آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی اخلاق پژوهش با تمرکز بر ویژگی های فردی و مسئولیت های حرفه ای پژوهشگران دانشگاه های دولتی شهر تهران است. روش پژوهش : روشپژوهش حاضر تحلیل محتوا است و اطلاعات لازم  از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری شد. جامعه پژوهشی شامل استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی شهر تهران بود که از  میان آنها در نهایت 37 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی به عنوان اطلاع رسان انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده های بدست آمده از مصاحبه ها از تحلیل محتوای و سه فرایند پیاده سازی، کدگذاری باز و کدگذاری محوری استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده از مصاحبه ها نشان داد که می توان مسئولیت های اخلاقی پژوهشگران را به دو دسته ویژگی های فردی و مسئولیت های حرفه ای تقسیم کرد. ویژگی های فردی شامل تعهد، صداقت، انگیزش، پشتکار و صبوری، روحیه همکاری و کار گروهی در پژوهش است.  مسئولیت های حرفه ای  پژوهشگران شامل مسئولیت در برابر جامعه، حامیان، همکاران، آزمودنی ها، موضوع پژوهش،  محققان دیگر، جمع آوری و تحلیل داده ها و  انتشار  یافته ها است. نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت بهبود وضعیت رعایت اخلاق پژوهشی در میان جامعه علمی نیازمند توجه به زیرساخت های لازم و کیفیت در پژوهش می باشد

Research Ethics in Higher Education: Individual Characteristics and Professional Responsibilities of Researchers

Purpose: The purpose of this inquiry was determining evaluated research ethics in higher education with the concentration on individual characteristics and professional responsibilities of researchers in Tehran governmental universities. Methodology: The study was conducted through content analysis method with qualitative approach and the necessary information was collected through semi-structured interviews. Research population consisted of faculty members and graduate students from Tehran’ governmental universities. A total of 37 interviews were conducted with informants. In order to analyze the narrative information, content analysis was used in three consecutive process transcribing interviews and open coding. Findings: The results revealed that researchers’ ethics can be divided into two categories, individual characteristics and professional responsibilities. The individual characteristics include commitment, honesty, motivation, Perseverance and patience and ethical responsibilities involve responsibilities to the community, sponsors, partners, subjects, research topic, other researchers, data collection and analysis, and publication of results. Coclusion: generally be said to improve ethics of research among the scientific community requires attention to infrastructure development and quality in research. 

تبلیغات