بهارک شیرزاد کبریا

بهارک شیرزاد کبریا

مدرک تحصیلی: استادیارگروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن،ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

ارائه الگوی شادکامی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش (مورد مطالعه شهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگو بعدخانواده بعدمدرسه بعدمحیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شادکامی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی، از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت ونوع مطالعه نیز داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش حاضر را در بعدکیفی کلیه متخصصان حوزه شادکامی مانند روانشناسان و جامعه شناسان، علوم تربیتی را تشکیل می دهدبراین اساس در بعدکیفی به روش نمونه گیری آگاهانه از نوع هدفمند ، مشارکت کنندگان پژوهش 16نفر خبره این حوزه و ملاک انتخاب خبرگان رسیدن به اشباع نظری می باشد .جمع آوری داده های پژوهش حاضر را در بعد کیفی یک فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته که به روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری تدوین شده است. تشکیل فرم مذکور به کمک مصاحبه و فن دلفی از خبرگان از طریق کدگذاری انتخابی نهایی گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است و نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر آن ست که الگوی شادکامی برای مدارس ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران کدام است. دومین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی مذکور مرکب از چه ابعادی است.این الگومرکب از 3بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد خانواده،بعد مدرسه، بعد محیط است درسومین یافته پژوهش حاضر مؤلفه های سازنده الگوی مذکور 11مورداست که شامل ویژگی های روابط والدین ، تحصیلات ، اقتصاد ، معلم ، مدیر ، همکلاسان ، کارکنان ، فرهنگ حاکم بر جامعه ، امنیت ، قوانین و مقررات و رسانه است چهارمین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که هر یک از مؤلفه های الگوی مذکور مرکب از چه شاخص هایی است.
۲.

Designing a Model for Managing Volunteer Forces in the Imam Khomeini Relief Foundation(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۸
Purpose: The purpose of this study was to provide a model for managing volunteer forces in the Imam Khomeini Relief Foundation (grounded theory).  Methodology: In the present study, the grounded theory method has been used. The statistical population consisted of experts and professors who were knowledgeable in the field of management and could provide valuable information to the researcher. The research sample was selected through chain sampling method (snowball). Data were collected through 15 semi-structured interviews with professors and experts selected by purposive sampling. The data were analyzed through three stages of open, axial and selective coding.  Findings: A model including 5 dimensions, 13 main categories and 41 sub-categories was presented and validated by members' check. Categories are as following: Causal conditions (Having monotheistic faith, having organizational faith, believing in the philosophy of the organization, paying attention to both material and spiritual aspects, having faith and commitment, belief in Velayat-e-Faqih, adhering to revolutionary values, paying attention to Islamic values, paying attention to the value of human relations). Underlying conditions (Respect for members, strengthening self-confidence in the group, strengthening self-confidence in the group, cooperation and team spirit, forming an effective team, division of labor among members, talking to employees, verbal communication, respect for the feelings of others, understanding the position of others). Interfering factors (Determining a clear mission and goal, having a vision, comprehensive knowledge of the organization, problem analysis, quality decision making, prudence and rational decision making, understanding the rules of the organization, the ability to communicate multilaterally, the ability to adjust the rules). Strategies (Develop dynamic methods of recruitment, synergy, training of subordinates, keeping employees up to date, involvement in decisions). Consequences (Retaining the old volunteer forces, attracting new volunteer forces, improving the level of organizational culture, creating a suitable work environment for volunteers, creating a favorable atmosphere in the organization, growing the participatory spirit, growing synergy, growing solidarity). Also, a comprehensive and inclusive model that covers all the contextual, environmental, technical and informational aspects related to the recruitment of volunteers in the Imam Khomeini Relief Foundation was found as a central category. Conclusion: It is necessary to pay attention to the volunteer forces in the Imam Khomeini Relief Foundation, which requires paying attention to issues such as respect for members, team spirit, training subordinates, strengthening organizational culture, creating a favorable organizational atmosphere.
۳.

