امیرحسین محمودی

امیرحسین محمودی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

Designing the Resilience Pattern of Higher Education Institutions in Response to the Covid-19 Pandemic based on Grounded Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Resilience Higher education Covid-19 pandemic Individual Factors organizational factors Social factors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۲
Purpose: The Covid-19 pandemic has presented unprecedented challenges to higher education institutions, necessitating a robust resilience framework to navigate disruptions and ensure continued educational excellence. This study aimed to design a resilience pattern for higher education institutions based on grounded theory, drawing insights from the experiences of stakeholders in Islamic Azad Universities in Tehran, Iran. Methodology: The present study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The target population was all students, employees, and faculty members of Islamic Azad Universities in Tehran, Iran. The sample size of this study was determined based on the principle of theoretical saturation, resulting in a total of 29 participants who were selected by the purposive and theoretical sampling method and were underwent to a semi-structured interview. Interview validity was established using triangulation, and reliability was assessed using the intercoder agreement coefficient method, yielding a value of 0.72. The data obtained from semi-structured interviews were analyzed using open, axial, and selective coding techniques in ATLAS.ti qualitative software version 9. Findings: The analysis showed that the resilience pattern of higher education institutions in response to the Covid-19 pandemic had 189 concepts, 39 subcategories and 10 main categories based on the systematic grounded theory. In this pattern, the central phenomenon was the resilient response of higher education institutions to the Covid-19 pandemic. Causal conditions were categorized into three main categories: individual (6 subcategories, 29 concepts), organizational (7 subcategories, 41 concepts), and social (3 subcategories, 11 concepts). Intervening conditions consisted of national factors (4 subcategories, 18 concepts), while context were represented by global factors (4 subcategories, 16 concepts). Strategies included prediction and prevention (3 subcategories, 17 concepts), response and coping (5 subcategories, 24 concepts), and adaptation and compatibility (3 subcategories, 18 concepts). Consequences were classified into short-term (2 subcategories, 8 concepts) and long-term consequences (2 subcategories, 7 concepts). Finally, the resilience pattern of higher education institutions in response to the Covid-19 pandemic based on grounded theory was designed. Conclusion: The proposed resilience pattern serves as a valuable guide for higher education institutions to proactively address the challenges posed by unforeseen disruptions, fostering adaptability and sustainability in an increasingly volatile world. The framework emphasizes the importance of resilience not only at the organizational level but also among students, staff, and faculty members. By incorporating this pattern into their strategic planning and operational practices, higher education institutions can enhance their capacity to navigate crises such as Covid-19 pandemic and emerge stronger amidst adversity.
۲.

ارائه مدل آموزش دندان پزشکی بیمار محور با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: مدل آموزش دندان پزشکی بیمار محور نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۷
مقدمه: یکی از اهداف آموزش دندانپزشکی تربیت دندانپزشکانی توانمند است لذا برای ارتقا بهره وری نظام آموزشی به سمت این هدف، تغییرات نظام آموزشی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل آموزش دندان پزشکی بیمار محور انجام شده است. روش ها: در این مطالعه که به روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده، مصاحبه های نیمه ساختار یافته با نمونه گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی با مشارکت 21 نفر از خبرگان آموزش دندانپزشکی انجام پذیرفت. مراحل کدگذاری به روش تجزیه و تحلیل به روایت اشتراوس و کوربین بوده است. روایی پژوهش مورد اعتبارپذیری، انتقال پذیری و تایید پذیری قرار گرفت. یافته ها: داده های حاصل از تحلیل مصاحبه ها به صورت کدگذاری به صورت 50 طبقه فرعی، 17 طبقه اصلی و 8 مقوله به عنوان کد محوری قرار گرفتند. مقوله های استخراج شده تحت عناوین "تحلیل وضعیت موجود"، "کارآمدن نمودن دانشجو" ، "ارزشیابی" ، "راهبردهای آموزشی"، "قدرت مشارکت"، "خدمت گیرنده (بیمار)"، "برنامه ریزی و مدیریت" و "آماده سازی بستر" شکل گرفت. نتیجه گیری: برای تربیت فارغ التحصیلانی توانمند، نیاز است با آماده سازی بستر و برنامه ریزی صحیح و بهره گیری از تجارب صاحب نظران و مشارکت های برون بخشی و درون بخشی، در راهبردهای آموزشی و شیوه های ارزشیابی تغییراتی ایجاد کنیم و نهایتا شیوه ای از آموزش را پیدا سازی کنیم که زمینه های کارآمدی هر چه بیشتر فارغ التحصیل برای ارائه خدمات مناسب به بیمار فراهم گردد.
۳.

