یلدا دلگشایی

یلدا دلگشایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

شناسایی و واکاوی عوامل سازنده و موثر بر رشد خودباوری در نوجوانان عضو کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۲
هدف: هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی عوامل سازنده و موثر بر رشد خودباوری در نوجوانان عضو کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اسناد و متون مرتبط و خبرگان و متخصصان تعلیم وتربیت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری 15 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی نوجوانان عضو کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران در سال 1399 بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان 285 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی فیش برداری و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که شاخص های روانسنجی ابزارهای هر دو بخش کیفی و کمی قابل قبول بود. داده های بخش کیفی با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA و بخش کمی با روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل سازنده بر رشد خودباوری در نوجوانان دارای 2 بعد، 6 مولفه و 40 شاخص و عوامل موثر بر رشد خودباوری در نوجوانان دارای 3 بعد، 9 مولفه و 42 شاخص بود. عوامل سازنده شامل ابعاد فردی (با 3 مولفه ویژگی های فردی، قدرت و ارزیابی) و اجتماعی (با 3 مولفه ارتباط، الگوگزینی و مشارکت) و عوامل موثر شامل ابعاد خانواده (با 3 مولفه اعتمادسازی، حمایت و شیوه های تربیتی)، مدرسه (با 3 مولفه توانمندسازی، تعهد و نشاط) و جامعه (با 3 مولفه عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و عوامل روانی) بود. دیگر نتایج نشان داد که بار عاملی همه گویه ها و برازش مدل مناسب بود و اثر همه ابعاد بر عوامل سازنده و موثر بر رشد خودباوری در نوجوانان تایید شد. نتیجه گیری: با توجه به عوامل سازنده و موثر شناسایی شده برای رشد خودباوری نوجوانان می توان از طریق آنها برنامه هایی جهت بهبود رشد خودباوری آنان طراحی و اجرا کرد.
۲.

ارائه الگوی مدیریت اجرای آموزش مهارت های زندگی دانش اموزان ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
مقدمه و هدف : این مقاله به ارائه الگوی اجرایی آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان ابتدایی بر اساس مدل 4H  با استفاده از پژوهش ترکیبی پرداخته است. با مطالعه ادبیات پژوهش، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شده و نتیجه در قالب الگوی اجرایی ارائه شده است. روش شناسی پژوهش : جامعه آماری در بخش کمی معلمان ابتدایی شاغل به تدریس در شهرستان رفسنجان شامل 1457 نفر هستند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه حداقل 304 نفر برآورد شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تبیین بهتر نتایج و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمّی، 13 مصاحبه عمیق در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به صورت گلوله برفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در خصوص مولفه های آموزش مهارت های زندگی و عوامل سه شاخگی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و هم چنین روایی صوری و پایایی توسط محاسبه آلفای کرونباخ بترتیب با مقادیر 830/0 و 81/0 سنجیده و الگوی اجرایی تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و هم چنین بهره گیری از فنون آمار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : الگوی پژوهش با 15 مولفه مهارت زندگی و 10 مولفه از عوامل سه شاخگی ارائه گردید. بحث و نتیجه گیری: یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر مهارت های زندگی، کتاب درسی یکی از عوامل زمینه ای است که میتواند 6 مولفه از مهارت های زندگی را شامل: ارتباطات، مهارت های قابل عرضه، خود مسوولیتی، اخلاق کاری، مدیریت، مهارت های زندگی سالم را پیش بینی کندو مهم ترین مولفه تاثیرگذار بعدی بر مهارت های زندگی، جامعه از عوامل رفتاری است که قابلیت پیش بینی 5 مولفه از مهارت های زندگی از جمله: تصمیم گیری، تفکر خلاق، هدف گذاری، حل مساله و خودآگاهی را دارد و مولفه های تاثیرگذار بعدی از عوامل سه شاخگی خانواده، تلویزیون و مدرسه هر کدام با قابلیت پیش بینی 3 مولفه از مهارت های زندگی هستند.
۳.