ارائه الگوی آموزش الکترونیکی مدیران بانک تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش الکترونیکی مدیران بانک تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۷۸
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی آموزش الکترونیکی مدیران بانک تجارت است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها کیفی و کمی (آمیخته اکتشافی) است. حجم نمونه در بخش کیفی تا اشباع نظری 21 نفر و در بخش کمی طبق جدول مورگان از 300 مدیران حوزه ستادی بانک تجارت در مناطق پنج گانه تهران، 169 نفر انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای پرسشنامه توزیع شد. پرسشنامه محقق ساخته در قالب 6 بعد مدل پارادایمی مشتمل بر 19 مؤلفه و 147 شاخص بود. به منظور شناسایی و تأیید عوامل اندازه گیری، روایی پرسشنامه به طور جداگانه برای هر بعد با انجام تحلیل عامل تائیدی مرتبه اول (ابعادی که از دو مؤلفه تشکیل شده اند) و مرتبه دوم (ابعادی که بیش از دو مؤلفه تشکیل شده اند) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داده است که تحلیل عاملی تائیدی نتایج کمی مدل داده بنیاد اشتراوس و کوربین را تا حدود زیادی تائید کرد و الگوی آموزش الکترونیکی مدیران بانک تجارت با 6 بعد، 19 مؤلفه و 134 شاخص به دست آمد که عوامل زمینه ساز الگوی آموزش الکترونیکی مدیران بانک تجارت شامل آمادگی فرهنگی، آمادگی فنی، آمادگی آموزشی، آمادگی محیطی؛ عوامل علی شامل عوامل انسانی، ساختار و سیاست های آموزشی، مدیریت؛ عوامل مداخله گر شامل رویکردهای فردی، رویکردهای مدیریتی؛ راهبردها شامل رویکردهای آموزشی، رویکردهای پداگوژیکی و آندراگوژیکی، سنجش و ارزیابی آموزشی، سهولت دسترسی، کیفیت آموزشی هدفمند، نوآوری و خلاقیت، مدیریت یکپارچه و نهایتاً پیامدها شامل موفقیت آموزشی و شایسته سالاری، آینده نگری، افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد سازمانی بودند.
۴.

شناسایی و واکاوی عوامل سازنده و موثر بر رشد خودباوری در نوجوانان عضو کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل سازنده عوامل موثر رشد خودباوری نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
هدف: هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی عوامل سازنده و موثر بر رشد خودباوری در نوجوانان عضو کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اسناد و متون مرتبط و خبرگان و متخصصان تعلیم وتربیت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری 15 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی نوجوانان عضو کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران در سال 1399 بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان 285 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی فیش برداری و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که شاخص های روانسنجی ابزارهای هر دو بخش کیفی و کمی قابل قبول بود. داده های بخش کیفی با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA و بخش کمی با روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل سازنده بر رشد خودباوری در نوجوانان دارای 2 بعد، 6 مولفه و 40 شاخص و عوامل موثر بر رشد خودباوری در نوجوانان دارای 3 بعد، 9 مولفه و 42 شاخص بود. عوامل سازنده شامل ابعاد فردی (با 3 مولفه ویژگی های فردی، قدرت و ارزیابی) و اجتماعی (با 3 مولفه ارتباط، الگوگزینی و مشارکت) و عوامل موثر شامل ابعاد خانواده (با 3 مولفه اعتمادسازی، حمایت و شیوه های تربیتی)، مدرسه (با 3 مولفه توانمندسازی، تعهد و نشاط) و جامعه (با 3 مولفه عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و عوامل روانی) بود. دیگر نتایج نشان داد که بار عاملی همه گویه ها و برازش مدل مناسب بود و اثر همه ابعاد بر عوامل سازنده و موثر بر رشد خودباوری در نوجوانان تایید شد. نتیجه گیری: با توجه به عوامل سازنده و موثر شناسایی شده برای رشد خودباوری نوجوانان می توان از طریق آنها برنامه هایی جهت بهبود رشد خودباوری آنان طراحی و اجرا کرد.
۵.

بررسی وضعیت شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی (شهر تهران)

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۱
زمینه و هدف: دانشگاه کارآفرین، به محض استقرار، با ایجاد کار و ارزش آفرینی جوانان، موجب تحول یک کشور و تبدیل اقتصاد آن به یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری شده و سبب افزایش رقابت پذیری جهانی آن و بهبود کیفیت زندگی جوانان می شود. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی، مطالعه موردی شهر تهران بوده اس ت. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و رویکرد پژوهشی بکاربرده شده نیز، از نوع روش شناسی کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرک ز بود که طبق فرمول کوکران 283 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. محققان برای جمع آوری داده های کمی، پرسشنامه محقق ساخته ای براساس مطالعات نظری و تجربی تدوین نمودند. برای بررسی روایی پرسشنامه، از روش «روایی محتوا» و برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS انجام شده است. برای قضاوت در مورد مطلوبیت سطوح هر یک از فعالیت های شاخص های دانشگاه کارآفرین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، از طیف استاندارد ارزیابی بازرگان و همکاران استفاده شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که 13 مؤلفه شاخص های کارآفرین در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند و مشخص می کند که وضعیت کلی شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تهران درحد نسبتاً مطلوب است . براساس آزمون t تک نمونه ای، گرایش پاسخ های ارائه شده متمایل به گزینه های کمتر از متوسط است. بنابراین طبق پژوهش انجام شده، دانشگاه آزاد اسلامی شاخصه های دانشگاه کارآفرین را درحد پائین داراست . با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون رتبه ای فریدمن، از بین ابعاد دانشگاه کارآفرین، بعد محیطی -زمینه ای بیشترین و بعد فرآیندی کمترین تأثیر را در توسعه دانشگاه آزاد به عنوان دانشگاه کارآفرین دارد. نتیجه گیری: بنابراین، با توجه به اهمیت بسیار زیاد کارآفرینی در توسعه کشورها و نظام آموزش عالی، پیشنهاد می شود همچون سایر دانشگاه های کشورهای توسعه یافته، در فرآیند ارزیابی دانشگاه های آزاد اسلامی وجود مرکز کارآفرینی با ساختار علمی و منسجم و نیز میزان فعالیت آن به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.
۶.

طراحی الگوی توسعه مهارت های مدیریتی مدیران با روش نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده بنیاد رهیافت نظام مند مهارت مهارت های مدیریتی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگویمهارت های مدیریتی مدیران در قالب یک الگوی پارادایمی با روش داده بنیاد بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل 300 نفر از خبرگان و متخصصان و افراد آگاه در زمینه مهارت های مدیریتی مدیران بود. روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند بود که 30 نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران که همگی جزء پرسنل متروی تهران بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها سندپژوهی و میدانی و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. پرسشنامه گردآوری داده ها به روش داده بنیاد با رهیافت نظام مند تهیه شد. روایی پژوهش به روش سه سویه سازی و پایایی آن به روش توافق بین کدگذاران تعیین شد. برای تحلیل داده های کیفی از فراترکیب و تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA استفاده شد. در نهایت 3 بعد و 13 مؤلفه و 65 شاخص به دست آمد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد ابعاد مهارت های مدیریتی مدیران شامل بعد فردی (خودآگاهی، مدیریت استرس، مدیرت حل اثربخش مسئله)، بعد میان فردی (ارتباطات سازنده، انگیزش اثربخش، تأثیرگذاری، مدیریت تضاد)، و بعد گروهی (تفویض اختیار، مهارت کارتیمی ، هدایت تغییر مثبت، به کارگیری تکنولوژی، به کارگیری الزامات مدیریتی) است. بر اساس یافته های به دست آمده الگوی ارائه شده از برازش نسبتاً قابل قبول برخوردار است که مورد تأیید قرار گرفت.
۷.