Identification and Analysis of Effective Factors on the Strategic Intelligence of Education Districts Managers of Tehran City and Provide an Appropriate Model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Strategic Intelligence Managers Education

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۹
Purpose: This research was conducted with the aim of identification and analysis of effective factors on the strategic intelligence of education districts managers of Tehran city and provides an appropriate model. Methodology: The present study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from type of quantitative. The study population was managers, deputies and experts of the education nineteen districts of Tehran city in 2020 year, which based on the Krejcie and Morgan table the sample size was estimated 120 people who were selected by randomly sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire of effective factors on the strategic intelligence of managers (113 indicators) which after two Delphi rounds with Kendall coefficient of 0.678 was designed by 15 experts and its content validity was confirmed by experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha method 0.921. Data were analyzed by exploratory factor analysis and structural equations modeling in SPSS-22 and Smart PLS-3 software. Findings: The findings showed that the effective factors on the strategic intelligence of managers had 113 indicators in 21 components and 2 dimensions; So that the intra-organizational dimension were included 11 components of intelligent planning, support processes, communication processes, power of change and transformation, knowledge management, educational intelligence, moral intelligence, informational intelligence, organizational process intelligence, human resource intelligence and financial resources intelligence and extra-organizational dimension were included 10 components of business intelligence, environmental intuition thinking, technological intelligence, planning intelligence, social intelligence, competitors intelligence, policy-making, communication with people intelligence, targeting intelligence and environmental macro intelligence. Also, the factor load of all dimensions and components was higher than 0.40, their average extracted variance was higher than 0.50 and their reliability was higher than 0.70. In addition, the model of effective factors on the strategic intelligence of education districts managers had a good fit and the model had a significant effect on the intra-organizational and extra-organizational dimensions and the mentioned dimensions on the relevant components (P<0.05). Conclusion: The results showed two dimensions of intra-organizational and extra-organizational for the model of effective factors on the strategic intelligence of education districts managers. Therefore, to increase and enhance their strategic intelligence can be done by improving the dimensions and components of each of them.
۴.

Identifying and Ranking the Criteria for Evaluating the Performance of Azad University Faculty Members by the Analysis Network Process Method

کلید واژه ها: standard Performance Faculty Members Analysis Network Process

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۹۲
The main purpose of this study is to identify and rank the criteria for evaluating the performance of Azad University faculty members using the Analysis Network Process method. The research method is mixed. The sample size of the qualitative section was 15 managers of departments who were purposefully selected by theoretical sampling strategy. Data collection was a semi-structured interview. The data obtained from the analyzed interviews were coded using the Grounded theory. Its validity and reliability were checked and confirmed using the results of three-way consensus. Data analysis was performed in three stages of open, axial, and selective coding. In open coding, concepts and cues were extracted from the interviews. In the selective coding stage, three categories (training, research, consulting services) were compressed and considered as the main dimensions of performance evaluation, and then four sub-components were conceptualized for each dimension. A total of twelve categories were conceptualized and then the dimensions and components were ranked using super design software. The sample size was a quantitative section of 30 faculty members who were randomly selected and the tool for collecting quantitative findings was a researcher-made questionnaire. It was an Analysis Network Process. Findings showed: The factors of consulting services, research and education are in order of priority. In education, respectively, components of teaching quality, spiritual competence, psychological competence and managerial competence, in research, respectively, components of communication competence, competence of new technologies, competence of innovation and creativity, entrepreneurship and cognitive competence. Intercultural competence, foreign relations competence, and the most and least important in the group that experts can use the above dimensions and components in evaluating the performance of faculty members.
۵.