ارائه الگوی بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۱
زمینه و هدف: هر چند امروزه دانشگاه ها یکی از عوامل مؤثر در تربیت دانش آموختگانی باصلاحیت و فرهیخته هستند ولی باید پذیرفت که این امر مهم بیشتر بر عهده اساتید مجرب و اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست. هدف این تحقیق طراحی الگوی ارتقای بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف توسعه ای، از نظر داده ها اکتشافی و از روش اجرا ترکیبی بوده است. جامعه مشارکت کننده برای مصاحبه متخصصان حوزه مدیریت آن دانشگاه بودند که تعداد 20 نفر به شرط تحقق اشباع نظری به عنوان نمونه آماری و البته به صورت هدفمند تعیین گردیدند. جامعه آماری بخش کمی تعداد 85 نفر از اعضای دانشگاه مذکور بودند که از بین آن ها 65 نفر به عنوان نمونه و به روش طبقه ای تصادفی انتخاب گردیدند. پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 7 گزینه ای که از مبانی نظری و تحلیل مصاحبه های جامعه کیفی مشتمل بر 87 گویه تهیه گردیده بود، بین نمونه کمّی توزیع و داده ها جمع آوری و با آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و آزمون بار عاملی تجزیه وتحلیل و رتبه بندی گردیدند.  یافته ها: ضمن مطالعه 22 الگوی ملی و جهانی و بهره مندی از مصاحبه با خبرگان بالاخره الگوی استخراجی برای این تحقیق شامل چهار بعد، ده مؤلفه و 87 شاخص بود. نتیجه گیری: الگوی مستخرجِ به عنوان یک الگوی جامع و با لحاظ نمودن همه نقاط قوت الگوهای قبلی و در نظر داشتن شرایط خاص دانشگاه امین است. هم چنین در بین ابعاد آن، بُعدهای آموزش و پژوهش و در بین مولفه ها، مؤلفه وِیژگی های حرفه ای اعضای هیئت علمی حائز اولویت اول شدند و در نهایت این یافته ها از جهاتی با دانشگاه مورد مطالعه تناسب لازم را دارند و نقطه قوت محسوب می گردند.
۴.

مولفه هاو شاخص ها ی حکمرانی آموزش های مهارتی در سطح فروملی ومحلی مطالعه موردی استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۰
حکمرانی د رآموزشها ی مهارتی برای توسعه پایدارمنابع انسانی با مشارکت و ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی امکان پذیراست .این تحقیق با تأکید بر اهمیت توسعه انسانی، در جست و جوی شناخت الزامات تحقق حکمرانی آموزشهای مهارتی برای رسیدن به اشتغال پایدار منابع انسانی می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارا ئه الگوی حکمرانی آموزش های مهارتی در سطح فروملی در استان تهران انجام شده است. در بخش کیفی ، یک فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته که براساس کد گذاری باز و کدگذاری محوری تهیه و سپس به روی خبرگان از طریق کد گذاری انتخابی به وسیله مصاحبه ، فن دلفی و بارش فکری اجرا شد.این روند تا اشباع نظری استمرار که در این مرحله ابعاد مولفه و شاخص توسط خبرگان مشخص شد. مجددا الگو بر اساس ابعاد،مولفه وشاخص ها ترسیم وتوسط خبرگان مورداعتبار یابی قرار گرفت. در بعد کمی: فرم مصاحبه اشباع شده را از طریق وزن دهی به شاخص ها ، به پرسشنامه تبدیل و بر روی گروه نمونه ای که تصادفی انتخاب شدند اجرا و در نهایت به مدد آزمون تحلیل عاملی تائیدی یافته های بعد کمی توسط کاربران مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . اعتبار ابزار سنجش در بخش کیفی،به مدد مصاحبه، فن دلفی ،بارش فکری و اجماع سه سویه بدست آمد. در نهایت با بررسیها ی انجام شده سه بعد:آموزشهای مهارتی و کارآفرینی، حکمرانی، آموزشهای مهارتی کیفی وبازار محور و 27 مولفه و 173شاخص سازنده احصاءگردید.
۵.