Presenting a Model of Happiness for Students of Primary Schools of Education and Training (Case Study of Tehran City)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: model happiness Elementary Students Delphi Method Central Index Education

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
Purpose: The purpose of the present study was to provide a model of happiness for students of primary schools in Tehran. Methodology: In terms of the basic purpose, the present study was exploratory mixed (qualitative-quantitative) in terms of the nature and type of study. The statistical population of the current study included all specialists in the field of happiness, such as psychologists and sociologists, educational sciences, and quantitatively, all managers, educational assistants, and sports teachers in Tehran, which included (220 men and 280 women). Therefore, in the qualitative dimension, the sample size of the research was 16 experts in this field, and in the quantitative dimension, 334 people (144 men, 190 women) were selected using the cluster random sampling method. The measurement tool of the current research is a semi-structured interview form in the qualitative dimension, which was developed using open coding and axial coding. The formation of the said form was finalized with the help of interviews and Delphi technique from experts through selective coding. The validity and validity of this matter was confirmed with the help of experts. The research tool in the quantitative dimension was a 121-question questionnaire, which was compiled by transforming the saturated interview form by experts and by giving weight to the indicators. The reliability of the questionnaire was calculated through Cronbach's alpha and was equal to 0.958. Its validity was obtained with the help of content and confirmatory validity, which was relatively high. The research data were analyzed through the coding process based on the systematic design of the theory derived from the data of Strauss, Corbin (1998). Findings: The method of data analysis in the qualitative dimension including the open coding method, axial coding was done, and after the theoretical saturation of the experts, the model of happiness based on 3 dimensions, 11 components and 121 indicators was finalized. In the quantitative dimension, it was confirmed with the help of factor analysis test, which consisted of 3 dimensions, 11 components and the final model of the happiness pattern was confirmed. Conclusion: Based on the findings, the final model of the dimensions of the happiness model includes, in order, family (parental relations, education, economy), school (teacher, principal, classmates, employees) and environment (culture governing the society, security, rules and regulations, media ha) is.
۸.

ارائه الگوی آموزش حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه: شرکت آژند قشم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش آموزش حرفه ای شرکت آژند قشم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
سازمان ها برای بقای خود به کارکنان توانمند نیازمند است. در واقع محیط رقابتی کنونی سازمانها، به کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند.در این راستا هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی آموزش حرفه ای کارکنان می باشد. در این تحقیق جهت تلفیق داده های کیفی و کمی از روش تلفیقی اکتشافی متوالی، طبق مدل ایجاد طبقه بندی با تاکید بر داده های کیفی، استفاده شد.در بخش کیفی جامعه مشارکت کنندگان را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند که با روش هدفمند تا اشباع نظری 15 مصاحبه صورت پذیرفت.به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در بخش کیفی از رویکرد گرندد تئوری و نرم افزار MAXQDAاستفاده شد در بخش کمی نیز جامعه اماری شامل کلیه کارکنان شرکت آژند قشم ( پاناسونیک ) هستند که تعداد انها برابر با 3122 نفر هستند .نمونه اماری دراین تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران حجم نمونه 342 نفر تعیین شد. در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز به منظور سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی استفاده شده است که روایی آن به نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تایید شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS25-PLS2 استفاده شد.یافته های بخش کیفی نشان داد که ابعاد اصلی مدل را عوامل سازمانی،عوامل مدیریتی،عوامل فردی و عوامل ساختاری تشکیل می دهند و شامل 74 زیر مولفه هستند و نتایج بخش کمی نیز نشان می دهد که تمامی مقادیر بدست آمده از مولفه ها بر روی آموزش حرفه ای کارکنان تاثیر مثبتی دارند و روابط معنادار می باشد. همچنین یافته ها در خصوص اعتبار سنجی مدل نشان داد مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است.
۹.

تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه سرمایه اجتماعی دانشگاه امام خمینی الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۱۳
سرمایه اجتماعی از مهم ترین منابع قدرت در گروه های انسانی و جوامع بشری است. در این راستا، دانشگاه به عنوان یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروه های اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی می تواند مورد توجه باشد. دانشگاه ها به عنوان نهادهایی بنیادین عمل می کنند که می توانند مبنایی برای یادگیری چگونگی تولید سرمایه اجتماعی باشند. در همین راستا امام خمینی نیز نقش حوزه و دانشگاه را در تحولات و توسعه آن، بسیار مهم ارزیابی نموده است و ریشه صلاح و فساد جامعه را در آنجا می بیند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و تدوین الگوی مناسب جهت توسعه آن است. این تحقیق دارای رویکردی کیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بوده که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تا زمان حد اشباع (50 مصاحبه) مورد مصاحبه واقع شده اند. در این پژوهش خدا گرایی، اسلام محوری، خدمت برای خدا و اعتقاد به نظارت الهی، قانون گرایی، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که از زیرساخت ها و ملزومات توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هستند و در شرایط علی کدبندی محوری شده اند. درنهایت، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که مقوله های افزایش اعتماد، مشارکت، مسئولیت پذیری، انسجام اجتماعی، امنیت و حفظ ارزش های اسلامی از پیامدهای استخدام راهبردهای مناسب در ارزیابی و توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بوده است.
۱۰.

نیازسنجی مهارت های مدیریتی اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران با رویکرد نظام مند

کلید واژه ها: مهارت مهارت های مدیریتی مدیران داده بنیاد رهیافت نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مهارت های مدیریتی مدیران در قالب یک الگوی پارادایمی با روش داده بنیاد بود.روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل 300 نفر از خبرگان، متخصصین و افراد آگاه درزمینه مهارت های مدیریتی مدیران بود. روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند بود که30 نفر از آنها جزء اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت سندپژوهی و میدانی و ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و پرسشنامه گردآوری داده ها ازطریق روش داده بنیاد با رهیافت نظام مند انجام شد. روایی پژوهش از روش سه سویه سازی و پایایی آن نیز به روش توافق بین کدگذاران تعیین شده است. برای تحلیل داده های کیفی از فراترکیب، تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA استفاده شد. درنهایت 3 بعد، 13 مؤلفه و 65 شاخص نهایی شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد مهارت های مدیریتی مدیران شامل بعد فردی (خودآگاهی، مدیریت استرس، مدیرت حل اثربخش مسئله) بعد میان فردی (مهارت ارتباطات سازنده، مهارت انگیزش اثربخش، مهارت تأثیرگذاری، مهارت مدیریت تضاد) و بعدگروهی مهارت تفویض اختیار، مهارت تیمی، مهارت هدایت تغییرمثبت، به کارگیری تکنولوژی، به کارگیری الزامات مدیریتی) بود. بر اساس یافته های به دست آمده الگوی ارائه شده از برازش نسبتاً قابل قبولی برخوردار بوده که مورد تأیید قرارگرفته است
۱۱.

شناسایی مولفه های اثر گذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معماری سازمانی آموزش و پژوهش دانشگاه آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۸۹
پیشرفت ها بر فناوری های سازمان یا فناوری های مرتبط بر ساختار یک سازمان تأثیر می گذارد. از این رو هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولان آموزش عالی و اساتید دانشگاه بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 14نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. نتایج نشان داد  که عوامل موثر بر معماری سازمانی عبارتند از عامل آموزشی و پژوهشی(78/0)، حمایت و مشارکت سازمانی (71/0)، عامل فیزیکی سازمان (68/0)، اندازه سازمان (78/0)، عامل روانشناختی (74/0).
۱۲.

Presenting a construct Model for Factors influencing Organizational Architecture(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Educational and Research Factor Organizational Support and Participation Physical Factor Organization Size Psychological Factor

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
Purpose: The objective of this study is to introduce a model for factors affecting organizational architecture in Islamic Azad University. Methodology: This is an applied research in terms of objective, and a descriptive research in terms of collecting data. In addition, according to the objective and nature of the research, this is an exploratory research. The statistical population consists of all faculty members working in Islamic Azad University; i.e.31000 members. Based on cluster sampling method and Morgan table, the sample must include 379 members; however, for prevention of probable loss, we finally selected 500 members. Data is collected through interviews and a questionnaire. The validity of the research instrument is confirmed by content validity. The reliability is measured based on Cronbach's alpha coefficient. Findings: The findings define factors affecting organizational architecture as: educational and research factor, organizational support and participation factor, physical factor, size of organization, and psychological factor. Discussion: A model is introduced considering the mentioned factors, which is well fitted. According to the model, factors affecting organizational architecture in Islamic Azad University are in a good current status; however, there is a difference between the current and the desirable status of factors influencing organizational architecture in Islamic Azad University.
۱۳.

ارتباط هوش معنوی و سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: هوش معنوی سرمایه اجتماعی کیفیت زندگی کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۲
مقدمه: امروزه در مدیریت معاصر، مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش معنوی و سرمایه اجتماعی به عنوان دو متغیر مهم با کیفیت زندگی کاری کارکنان انجام گردید. روش کار: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر کنترل متغیرها غیر آزمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 284 نفراز کارکنان دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی بودند. با توجه به جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه 162 نفر و با نمونه گیری تصادفی طبقه ای، بر حسب جنس انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی کینگ و کیفیت زندگی کاری والتون، سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوشال بود که روایی محتوایی داشته و پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89 درصد و82 درصد و 86 درصد محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین مولفه های هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان(70/0r= و سطح معناداری000/0=p) وبین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری(83/0 r=و سطح معناداری 000/0p=) رابطه معنادار وجود داشت و این دو متغیر می توانند پیش بینی کننده کیفیت زندگی کارکنان باشند. نتیجه گیری: سهم هوش معنوی و سرمایه اجتماعی در پیش بینی کیفیت زندگی کارکنان متفاوت است. سرمایه اجتماعی64 درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاری و هوش معنوی 40 درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاری را پیش بینی می کنند.
۱۴.

بررسی مؤلفه های مؤثر بر هوشمندسازی مدارس و ارائه مدل مفهومی مناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل مفهومی هوشمندسازی مؤلفه های مؤثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۵۲۹
این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی به منظور شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های مؤثر بر هوشمندسازی مدارس انجام گرفته است. جامعة آماری این پژوهش کلیة مدیران، معاونین آموزشی و دبیران مدارس دخترانه دورة متوسطه 2 منطقة 13 شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 است که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه استاندارد در مقیاس لیکرت با پنج گزینه (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) که (یک) کمترین اهمیت و (پنج) بیشترین اهمیت است تنظیم گردید و مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از اجرای آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، t تک نمونه ای، ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، تحلیل عاملی تائیدی، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس و... یک مدل مفهومی از مؤلفه های مؤثر در هوشمندسازی مدارس که شامل: برنامه ریزی های آموزشی، بسترسازی فرهنگی، امکانات و منابع مالی و آموزش نیروی انسانی است ارائه شده است. در پایان پیشنهادهایی جهت اجرای این مدل مفهومی در راستای بهینه سازی طرح هوشمندسازی مدارس ارائه شده است.
۱۵.

رابطه نوع ساختار سازمانی و میزان هوش هیجانی در بین مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران

کلید واژه ها: مدیران هوش هیجانی ساختار سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۲۸۱
پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین نوع ساختار سازمانی و میزان هوش هیجانی در بین مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 192 نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 127 نفر برآورد شد و این تعداد به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی طبقه ای ساده از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مدل ساختار سازمانی ریچارد هال، مشتمل بر 24 سؤال با ضریب آلفای 81/0 و هوش هیجانی گلمن مشتمل بر 25 گویه با ضریب آلفای 85/0 در طیف 5 درجه ای لیکرت بوده است. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی هم چون آزمون کالموگروف اسمیرنف، tتک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین نوع ساختار سازمانی و میزان هوش هیجانی در بین مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، رابطه معنی داری وجود دارد. ساختار سازمانی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به میزان زیادی بر قواعد و مقررات و به میزان کمی بر شایستگی فنی استوار است. میزان هوش هیجانی مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در حد بالایی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان