آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین المللی ایزو در چکیده های فارسی پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380-1386انجام گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع سندی-تحلیل محتوا و کاربردی می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات سیاهه وارسی استاندارد ایزو214 است.جامعه مورد مطالعه چکیده های فارسی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از 1380-1386 است که از میان تعداد 262 پایان نامه موجود، 156 پایان نامه به روش نمونه گیری احتمالی از نوع طبقه بندی متناسب سیستماتیک انتخاب شد. اطلاعات گردآوری شده براساس آمار توصیفی و استنباطی (آزمونt،آزمونF، آزمون کای دو) و از طریق نرم افزارآماری spssمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت استانداردهای چکیده نویسی درپایان نامه های هردو واحد مورد بررسی در  وضعیت قابل قبولی بوده وهرچه به سال های اخیر نزدیک می شویم میزان رعایت استانداردهای چکیده نویسی درپایان نامه ها بیشتر رعایت شده است بطوری که درسال 84و85هریک با 8/14درصدو سال86با9/53درصد دروضعیت خیلی خوب می باشند. چکیده پایان نامه های متعلق به مردان و زنان از لحاظ رعایت استانداردهای چکیده نویسی در وضعیت تقریبا مشابه یکدیگر قرار دارد.در بررسی مقوله های موضوعی بیشترین تعداد پایان نامه مربوط به مقوله فناوری اطلاعات و ارتباط اطلاعاتی با5/20درصد می باشد. در مولفه های گزینش  شده استاندارد ایزو214، بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به«جایگاه چکیده» و«بیان ضمایربصورت سوم شخص» با 100درصد و کمترین میزان مربوط به «کلیدواژه های برگرفته شده از متن چکیده»با9/17درصد می باشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که میان ارزیابی چکیده پایان نامه ها براساس استاندارد ایزو 214 در دو واحد مورد بررسی(میزانt =27/.-) و در دو گروه زنان و مردان (میزانt =44/.-) تفاوت معناداری وجود ندارد.  میان  ارزیابی چکیده پایان نامه ها براساس استاندارد ایزو و مرتبه علمی استاد راهنما رابطه معناداری وجود دارد (میزان کای دو=12/6).  

A survey on the amount of the usage of the ISO214 in the Persian abstracts of the library and information sciences post graduate dissertations in Islamic Azad university-Tehran North branch and Science & Research branch during 2001 to 2007

Purpose: This research aims to compare the  Dissertation abstracts of MLIS students in Islamic Azad university-Tehran North branch and Science and research branch with the ISO214 abstracting standard during the years 2001 to 2007. Methodology: The methodology of the study was documentation-content analysis and applied method. For data collection, the Iso214 checklist was used . The sample population  which is 156 out of 262 available dissertations is selected according to  probability sampling in a classified systematic method. The collected information was analysed Based on descriptive and inferential statistics (T and F distribution test and chi-square test) by spss statistical software. Findings: findings showed that controling  the standard abstracts writing in dissertations of both universities had an acceptable condition, in recent years, applying the standards of abstract writing is increased, the indicated rate of 14.8 %during the years, 2005 and 2006 also the rate of 53.9 %during 2007 is a good condition. The abstracts belonging to both genders are almost in the same condition from standard point of view. In terms of subject categories , most of the dissertations belong to the  field of information technology and information communication  with 20.5%. The highest level of meeting the Iso 214 standard was for "location of the abstract" and "use of third person pronoun" with 100 % and the least standard meeting were "keywords taken from the abstract contents" with 17.9%. Coclusions: Analyzing data of  the research indicated that there was  no meaningful differences between the two groups (t distribution=-./27) and two genders of writers (t distribution= -./44) according to Iso214. There was a meaningful differences between the abstract evaluation with iso214 and different years. There is also a meaningful co-relation between the level of abstract evaluations and the professor ranks according to the Iso standard (chi-square=6/12

تبلیغات