طراحی الگوی مفهومی فرهنگ سازمان بهزیستی کشور در راستای توسعه پایدار به روش ساختاری – تفسیری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۵
در دنیای امروز تمام ابعاد حیات سازمان ها دستخوش تغییر و تحول شده است اغلب صاحب نظران و نویسندگان معتقدند که سازمان ها درست مانند انسان ها دارای شخصیت و موقعیت هستند و از آن جایی که مدیران برای حفظ و بقای سازمان هایشان تلاش می کنند بنابراین به دنبال آن می باشند تا از طریق یک فرهنگ سازمانی قوی، سرآمد و ممتاز به عنوان سازمان هایی با انعطاف بالا و خلاق معرفی شوند و به سمت نوآوری و کیفیت در رقابت برتر حرکت کنند می توان گفت فرهنگ سازمانی عاملی مهم در رسیدن به توسعه است. این پژوهش نظر روش کیفی است که در ابتدا از روش فراترکیب (متاسنتز) به بررسی و تحلیل منابع مرتبط بافرهنگ پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری مدل آن طراحی شده است. به منظور خوشه بندی ابعاد فرهنگ نیز از روش MICMAC استفاده شده است. یافته ها نشان داد که چنانچه در مدل ساختاری پژوهش مشاهده می شود الگوی فرهنگ دارای 7 بعد اصلی می باشد که در 6 سطح طبقه بندی شده است سطح بندی مذکور نشان می دهد که از بین ابعاد ساختار سازمانی و مأموریت دارای بیشترین قدرت نفوذ و بعد سازگاری و بعد از آن خلاقیت دارای بیشترین وابستگی هستند
۶.

شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک در بانک مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۸۱
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن می باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع کیفی است. در این تحقیق پس از نمونه گیری هدفمند، فرایند مصاحبه با خبرگان کلیدی و مطلع تا هنگام شناسایی و توصیف کامل ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها و حصول اشباع نظری استمرار یافت. برای تعیین چارچوب منطقی از مجموع داده های گردآوری شده، مراحل شناسایی، یادداشت برداری و طبقه بندی مفاهیم انجام شد. بدین منظور اطلاعات بدست آمده تجمیع و متون مورد بررسی مجدد قرار گرفته و بصورت دسته های عمده تر طبقه بندی شد. در نهایت، دسته ها بازبینی و موارد تکراری حذف، موارد مشابه و کوچکتر ادغام و ابعاد موضوع مشخص و در چارچوب مؤلفه ها و شاخص های بدست آمده سطح بندی شدند. بر اساس نتایج حاصله، مدل استخراجی دارای 4 بُعد، 5 مؤلفه و 30 شاخص برای ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی می باشد. پس از نهایی شدن تحلیل داده ها و استخراج مدل مفهومی، به منظور سنجش اعتبار مدل با 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران بانک در قالب یک گروه کانونی درخصوص ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل هم اندیشی و توافق صورت پذیرفت.
۷.

Designing an Organizational Culture Pattern of the Country's Welfare Department(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
Purpose: The purpose of organizational culture is a system of common inference that members have toward one organization, and this same feature divides the two organizations into one another. Members of the organization train new members in order to solve external compatibility issues and internal consistency as the best way to solve problems, written and even written culture of their organization. Therefore, having the capacity to change and transform organizational culture, it is possible to change the actions of thoughts and feelings of a large part of the organization's members. Methodology: The research is applied in terms of purpose and in terms of collecting field and descriptive information that is carried out using a combination of exploratory (qualitative-quantitative) method and the reason for its exploration is to develop an appropriate model of organizational culture. The statistical population of the study consisted of 30 senior managers of the welfare organization. According to them, the dimensions of the research were identified and finally, the hypotheses and the final questionnaire were designed. A sample of 381 individuals was selected according to Morgan's table. Then, a relative cluster sampling Each area was randomly selected. Amos software was used to measure the assumptions. Results: The results showed that there is a reverse and significant relationship between organizational culture and organizational silence. There is also a direct and significant relationship between organizational culture and organizational commitment and organizational citizenship behavior. Conclusion: In the end, it should be noted that the organizational culture variable has been able to positively influence the organizational commitment and organizational citizenship behavior through the organizational silence variable.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان