگیری تبیین می شود.
۳.

بررسی تحلیلی سیستم های مدیریت دوره در نظام آموزش الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 817
هدف تحقیق حاضر، بررسی تحلیلی سیستم های مدیریت دوره در نظام آموزش الکترونیک می باشد. روش شناسی مورد استفاده در این مقاله از نظر مبانی فلسفی دارای پارادایم اثبات گرایی، براساس نوع تحقیق؛ کاربردی، براساس رویکرد اصلی تحقیق؛ استقرایی و بر اساس روش؛ آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری، شامل متخصصان فناوری اطلاعات است که با سیستم های مدیریت دوره در نظام مدیریت یادگیری آشنایی دارند و زمینه تحصیلی آنها مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات است. در این مقاله از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب عناصر نمونه استفاده شده است. روش نمونه گیری بکار رفته از نوع گلوله برفی می باشد که تا دستیابی به اشباع ادامه یافته است. بنابراین، خبرگان مورد مطالعه در این مقاله شامل 15 نفر می باشند. پس از شناسایی شاخص های ارزیابی سیستم های مدیریت دوره، با پیاده سازی روش دلفی فازی، 10 شاخص مقیاس پذیری، انطباق پذیری، دسترسی، اجرا، قابلیت انعطاف، کارایی، تعامل کاربران، حریم خصوصی/امنیت، دقت و فرایندهای یادگیری به ترتیب به عنوان شاخص های نهایی ارزیابی انتخاب شدند که در مرحله بعد اهمیت آنها بر اساس روش سوآورا مشخص گردید. سپس این شاخص ها مبنای ارزیابی سیستم های مدیریت دوره مناسب (برای بکارگیری در مقیاس گسترده) قرار گرفتند. بر اساس نتایج، Moodle، OpenEdx و Blackboard به ترتیب به عنوان مناسب ترین سیستم های مدیریت دوره در نظام مدیریت یادگیری انتخاب شدند.
۴.

شناسایی و تبیین صلاحیت های حرفه ای معلمان برای اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بازی در مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 573
تحقیق حاضر به بررسی صلاحیت های حرفه ای موردنیاز معلمان ابتدائی برای اجرای اثربخش روش های تدریس مبتنی بر بازی (بازی محور) در مدارس ابتدائی شهر تهران پرداخته است. جامعه آماری نسز در این پژوهش، شامل معلمان مدارس، معلمان حق التدریس، مدیران مدارس، دانش آموزان منطقه 10 آموزش وپرورش تهران و نیز دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در سال 1401 بوده است. اغلب جامعه خبرگان را نیز معلمان و مدیران آموزشی تشکیل می دادند که از تجارب بازی محور برای آموزش دروس خاص نظیر زبان خارجه، ریاضیات، فن آوری اطلاعات و غیره ... در مدارس خود استفاده کرده بودند. همچنین از کل جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از رابطه کوکران در جامعه ی محدود، نمونه آماری به تعداد 386 نفر انتخاب گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، چهار حوزه اصلی شایستگی های حرفه ای معلمان برای اجرای آموزش بازی محور در مدارس ابتدائی عبارت است از : صلاحیت های آموزشی، صلاحیت های فن آورانه، صلاحیت های مشارکتی و صلاحیت های مرتبط با خلاقیت آموزش. همچنین یافته های این مطالعه می تواند به منظور توسعهبهبود صلاحیت های حرفه ای معلمان در پیاده سازی الگوی یادگیری مبتنی بر بازی در مقاطع مختلف تحصیلی مورداستفاده قرار گیرد.
۵.

نقد و ارزیابی عناصر بصری مجموعه کتاب های آموزش زبان فارسی «مینا» در چارچوب مدل کِرِس و ون لیووِن (2006)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 425
ارزشیابی مواد آموزشی فرایندی شامل سنجش ارزش مجموعه ای از مواد آموزشی و قضاوت درباره تاثیر آن بر استفاده کنندگان است. یکی از مباحث مهم در تدوین و ارزشیابی مواد آموزشی در آموزش زبان دوم تاثیر عناصر بصری بر آموزش است. مجموعه کتاب های آموزش زبان فارسی «مینا» برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان تاکنون در چهار جلد طراحی و تالیف شده است. این پژوهش عناصر بصری این مجموعه کتاب را در چارچوب مدل کِرِس و ون لیووِن (2006) بررسی کرده است. وضعیت، میزان اهمیت، تفسیر و تناسب تصاویر با اهداف آموزشی زبان فارسی در پژوهش حاضر مد نظر قرار گرفت. محاسبات آماری نشان داد در هر صفحه از کتاب های مجموعه «مینا» 2.28 تصویر به کار رفته است که این عدد در مقایسه با پژوهش های مشابه بالاتر و نشان دهنده غنای تصویری بیشتر مجموعه کتاب های «مینا» است. نسبت تعداد تصویر به تعداد صفحات از 3.61 در کتاب اول به 0.44 در کتاب چهارم می رسد که نشان می دهد مولفان بر نقش مهم تصویر در آموزش زبان در سطوح پایین تر زبانی تاکید داشته اند. همچنین بررسی آماری تعداد تصاویر اطلاعاتی و مقایسه آن با تصاویر مصور و تزئینی نشان می دهد 61.12 درصد از تصاویر کتاب را تصاویر اطلاعاتی تشکیل می دهد و اکثر تصاویر کتاب درصدد جذب مخاطب و درگیری موثرتر وی با بخش های زبانی کتاب هستند. تصاویر کتاب واقع گرا هستند، در جهت جلب توجه مخاطب عمل می کنند و غالبا برای پاسخ به تمرینات کتاب توجه به تصاویر الزامی است. با در نظر گرفتن این خصایص تصاویر این مجموعه کتاب عملکرد مناسبی مرتبط با اهداف آموزشی کتاب دارند.
۶.

واکاوی و اولویت بندی راهکارهای انگیزه بخشی به مشارکت معلمان در برنامه معلم پژوهنده: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 678
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و واکاوی عوامل ترغیب معلمان به مشارکت در برنامه معلم پژوهنده و ارائه راهکارهای عملی و اولویت بندی راهکارها اجرا شد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان مقطع ابتدایی زن و مرد استان سیستان و بلوچستان تشکیل دادند. نمونه پژوهش برای بخش کیفی 43 نفر و برای بخش کمی شامل 379 نفر بودند که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها برای بخش کیفی شامل مصاحبه ساختار یافته و گروه های کانونی و برای بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از t تک نمونه ای و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان دادند ابتدا راهکارهای آموزشی و سپس راهکارهای سازمانی، مهم ترین راهکارهای عملی ترغیب معلمان برای شرکت در برنامه معلم پژوهنده هستند، راهکارهای مربوط به پشتیبانی مدرسه نیز کمترین اولویت را نزد معلمان در این زمینه داراست (Chi-Square= 952/748 , Sig= 0/000). به بیان دیگر، عوامل سازمانی و عوامل آموزشی می توانند انگیزاننده های بالاتری نسبت به عوامل انگیزشی-مالی و پشتیبانی مدرسه جهت مشارکت معلمان در برنامه معلم پژوهنده باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