شناسایی مولفه های راهبردی- بومی موثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد کارکنان مرکزی تحلیل مضمون دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶
هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های راهبردی- بومی مؤثر بر مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش شناسی: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت استعداد بودند که بعد از انجام مصاحبه 13 اشباع نظری صورت گرفت. در ضمن مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاه ها در سال 139۸ به صورت کدهای توصیفی، تفسیری و انتخابی انجام شد و تعیین روایی از دو طریق انجام شد: 1- توسط 4 خبره سؤالات مصاحبه برازش شد 2- فرایند مصاحبه توسط دو همکار بررسی شد برای تعیین پایایی از فرمول کوپای کوهن (0.533 ) بدست آمد که نشان از پایایی بالا داشت. . برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعهی اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی ابعاد و مؤلفه ها استفاده شد. برای روش دلفی از نرم افزار SPSS25 استفاده شدیافته ها: با توجه به مصاحبه های انجام شده در نهایت در اینفرایند 385 کد اولیه استخراج گردید. با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه و طی چندین مرحله، در نهایت 11 مؤلفه اصلیکه مدیریت استعداد را تعریف می کنند به همراه 5 درون مایهاصلی(که بسیاری در بخش ادبیات پژوهش بدست آمده بودند) و در نهایت 67 شاخص و همچنین 4 بعد فرعی به عنوان ابعاد فیلترینگ(صافی) و برای آنها 8 مؤلفه که هر کدام را تعریف می کنندبحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که (بعد نظام جدب استعداد، نظام ارتقاء استعداد، نظام حفظ استعداد، نظام توسعه و آموزش و نظام ارزیابی و کشف استعداد) به عنوان ابعاد اصلی مدیریت استعدادشناسایی شد و همچنین در 2 راند دلفی مؤلفه های مورد ارزیابی برای تعیین روایی و پایایی قرار گرفت که در راند اول 23 شاخص حذف و در راند دوم 44 شاخص نهایی با ضریب کندال 0.654 مورد تأیید قرار گرفت.
۶.

طراحی الگوی توسعه مهارت های مدیریتی مدیران با روش نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده بنیاد رهیافت نظام مند مهارت مهارت های مدیریتی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگویمهارت های مدیریتی مدیران در قالب یک الگوی پارادایمی با روش داده بنیاد بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل 300 نفر از خبرگان و متخصصان و افراد آگاه در زمینه مهارت های مدیریتی مدیران بود. روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند بود که 30 نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران که همگی جزء پرسنل متروی تهران بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها سندپژوهی و میدانی و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. پرسشنامه گردآوری داده ها به روش داده بنیاد با رهیافت نظام مند تهیه شد. روایی پژوهش به روش سه سویه سازی و پایایی آن به روش توافق بین کدگذاران تعیین شد. برای تحلیل داده های کیفی از فراترکیب و تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA استفاده شد. در نهایت 3 بعد و 13 مؤلفه و 65 شاخص به دست آمد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد ابعاد مهارت های مدیریتی مدیران شامل بعد فردی (خودآگاهی، مدیریت استرس، مدیرت حل اثربخش مسئله)، بعد میان فردی (ارتباطات سازنده، انگیزش اثربخش، تأثیرگذاری، مدیریت تضاد)، و بعد گروهی (تفویض اختیار، مهارت کارتیمی ، هدایت تغییر مثبت، به کارگیری تکنولوژی، به کارگیری الزامات مدیریتی) است. بر اساس یافته های به دست آمده الگوی ارائه شده از برازش نسبتاً قابل قبول برخوردار است که مورد تأیید قرار گرفت.
۷.

تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه سرمایه اجتماعی دانشگاه امام خمینی الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
سرمایه اجتماعی از مهم ترین منابع قدرت در گروه های انسانی و جوامع بشری است. در این راستا، دانشگاه به عنوان یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروه های اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی می تواند مورد توجه باشد. دانشگاه ها به عنوان نهادهایی بنیادین عمل می کنند که می توانند مبنایی برای یادگیری چگونگی تولید سرمایه اجتماعی باشند. در همین راستا امام خمینی نیز نقش حوزه و دانشگاه را در تحولات و توسعه آن، بسیار مهم ارزیابی نموده است و ریشه صلاح و فساد جامعه را در آنجا می بیند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و تدوین الگوی مناسب جهت توسعه آن است. این تحقیق دارای رویکردی کیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بوده که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تا زمان حد اشباع (50 مصاحبه) مورد مصاحبه واقع شده اند. در این پژوهش خدا گرایی، اسلام محوری، خدمت برای خدا و اعتقاد به نظارت الهی، قانون گرایی، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که از زیرساخت ها و ملزومات توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هستند و در شرایط علی کدبندی محوری شده اند. درنهایت، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که مقوله های افزایش اعتماد، مشارکت، مسئولیت پذیری، انسجام اجتماعی، امنیت و حفظ ارزش های اسلامی از پیامدهای استخدام راهبردهای مناسب در ارزیابی و توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بوده است.
۸.

