مطالعات مدیریت توسعه سبز (مدیریت سبز و توسعه سابق)

مطالعات مدیریت توسعه سبز (مدیریت سبز و توسعه سابق)

مطالعات مدیریت توسعه سبز سال 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین کاربست مدیریت سبز در استانداری و واحدهای تابعه در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت سبز مدیریت انرژی مدیریت آب مدیریت پسماند مدیریت تدارکات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۷
به کارگیری مدیریت سبز در سازمان های دولتی علاوه بر اینکه سبب الگوسازی برای سایر بخش ها می شود، کاهش مصرف انرژی و تولید پسماندهای کمتر و حرکت در راستای توسعه پایدار را فراهم می آورد. این پژوهش با هدف تبیین کاربست مدیریت سبز در استانداری ایلام و واحدهای تابعه انجام شده است. روش شناسی پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل استانداری ایلام و 11 واحد سازمانی زیرمجموعه آن بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که بر اساس "فهرست دفتر کار سبز" و مبتنی بر ماده 38 برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در 9 بند مدیریت انرژی، آب، پسماند، خرید، تدارکات، کاغذ، حمل و نقل، صدا و هوا تدوین شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه بر اساس پانل متخصصان و پایایی پرسشنامه با روش باز آزمایی تأیید شد. بررسی وضعیت کلی هر یک از فهرست های مدیریت سبز در واحدهای سازمانی تابعه استانداری ایلام نشان داد که وضعیت مؤلفه های مدیریت تدارکات، کاغذ و هوا در بالاترین سطح مدیریت سبز (سطح عالی) و مؤلفه های انرژی، پسماند، آب، حمل و نقل، صدا و خرید در سطح خوب مدیریت سبز قرار دارد. بررسی وضعیت کلی مدیریت سبز در واحدهای سازمانی زیرمجموعه استانداری ایلام نیز نشان داد که فرمانداری های ملکشاهی، آبدانان و ایلام در بالاترین وضعیت مدیریت سبز قرار گرفته است. از آنجا که استانداری ایلام در سطح استان و فرمانداری ها در سطح شهرستان از جایگاه حکمرانی برخوردار هستند و نحوه برخورد آنها با مؤلفه های مدیریت سبز، می تواند برای سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی، مورد الگو قرار گیرد، پیشنهاد می شود با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش، برنامه ریزی لازم برای استقرار بهینه مدیریت سبز در همه واحدهای تابعه استانداری به عمل آید.
۲.

شناسایی راهکارهای توسعه پایدار و مدیریت سبز در طراحی ورزشگاه های فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار مدیریت سبز ورزشگاه های فوتبال محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۹
در طراحی و ساخت ورزشگاه های فوتبال، شناسایی و اجرای راهکارهای توسعه پایدار و مدیریت سبز موضوعی بسیار مهم است. این راهکارها در نهایت سبب کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، بهره وری انرژی و منابع، بهبود کیفیت هوا و بهبود تجربه برای هواداران و ذی نفعان فوتبال می گردد. در همین راستا پژوهش حاضر با رویکرد شناسایی راهکارهای توسعه پایدار و مدیریت سبز در طراحی ورزشگاه های فوتبال، انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به روش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. جامعه مشارکت کننده در پژوهش، خبرگان مرتبط با موضوع بودند که 17 نفر از آن ها به عنوان نمونه های پژوهش در سال 1402 انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته با پرسش های باز بود. به منظور بررسی و دسته بندی اطلاعات، از نرم افزار مکس کیودا نسخه 20 استفاده گردید. جهت تعیین روایی و پایایی از معیارهای اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تاییدپذیری استفاده شد. با تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از اطلاعات مشارکت کنندگان در پژوهش، راهکارهای توسعه پایدار و مدیریت سبز در طراحی ورزشگاه های فوتبال شامل 54 مضمون فرعی در قالب 7 مضمون اصلی بهینه سازی مصرف انرژی، توسعه بازیافت، حمل و نقل، نظارت و ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی، توسعه زیرساخت و مصالح سبز شناسایی شد. درنهایت به تمامی مسئولان ذیربط در زمینه ساخت، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی پیشنهاد می شود از مفاهیم بیان شده در این پژوهش به منظور رعایت اصول توسعه پایدار در اماکن ورزشی و به خصوص ورزشگاه های فوتبال استفاده نمایند.
۳.

ارائه الگوی توسعه نوآوری پایدار در استارتاپ های فناوری اطلاعات برمبنای رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری پایدار استارتاپ فناوری اطلاعات نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه نوآوری پایدار در استارتاپ های فناوری اطلاعات برمبنای رویکرد داده بنیاد انجام شده است. روش استفاده شده در پژوهش، کیفی و بر پایه راهبرد نظریه داده بنیاد است. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده است. جامعه هدف مدیران و کارشناسان ارشد استارتاپ هایی بوده اند که در فرایند و تصمیمات نوآوری پایدار استارتاپ های فناوری اطلاعات مشارکت داشتند، با به کارگیری نمونه گیری هدفمند پس از 11 مصاحبه عمیق، اشباع نظری حاصل شد. در رویکرد داده بنیاد در این پژوهش طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بیانگر 24 مقوله کلی در قالب پارادیمی شامل شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، مقوله های محوری، راهبردها و پیامدها بوده است. نتایج نشان داد که توسعه نوآوری پایدار در استارتاپ های فناوری اطلاعات توسط شرایط علی (ریسک پذیری، تحلیل وضعیت کسب وکار قابلیت های نوآورانه استارتاپی و ظرفیت جذب فناوری)، زمینه ای (ساختار سازمانی استارتاپ ها، بازارگرایی و آمادگی سازمانی)، مداخله گر (زیرساخت های قانونی، عوامل مدیریتی، الگوهای رفتاری، عوامل محیطی و بی ثباتی اقتصادی)، مقوله های محوری (نوآوری پایدار باز، قابلیت های فناورانه و بهینه سازی فرایندهای نوآوری)، راهبردها (توسعه فناوری های دیجیتال، برنامه ریزی راهبردی برای استارتاپ ها ارزش آفرینی استارتاپ ها و هم آفرینی) و پیامدهای (مزیت رقابتی، هوشمندی راهبردی، بهبود مدل کسب وکار، تحول دیجیتال و اثربخشی سازمانی) تحقق می یابد.
۴.

تحلیل تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد پایدار با نقش میانجی رفتار شهروندی محیط زیست محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی منابع انسانی سبز عملکرد پایدار رفتار شهروندی محیط زیست محور شرکت فولاد آلیاژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
هدف از این پژوهش، تحلیل تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد پایدار با تأکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت فولاد آلیاژی استان یزد (150 نفر) بودند که با فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده (108 نفر) انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بوده است. روایی و پایایی پرسش نامه ها حاکی از آن بوده که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. نتایج نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور و عملکرد پایدار به ترتیب تأثیر متوسط، مستقیم و معنی دار و تأثیر ضعیف، مستقیم و غیرمستقیم، و معنی دار دارد، مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور و عملکرد پایدار به ترتیب تأثیر ضعیف، مستقیم و معنی دار و تأثیر ضعیف، مستقیم، غیرمستقیم و معنی دار دارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور بر عملکرد پایدار تأثیری مستقیم و غیرمستقیم و قوی دارد. در نهایت رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور می تواند نقش میانجی گری را در تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد پایدار و همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد پایدار ایفا کند. با وجود مدل طراحی می توان انتظار داشت که شرکت مذکور بتواند به منظور افزایش عملکرد پایدار به افزایش سطح مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت خود بپردازد و اگر بخواهد تأثیرگذاری بیشتری بر آن نیز داشته باشد بایستی بتواند نقش متغیر رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور نیز توجه کند.
۵.

بررسی میزان تناسب در نظرگیری فضای سبز در طرح تفصیلی و طرح اجرایی منطقه 22 تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فضای سبز برنامه ریزی شهری طرح های تفصیلی منطقه 22 تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
شهرها از جنبه احیای طبیعت شهری نیاز به توجه ویژه دارد زیرا حضور طبیعت در شهر از الزامات توسعه پایدار و شهر سالم است و برای پیشبرد کیفیت زندگی در نواحی شهری اهمیت بسیاری دارد. فضاهای باز و سبز شهری نه تنها به دلیل اهمیت تفریحی آن ها مورد توجه است، بلکه به دلیل نقشی که در حفظ و تعادل محیط زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا و پرورش روحی و جسمی ساکنان ایفای نقش می کنند، ارزشمند است. در حال حاضر با توجه به توسعه پایدار شهری، بررسی شاخص های فضای سبز در برنامه ریزی فضایی شهرها و مراکز جمعیتی حائز اهمیت است. از آن جا که طرح های تفصیلی براساس معیارهای و ضوابط طرح های جامع تهیه می شود، بنابراین اهمیت فضای سبز در این طرح ها غیر قابل انکار است. این پژوهش با هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات لازم از روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی منطقه 22 تهران که به عنوان منطقه پایدار شهری معرفی شده، جمع آوری شده است. تلاش بر این بوده است که به بررسی میزان تناسب فضاهای سبز با طرح های اجرایی در وضع موجود پرداخته شود. این پژوهش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به دنبال تعیین اولویت اجرایی شدن مناطقی با کاربری فضای سبز در طرح های تفصیلی است تا با تعیین اولویت ها میزان نقص کمبود این فضاها را در طرح های اجرایی مشخص نماید. نتایج پژوهش حاکی از این است که فضاهای سبز با اولویت ها و وزن نهایی بالاتر در روش فوق در طرح های تفصیلی منطقه 22 تهران، ناحیه 2 در مرحله اجرا با برخورد به عوامل بازدارنده، اجرایی شدن آن ها به طور کامل صورت نگرفته و موجب ناهمخوانی میزان فضای سبز در وضع موجود و پیشنهادی طرح تفصیلی شده است و بالعکس نواحی با وزن نهایی پایین تر اجرایی شده است که نشان از عدم مطالعه اولویت ها بوده است.
۶.

واکاوی اثرات اجتماعی توسعه ی فضای سبز شهری قوچان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضای سبز پارک شهر پایدار شهر قوچان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های معضلات زیست محیطی امروزی که بسیاری از جوامع شهری را درگیر نموده، وجود فضای سبز و گسترش آن را بیش از هر زمان دیگر ضروری ساخته است. بدون شک پارک های شهری نقش مهمی در ارتقای کیفیت محیط زیست شهری دارند، چنین فضاهایی با کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی به عنوان یکی از شاخص های شهر پایدار به شمار می آیند. در پژوهش حاضر که به بررسی اثرات اجتماعی ناشی از گسترش فضای سبز در شهر قوچان می پردازد، شاخص های اجتماعی مطلوب و نامطلوب در نتیجه ایجاد و گسترش این نوع کاربری، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی بوده است. اطلاعات آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است. حجم نمونه در نظر گرفته شده بر اساس فرمول کوکران برای توزیع پرسشنامه 383 عدد برآورد شد که با در نظر گرفتن مقیاس و شعاع دسترسی هر پارک، به روش نمونه گیری تصادفی در میان شهروندان (ساکنین، کسبه و مجاورین) توزیع شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS پردازش شد. بررسی کارکردهای اجتماعی پارک ها نشان داد این فضاها در شهر قوچان به خصوص در پارک های ناحیه ای و منطقه ای علاوه بر اینکه دارای نتایج و آثار مطلوب اجتماعی هستند دارای تبعات نامطلوبی نظیر محل وقوع درگیری و نزاع اجتماعی و شکل گیری روابط نامناسب می باشد.
۷.

نوآوری های سازمانی بر فعالیت های بازاریابی با میانجیگری فرهنگ سازمانی در بازآفرینی فضاهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری سازمانی فعالیت های بازاریابی فرهنگ سازمانی بازآفرینی فضاهای شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۷
تداوم حیات سازمان ها در گرو یافتن روش های جدید نوآوری، خلق محصولات و فرآیندها بوده و فعالیت های بازاریابی می تواند نوآوری ارزشی محسوب شود، زیرا می تواند یک بازار غیرقابل رقابت برای یک سرویس یا کالای توسعه یافته ایجاد کند. همچنین فرهنگ سازمانی اهمیت روز افزونی یافته و مبانی اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. در مقاله حاضر که نوع آن کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری شامل کارکنان سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد بوده که از روش سرشماری جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. اعتبار و پایایی پرسشنامه مبتنی بر پرسش های تحقیق برابر 0.948 به دست آمده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای SPSS و PLS و آزمون ضریب مسیر و آماره تی استفاده شد. نتیجه نشان داد، به ترتیب 41.7 و 44.4 درصد از میزان فعالیت های بازاریابی تحت تأثیر نوآوری های فردی و سازمانی است. 47.9 و 69.2 درصد از میزان فرهنگ سازمانی تحت تأثیر نوآوری های فردی و سازمانی قرار دارد. نوآوری سازمانی بر دو متغیر وابسته و میانجی تأثیر بیشتری دارد. همچنین 75.4 درصد از میزان فعالیت های بازاریابی تحت تأثیر فرهنگ سازمانی بوده است. از سوی دیگر، مشخص شد فرهنگ سازمانی نقش میانجی گری را ایفا نموده و با ورود آن ارتباط میان متغیرهای مستقل (نوآوری فردی و نوآوری سازمانی) و فعالیت های بازاریابی به ترتیب به میزان 0.450 و 0.435 افزایش یافت.
۸.

بررسی و تبیین اجرای سیاست گذاری مدیریت منابع تجدید پذیر در راستای توسعه پایدار منطقه سیستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست گذاری مدیریت منابع تجدید پذیر توسعه پایدار سیستان تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
منطقه سیستان، با برخورداری از پتانسیل هایی در حوزه منابع تجدیدپذیر، فرصت هایی برای توسعه پایدار دارد. در این مقاله، اهمیت و ضرورت سیاست گذاری مناسب در حوزه مدیریت منابع تجدیدپذیر منطقه سیستان، بررسی و تبیین شده است. هدف اصلی این مقاله، ارائه راهکارها و سیاست های عملی برای اجرای مؤثر و کارآمد سیاست های مدیریت منابع تجدیدپذیر در منطقه سیستان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. به منظور دستیابی به اهداف، نخست با بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پیشینه تحقیق، مشاهدات میدانی و مطالعات اکتشافی نگارنده، داده ها به دست آمد و در مرحله بعدی از تحلیل محتوا برای کدگذاری داده ها استفاده شده است. مقوله اصلی استخراج شده "ابزارهای سیاستی مدیریت منابع تجدیدپذیر در راستای توسعه پایدار منطقه سیستان" بوده است. همچنین پنج زیر مقوله اقتصادی، تنظیمی، سیاست ها و برنامه ریزی، تشویق مالی، اطلاعاتی و هنجاری نیز به دست آمده است. کدهای استخراج شده شامل شامل توسعه زیرساخت ها، تشویق سرمایه گذاری، توسعه بازار، تحقیق و توسعه فناوری آموزش و آماده سازی نیروی کار، تعیین استانداردهای فنی، ایمنی مجوزهای تولید انرژی تجدیدپذیر، توجه به محدودیت های زمینی ساخت وساز، مقررات بازار برق، قیمت گذاری، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، تدابیر اقتصادی، تعیین هدف ها و سیاست ها، پشتیبانی مالی، حمایت از تحقیق و توسعه، تسهیلات مالی، تخفیف های مالیاتی، پاداش ها و امتیازات مالی، تشویق سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری دولتی، ترویج و تبلیغات، پژوهش و تحقیقات، انتقال دانش و اطلاعات، ایجاد استانداردها و نظام ها، ترویج آگاهی عمومی و تحقیقات و توسعه بوده است.
۹.

تأثیر نوآوری های محیط زیستی بر عملکرد تجاری پایدار، بررسی نقش تعدیل گری آشفتگی بازار؛ مطالعه شرکت کورک در اربیل عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری های محیط زیستی عملکرد تجاری پایدار آشفتگی بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
حوزه فناوری نسبت به سایر صنایع از دید سرمایه گذاری توسعه پیدا کرده است. بهره گیری از استراتژی های نوآوری پایدار موجب کسب مزیت رقابتی شده و عملکرد تجاری پایدار را بهبود بخشیده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نوآوری های محیط زیستی بر عملکرد تجاری پایدار با نقش تعدیلگر آشفتگی بازار بوده است. این پژوهش از دید هدف کاربردی و از دید روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مدیران، معاونان و کارمندان شرکت کورک در اربیل عراق به تعداد 1600 نفر بوده است؛ بر اساس جدول مورگان، 310 نمونه به روش غیر تصادفی در دسترس در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد چنگ و همکاران (2020) بوده است. جهت سنجش روایی صوری از نظر خبرگان و روایی همگرا و واگرا و تحلیل عاملی استفاده شده است. پایایی با به کارگیری آلفا کرونباخ و پایایی مرکب بررسی شد. مقدار آلفا کرونباخ کل پرسشنامه 941/0 برآورد گردید که در محدوده قابل پذیرش قرار دارد. تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS .3 انجام شده است. نتایج نشان داد بهبود در نوآوری فرآیند، نوآوری محصول و نوآوری سازمانی محیط زیستی توانسته است عملکرد تجاری پایدار شرکت کورک را افزایش دهد. به علاوه هرچه آشفتگی در بازار بیشتر باشد، تأثیر نوآوری محصول و نوآوری سازمانی محیط زیستی بر عملکرد تجاری پایدار شرکت کورک افزایش بیشتری خواهد یافت.
۱۰.

تبیین سبز سازی آمیخته بازاریابی صنعتی از منظر تئوری های رفتاری؛ مطالعه شرکت نفت تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جهت گیری زیست محیطی سازمان نگرش سبز آمیخته بازاریابی صنعتی سبز تئوری رفتار برنامه ریزی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی در سال های اخیر توجه به اقدامات سبز سازمان برای برطرف نمودن مشکلات زیست محیطی افزایش یافته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تبیین سبزسازی آمیخته بازاریابی صنعتی از منظر تئوری های رفتاری انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی است که از حیث روش اجرا در قالب یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد مقطعی انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 128 نفر از مدیران و معاونین شرکت نفت تهران بوده است. گردآوری داده ها با استفاده ای از پرسشنامه ای شامل 7 بعد و 36 گویه و تحلیل داده ها با تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS.2 انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که جهت گیری زیست محیطی سازمان سبز تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش سبز، علاقه زیست محیطی و خودکارآمدی سبز دارد. ارتباطات سبز رابطه بین جهت گیری زیست محیطی سازمان با علاقه زیست محیطی، نگرش سبز و خودکارآمدی سبز را تعدیل می کند. همچنین اینکه خودکارآمدی سبز، نگرش سبز و علاقه زیست محیطی هر سه تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی دارد. در نهایت نیز مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر معناداری بر سبز نمودن آمیخته بازاریابی صنعتی دارد.
۱۱.

بررسی تأثیر رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی بر حداقل سازی آلودگی های زیست محیطی برآمده از مواد پلاستیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی آلودگی های زیست محیطی مواد پلاستیکی شرکت های تولیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۳
امروزه اکثر صنایع از مواد پلاستیکی در فرآیند تولید خود استفاده می کنند. آلودگی های زیست محیطی برآمده از مواد پلاستیکی طولانی مدت بوده و ضرورت دارد هر حرفه ای به سهم خود در حداقل سازی آن تلاش نماید. در همین راستا پژوهش حاضر تلاش دارد تا اثرات رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی بر حداقل سازی آلودگی های زیست محیطی برآمده از مواد پلاستیکی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران شاغل به کار در شرکت های تولیدی بود. حجم نمونه آماری 215 نفر می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری در قالب نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و SmartPLS نسخه 3 استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش حاضر متغیرهای اطلاعات زیست محیطی، فعالیت های زیست محیطی و راهبرد زیست محیطی بر کنترل آلودگی های زیست محیطی برآمده از مواد پلاستیکی اثر مستقیم و معناداری دارند. متغیر فعالیت های زیست محیطی و راهبرد زیست محیطی دارای اثر میانجی بر رابطه بین اطلاعات زیست محیطی و کنترل آلودگی های زیست محیطی برآمده از مواد پلاستیکی می باشد. درنهایت، یافته های پژوهش نشان داد رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی نقش قابل توجهی در حفاظت از محیط زیست دارد. 
۱۲.

تأثیرات سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک در مدارس شهرستان درمیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری سبز مدیریت منابع انسانی سبز مدیریت منابع انسانی الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۷
در دهه های اخیر تأکید بر حمایت از محیط زیست و اجرای اصول توسعه پایدار منجر به معرفی حوزه نوینی از مالکیت فکری تحت عنوان سرمایه فکری سبز شده است. از طرفی، با پیشرفت های فناوری اجرای استراتژی ها و سیاست ها و شیوه های منابع انسانی در سازمان از طریق برنامه ریزی، اجرا و کاربرد فناوری اطلاعات و بر پایه وب امکان پذیر گشته است و با توجه به تشدید نگرانی های زیست محیطی، یکی از اولویت های مدیریتی ادارات و سازمان ها در جهت کاهش منابع مصرفی تأکید بر شیوه های منابع انسانی سبز می باشد. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک است. این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری مدیران مقاطع سه گانه مدارس شهرستان در میان بوده که 123 نفر با کمک جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سرمایه فکری سبز درویشی و ضیایی، پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک هایتون و پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز رن و همکاران بود. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS نسخه 25 و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تأثیر دارد. سرمایه انسانی سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تأثیر دارد. سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تأثیر ندارد. سرمایه رابطه ای سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تأثیر دارد.