شناسایی و بررسی منابع قدرت نرم آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور و ارائه الگو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۳۳۷
مقاله حاضر به شناسایی و بررسی ابعاد منابع قدرت نرم نظام در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی و ارائه الگو پرداخته است. از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد و گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی بود که به طور متوالی ابتدا از روش کیفی و سپس روش کمّی استفاده شد. نمونه پژوهش در بخش کمّی 384 نفر که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین جامعه دانشجویان دانشگاه های استان تهران انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی آن را متخصصان امر تأیید کردند و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 943 درصد محاسبه شد. تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین و تحلیل داده های کمّی با استفاده از روش تحلیل عاملی، میانگین و آزمون t تک نمونه ای انجام شد. نتایج این پژوهش تعداد هشت بُعد و نوزده مؤلفه را برای منابع قدرت نرم آموزش عالی تبیین می کند. با توجه به سطح معناداری (p <0/000) آزمون t تک نمونه ای مربوط به اجزای الگوی پژوهش که در تمامی اجزا، کمتر از 05/0 بوده و t مشاهده شده (93/4) مربوط به میانگین همه مؤلفه های مورد ارزیابی الگو از t بحرانی (756/2) بیشتر است، الگوی پژوهش برای استفاده تأیید شد. پیشنهاد اصلی استفاده از مدل الگوی پژوهش و توجه به ابعاد شناسایی شده برای رفع موانع مختلف اعم از مدیریتی، ساختاری و ... و تلاش در راستای اجرایی کردن سند نقشه جامع علمی برای بهره مندی از ظرفیت های آموزش عالی در ارتقای قدرت نرم کشور است.
۹.

Developing the Job Stress Model for Airlines Flight crew(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: stress job stress nature of the job stress cabin crew Job stress model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
Job is one of the most important issues in the discussion of human resources, and since the discussion of job stress in the flight crew and its relationship with the performance of the flight crew is very important and vital. This research is about recognizing and developing a model for job stress among the cabin crew of Mahan Airline. The qualitative research methodology has been followed by qualitative inductive approach and grounded theory, that is the common approach in this case. The population of this research has two sections; the first section includes the new related scientific documents from 10 to 20 texts that are collected by using targeted approach until achieving domination criteria. Inductive qualitative content analysis method was applied for analyzing the specialized texts that are related to the research. The second population contains the whole flight crew of Mahan Airline Company. The research sample is chosen by using targeted and snowball method and by 37 items has been reached to theoretical saturation. The data are gathered by Semi-structured approach and they are analyzed by Straws & Corbin(1998) systematic analysis method. A total of 260 opening codes and 19 axial codes were extracted, which were categorized into 5 selected codes. as a result the job stress model of Mahan Airline flight crew is established and then is validated by focus group. The results show that the established pattern for job stress has five main aspects including the job stress nature, appearing job stress, the sources and conditions of job stress, reaction to job stress and consequences of job stress, and there is connection among them.
۱۰.

طراحی الگوی مفهومی فرهنگ سازمان بهزیستی کشور در راستای توسعه پایدار به روش ساختاری – تفسیری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی بهزیستی ساختار سازمانی ساختار فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۵۵۶
در دنیای امروز تمام ابعاد حیات سازمان ها دستخوش تغییر و تحول شده است اغلب صاحب نظران و نویسندگان معتقدند که سازمان ها درست مانند انسان ها دارای شخصیت و موقعیت هستند و از آن جایی که مدیران برای حفظ و بقای سازمان هایشان تلاش می کنند بنابراین به دنبال آن می باشند تا از طریق یک فرهنگ سازمانی قوی، سرآمد و ممتاز به عنوان سازمان هایی با انعطاف بالا و خلاق معرفی شوند و به سمت نوآوری و کیفیت در رقابت برتر حرکت کنند می توان گفت فرهنگ سازمانی عاملی مهم در رسیدن به توسعه است. این پژوهش نظر روش کیفی است که در ابتدا از روش فراترکیب (متاسنتز) به بررسی و تحلیل منابع مرتبط بافرهنگ پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری مدل آن طراحی شده است. به منظور خوشه بندی ابعاد فرهنگ نیز از روش MICMAC استفاده شده است. یافته ها نشان داد که چنانچه در مدل ساختاری پژوهش مشاهده می شود الگوی فرهنگ دارای 7 بعد اصلی می باشد که در 6 سطح طبقه بندی شده است سطح بندی مذکور نشان می دهد که از بین ابعاد ساختار سازمانی و مأموریت دارای بیشترین قدرت نفوذ و بعد سازگاری و بعد از آن خلاقیت دارای بیشترین وابستگی هستند
۱۱.

نیازسنجی مهارت های مدیریتی اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران با رویکرد نظام مند

کلید واژه ها: مهارت مهارت های مدیریتی مدیران داده بنیاد رهیافت نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۹۹
هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مهارت های مدیریتی مدیران در قالب یک الگوی پارادایمی با روش داده بنیاد بود.روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل 300 نفر از خبرگان، متخصصین و افراد آگاه درزمینه مهارت های مدیریتی مدیران بود. روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند بود که30 نفر از آنها جزء اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت سندپژوهی و میدانی و ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و پرسشنامه گردآوری داده ها ازطریق روش داده بنیاد با رهیافت نظام مند انجام شد. روایی پژوهش از روش سه سویه سازی و پایایی آن نیز به روش توافق بین کدگذاران تعیین شده است. برای تحلیل داده های کیفی از فراترکیب، تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA استفاده شد. درنهایت 3 بعد، 13 مؤلفه و 65 شاخص نهایی شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد مهارت های مدیریتی مدیران شامل بعد فردی (خودآگاهی، مدیریت استرس، مدیرت حل اثربخش مسئله) بعد میان فردی (مهارت ارتباطات سازنده، مهارت انگیزش اثربخش، مهارت تأثیرگذاری، مهارت مدیریت تضاد) و بعدگروهی مهارت تفویض اختیار، مهارت تیمی، مهارت هدایت تغییرمثبت، به کارگیری تکنولوژی، به کارگیری الزامات مدیریتی) بود. بر اساس یافته های به دست آمده الگوی ارائه شده از برازش نسبتاً قابل قبولی برخوردار بوده که مورد تأیید قرارگرفته است
۱۲.

Providing A Talent Management Model for Shahed University Staff(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: model talent management Delphi Method Central Index Shahed University

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
Purpose: The purpose of this study was to provide a talent management model for staff of Shahed University. Methodology: The methodology of the present study was applied in terms of purpose, qualitative in terms of data, and foundation data in terms of the nature and type of study. The statistical population of the study consisted of academic specialists. Thirty specialists in the field of management were selected using the targeted snowball sampling. The research tool was a semi-structured interview form were set up. Models, findings, studies and theories were first examined, then, the indices were counted by open coding; after the categorization of the central coding, the final form of the interview was sent to 30 field specialists to make selective coding. Findings: The results of the findings showed that the most important category of effective index on the promotion of talent management model is the "excellence" category which includes the indices: career path management, succession and organizational commitment. Subsequently, “recruit" category consists of indices: identification, selection and employment. Finally, the model of indices influencing the talent management model was drafted which included 13 indices in five main categories; "recruit ", " retaining ", "training and development", "performance management" and "excellence." in this model, the mean of each category and order of importance of indices in each category was presented. Conclusion: Applying this template, its dimensions, its components and indicators, enables universities to manage their human resources and, as a compass, change their scientific movement from day to day planning and improve the quality of the university. Provided.
۱۳.

شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک در بانک مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش الکترونیکی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۴۹۴
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن می باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع کیفی است. در این تحقیق پس از نمونه گیری هدفمند، فرایند مصاحبه با خبرگان کلیدی و مطلع تا هنگام شناسایی و توصیف کامل ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها و حصول اشباع نظری استمرار یافت. برای تعیین چارچوب منطقی از مجموع داده های گردآوری شده، مراحل شناسایی، یادداشت برداری و طبقه بندی مفاهیم انجام شد. بدین منظور اطلاعات بدست آمده تجمیع و متون مورد بررسی مجدد قرار گرفته و بصورت دسته های عمده تر طبقه بندی شد. در نهایت، دسته ها بازبینی و موارد تکراری حذف، موارد مشابه و کوچکتر ادغام و ابعاد موضوع مشخص و در چارچوب مؤلفه ها و شاخص های بدست آمده سطح بندی شدند. بر اساس نتایج حاصله، مدل استخراجی دارای 4 بُعد، 5 مؤلفه و 30 شاخص برای ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی می باشد. پس از نهایی شدن تحلیل داده ها و استخراج مدل مفهومی، به منظور سنجش اعتبار مدل با 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران بانک در قالب یک گروه کانونی درخصوص ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل هم اندیشی و توافق صورت پذیرفت.
۱۴.

منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۱
پژوهش حاضر به منظور شناسایی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی و ارائه یک الگوی پارادایمیک انجام گرفته است. پژوهش فوق ازنظر هدف کاربردی، ازنظر رویکرد و گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی بود و به طور متوالی ابتدا از روش کیفی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) و سپس از روش کمّی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شده است. نمونه پژوهش در بخش کمی 384 نفر بوده و از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین جامعه پژوهش شامل 936491 نفر دانشجویان دانشگاه های استان تهران انتخاب شدند. نمونه گیری بخش کیفی به روش هدفمند مبتنی بر قاعده اشباع نظری بود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی آن ها را متخصصان امر مورد تائید قراردادند و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 943/. محاسبه شد. نتایج حاصل تعداد 8 بعد و 19 مؤلفه را برای منابع قدرت نرم آموزش عالی تبیین می کند. تحلیل داده های کیفی بر مبنای نظریه داده بنیاد در مطالعات علوم انسانی و با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین (1990) انجام گرفت، 88 کد مفهوم، 19 مقوله و 5 بعد پارادایمیک به دست آمد. تحلیل داده های کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی، میانگین و تی تک نمونه ای صورت گرفت. بررسی یافته ها بیانگر آن است که بر اساس ابعاد و نشانگرهای شناسایی شده و با فراهم ساختن بستر لازم برای اجرای کامل نقشه جامع علمی کشور و کاربرد الگوی تدوین شده این پژوهش می توان آموزش عالی را به یکی از مهم ترین منبع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد. پیشنهاد اصلی پژوهش، استفاده از منابع قدرت نرم آموزش عالی، توجه ویژه به هر یک ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده به منظور رفع موانع بهره برداری از ظرفیت های آموزش عالی در ارتقاء قدرت نرم کشور و تلاش در راستای عملیاتی نمودن سند نقشه جامع علمی کشور است.
۱۵.

Designing an Organizational Culture Pattern of the Country's Welfare Department(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Organizational Culture Theoretical Pattern Practical Pattern

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۵۴
Purpose: The purpose of organizational culture is a system of common inference that members have toward one organization, and this same feature divides the two organizations into one another. Members of the organization train new members in order to solve external compatibility issues and internal consistency as the best way to solve problems, written and even written culture of their organization. Therefore, having the capacity to change and transform organizational culture, it is possible to change the actions of thoughts and feelings of a large part of the organization's members. Methodology: The research is applied in terms of purpose and in terms of collecting field and descriptive information that is carried out using a combination of exploratory (qualitative-quantitative) method and the reason for its exploration is to develop an appropriate model of organizational culture. The statistical population of the study consisted of 30 senior managers of the welfare organization. According to them, the dimensions of the research were identified and finally, the hypotheses and the final questionnaire were designed. A sample of 381 individuals was selected according to Morgan's table. Then, a relative cluster sampling Each area was randomly selected. Amos software was used to measure the assumptions. Results: The results showed that there is a reverse and significant relationship between organizational culture and organizational silence. There is also a direct and significant relationship between organizational culture and organizational commitment and organizational citizenship behavior. Conclusion: In the end, it should be noted that the organizational culture variable has been able to positively influence the organizational commitment and organizational citizenship behavior through the organizational silence variable.
۱۶.

نگاهی تحلیلی به رابطه روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش الکترونیکی ماندگاری تعامل آموزشی گفتگوی برخط تالار گفتگو پیام الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴ تعداد دانلود : ۷۱۱
در این پژوهش، رابطه بین روش های برقراری تعامل آموزشی و ماندگاری دانشجویان در برخی رشته های آموزش داده شده به صورت الکترونیکی بررسی شد. پژوهشی توصیفی-تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد تا رابطه بین روش های همزمان تعامل آموزشی (مانند گفتگوی برخط) و روش های ناهمزمان تعامل آموزشی (مانند تالار مباحثه و ارسال پیام الکترونیکی) با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی بررسی شود. یافته های پژوهش نشان داد بین استفاده استاد از دو روش تالار مباحثه و ارسال پیام الکترونیکی، با استفاده دانشجویان از این دو روش رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد که در 40% از رشته های برخط روش اصلی تعامل استاد و روش اصلی تعامل دانشجو یکسان و به طور مشخص ترکیبی از گفتگوی برخط و ارسال پیام الکترونیکی بوده است. همان طور که ادبیات پژوهش تأیید می کند، یافته های پژوهش دلالت بر این دارند که انتخاب یک روش یا ترکیبی خاص از روش های تعامل برخط توسط استاد می تواند به استفاده بیش تر دانشجویان از آن روش یا ترکیب خاص منجر شود. این نتایج تأکیدی بر نقش یاددهنده به عنوان تسهیل گر و زمینه ساز مشارکت بیش تر دانشجویان در فرآیند یادگیری الکترونیکی است که به نوبه خود افزایش ماندگاری دانشجویان در مسیر آموزش را به همراه دارد.
۱۷.

بررسی شایستگی های حرفه ای مدیران گروه های آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی نظام آموزش عالی مدیران گروه های آموزشی شایستگی های حرفه ای استانداردسازی عملکرد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مسایل جاری مدیران
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۵۳۰۰ تعداد دانلود : ۵۷۲۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی شایستگی های حرفه ای مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه اساتید و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است. در این پژوهش، ابتدا بر پایه مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی گردیده و سپس با توجه به نتایج حاصل، مجموعه ای از مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مربوط به شایستگی های حرفه ای مدیران گروه های آموزشی، در قالب هفت مؤلفه شایستگی و پنجاه و دو زیرمؤلفه بیان شده است. جامعه آماری پژوهش، همه اساتید (2200 نفر) و مدیران گروه های آموزشی (50 نفر) دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی را شامل می شود که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 327 نفر از اساتید و 50 نفر از مدیران گروه های آموزشی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای در قالب هفت مؤلفه شایستگی و 52 رفتار بیانگر شایستگی، تنظیم شده است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 08/99 محاسبه گردید. داده های حاصل با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است: در بخش آمار توصیفی، میانگین، انحراف معیار میانگین، واریانس و انحراف استاندارد نمرات، محاسبه شده است و در بخش آمار استنباطی، برای بررسی تفاوت میان نگرش اساتید و مدیران گروه های آموزشی در مورد مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مربوط به شایستگی های حرفه ای، از آزمون t گروه های مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که به لحاظ میزان اهمیتی که اساتید و مدیران گروه های آموزشی برای مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مربوط به شایستگی های حرفه ای قائل هستند، بالاترین میانگین پاسخ از نظر مدیران گروه های آموزشی، به مؤلفه شایستگی های مدیریتی و پایین ترین میانگین به مؤلفه شایستگی های سیاسی مربوط است. همچنین در آرای اساتید، بالاترین میانگین، به مؤلفه شایستگی های شخصیتی و پایین ترین میانگین، به مؤلفه شایستگی های سیاسی مربوط است. در ضمن، با توجه به نتایج حاصل از اجرای آزمون t مستقل، می توان گفت که بین دیدگاه اساتید و مدیران گروه های آموزشی درباره هر یک از مؤلفه ها و زیر مؤلفه های مربوط به شایستگی های حرفه ای مدیران، تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۸.

بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی پرسنل نمایندگی شرکت گواه بر اساس مدل ارزشیابی «کریک پاتریک» از دیدگاه مدیران و کارکنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزشیابی اثربخشی مدل کریک پاتریک شرکت گواه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۱
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی پرسنل نمایندگی شرکت گواه (ایران خودرو دیزل) با استفاده از مدل ارزشیابی «کریک پاتریک» می باشد. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ ماهیت جزء پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان شرکت گواه (480 نفر) در سال (91- 90) تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است و حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان 214 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته براساس مقیاس لیکرت استفاده شده است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.97% محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک گروهی و آزمون t گروه های مستقل استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه مدیران و کارکنان دوره های آموزشی شرکت گواه در مراحل چهارگانه «واکنش»، «یادگیری»، «رفتار» و «نتایج» اثربخش می باشد و بین دیدگاه مدیران و کارکنان درباره اثربخشی دوره های آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان