ناصر فکوهی

دکترا

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
زنان
هنر
فلسفه
سیاسی
زبان شناسی
جغرافیا
اقتصاد
روانشناسی
مدیریت

جنسیت: مرد

سازمان/شرکت: دانشگاه تهران

نام بخش: انسان شناسی

عنوان شغلی: دانشیار

عنوان مقاله: تبیین یک الگوی هویتی ترکیبیِ شهری در جهت پیشرفت و توسعه کشور

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی شهری

تعداد نمایش: 105
چکیده

عنوان مقاله: «انسان دانشگاهی» ایرانی و مشکل زبان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی ادبیات جامعه شناسی علم و معرفت و تکنولوژی

تعداد نمایش: 127
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثر در پیدایی نقوش قالی خشتی چالش تر

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 191
چکیده

عنوان مقاله: زبان و امر سیاسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی دین نشانه شناسی تحلیل گفتمان

تعداد نمایش: 523
چکیده

عنوان مقاله: هویت و فضای عمومی در شهر: مطالعة موردی: دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری و روستایی زنان جوانان

تعداد نمایش: 577
چکیده

عنوان مقاله: سفر به انتهای شب (فاشیسم و ادبیات)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه ادبیات اجتماعی و سیاسی

تعداد نمایش: 562
چکیده

عنوان مقاله: در آمدی بر زیباشناسی در فاشیسم(1-از وین تا مونیخ)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه ادبیات اجتماعی و سیاسی

تعداد نمایش: 493
چکیده

عنوان مقاله: هنر فاشیست نبودن

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد

تعداد نمایش: 523
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره شناسی انقلاب: آفرینش و فرجام

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در غرب

تعداد نمایش: 372
چکیده

عنوان مقاله: ساخت گرایی، اسطوره و موسیقی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی هنر

تعداد نمایش: 303
چکیده

عنوان مقاله: آزادی فکر و آزادی در آموزش

حوزه (های) تخصصی: آموزش و پرورش

تعداد نمایش: 359
چکیده

عنوان مقاله: زنان تحصیلکرده قادرند در بازار کار رقابت کنند؟

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی مقایسه ای مشاوره شغلی

تعداد نمایش: 525
چکیده

عنوان مقاله: وجدان کاری؛ یک هنجار فرهنگی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فرهنگی ادبیات شفاهی جامعه شناسی کار و شغل

تعداد نمایش: 649
چکیده

عنوان مقاله: روزنامه و نخبگان

حوزه (های) تخصصی: روزنامه نگاری روزنامه ها

تعداد نمایش: 430
چکیده

عنوان مقاله: بی ریشه در ایران، ریشه دار در غرب (محافظه کاری در جهان امروز)

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در غرب

تعداد نمایش: 595
چکیده

عنوان مقاله: هنر، سیاست و انقلاب اطلاعاتی: بررسی رابطه ی هنر و نظام سیاسی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی هنر

تعداد نمایش: 478
چکیده

عنوان مقاله: تفریح، تجارت، تفکر

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی

تعداد نمایش: 366
چکیده

عنوان مقاله: تأملات ایرانی: فوتبال، ارتباطات، جهان گرایی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی ورزش

تعداد نمایش: 394
چکیده

عنوان مقاله: جستار: نظام مالیاتی و توسعه پایدار

حوزه (های) تخصصی: توسعه پایدار حسابداری مالی

تعداد نمایش: 445
چکیده

عنوان مقاله: گزارش ویژه: بحران بی پایان... (گزارش جهانی)

حوزه (های) تخصصی: بحران های مالی

تعداد نمایش: 375
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: طبقه متوسط امیدها و واهمه ها

حوزه (های) تخصصی: کل توزیع درآمدی عوامل بحران های مالی

تعداد نمایش: 496
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: مسکن تأمین نیازها بن بست موقعیت ها

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

تعداد نمایش: 365
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: صندوق های بازنشستگی بحران ناگزیر و چشم اندازهای اصلاح

حوزه (های) تخصصی: صندوق های بازنشستگی،سایر نهادهای مالی خصوصی

تعداد نمایش: 442
چکیده

عنوان مقاله: بانک هایی برای فقرا (خرده اعتبارها و مدیریت فقر در کشورهای در حال توسعه)

حوزه (های) تخصصی: بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد نمایش: 310
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ ملی، فرهنگ های قومی - جماعتی و بازار اقتصاد صنعتی

حوزه (های) تخصصی: مکتب کنش متقابل نمادین

تعداد نمایش: 483
چکیده

عنوان: بیمه در آینه فرهنگ

حوزه (های) تخصصی: مدیریت بیمه

تعداد نمایش: 475
چکیده

عنوان مقاله: گرایش های بین فرهنگی الگوهای زیستی شهری - عشایری در یک نمونه ایرانی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 449
چکیده

عنوان مقاله: میزگرد: تنوع قومی در ایران؛ چالش ها و فرصت ها

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی قوم شناختی

تعداد نمایش: 764
چکیده

عنوان مقاله: میزگرد تنوع قومی در ایران؛ چالشها و فرصتها

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 712
چکیده

عنوان مقاله: وبلاگ های مرتبط با رشته انسانشناسی

(آدرس های اینترنتی در رشته انسان شناسی)

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی کاربردی

تعداد نمایش: 540
چکیده

معرفی و نقد کتاب

عنوان مقاله: نامکان ها

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی جهانی شدن

تعداد نمایش: 523
چکیده

عنوان مقاله: مسائل انسان شناسی ایران از نگاه صاحبنظران انسان شناسی کشور

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی کاربردی

تعداد نمایش: 790
چکیده

عنوان مقاله: ابهام در تحلیل پدیده دینی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی دین

تعداد نمایش: 402
چکیده

عنوان مقاله: انسان شناسی؛ دیالکتیک جامع گرایی و خرده بینی

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی

تعداد نمایش: 663
چکیده

عنوان مقاله: خشونت و جامعه

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی

تعداد نمایش: 529
چکیده

عنوان مقاله: تناقض انسان شناسی: پراکندگی موضوعی و انسجام درونی

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی

تعداد نمایش: 438
چکیده

عنوان مقاله: سرنوشت غم انگیز تمدن های پیش کلمبی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی باستان شناختی

تعداد نمایش: 505
چکیده

عنوان مقاله: ریگانیسم در آینه واقعیت

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 600
چکیده

عنوان مقاله: ریگانیسم در آینه واقعیت

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 414
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ و توسعه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 500
چکیده

عنوان مقاله: ریگانیسم در آینه واقعیت

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 395
چکیده

عنوان مقاله: مردم شناسی، انسان شناسی و «ادبیات عامه»

حوزه (های) تخصصی: فرهنگ مردمی

تعداد نمایش: 558
چکیده

عنوان مقاله: پیر بوردیو، پرسمان دانش و روشنفکری

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی

تعداد نمایش: 796
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره ها و اسطوره سازی ها، «شاهنامه خوانی» در بازی قدرت

حوزه (های) تخصصی: ادبیات

تعداد نمایش: 905
چکیده

عنوان مقاله: انسان شناسی و ترجمه

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی زبان شناختی

تعداد نمایش: 883
چکیده

عنوان مقاله: هویت و بی‌هویتی شهری

حوزه (های) تخصصی: انسانشناسی شهری

تعداد نمایش: 2521
چکیده

عنوان مقاله: نقش زبان و هویت های قومی و محلی در توسعه نظام آموزش عالی

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات و فرهنگ

تعداد نمایش: 800
چکیده

عنوان مقاله: فضای سیبرنتیک به مثابه فضای شهری

مطالعه موردی شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: انسانشناسی شهری

تعداد نمایش: 663
چکیده

عنوان مقاله: ژان روش


تعداد نمایش: 448
چکیده

عنوان مقاله: اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی نمونه موردی دو دبیرستان دخترانه شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی اوقات فراغت

تعداد نمایش: 795
چکیده

عنوان مقاله: جهانی شدن و فرهنگ

(نقد کتاب)

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی جهانی شدن

تعداد نمایش: 481
چکیده

عنوان مقاله: ریموند فیرثف، انسان شناس

1901-2002


تعداد نمایش: 586
چکیده

عنوان مقاله: فضای سیبرنتیک به مثابه فضای

مطالعه موردی شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی

تعداد نمایش: 590
چکیده

عنوان مقاله: ادوارد سعید، منتقد ادبی

1935-2003


تعداد نمایش: 371
چکیده

عنوان مقاله: پایان دموکراسی

(نقد کتاب)

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 408
چکیده

عنوان مقاله: اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فضای مجازی

تعداد نمایش: 740
چکیده

عنوان مقاله: میزگرد: مدیریت انرژی در ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت انرژی

تعداد نمایش: 414
چکیده

عنوان مقاله: لورکا و فاشیسم

حوزه (های) تخصصی: شاعران

تعداد نمایش: 446
چکیده

عنوان مقاله: حدود و الزامات کاربرد سیاست تمرکز زدایی در ایران به مثابه ابزار توسعه اقتصادی-اجتماعی در گذار به اقتصاد بازار

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد نمایش: 439
چکیده

عنوان مقاله: ساختار گرایی، اسطوره و موسیقی

حوزه (های) تخصصی: ساختارگرایی و پساساختارگرایی فلسفه هنر

تعداد نمایش: 831
چکیده

عنوان مقاله: داستایوفسکی و سیاست

حوزه (های) تخصصی: فلسفه سیاسی

تعداد نمایش: 551
چکیده

عنوان مقاله: گذار از دموکراسی نمایندگی، به دموکراسی مشارکتی

حوزه (های) تخصصی: نظریه های توسعه

تعداد نمایش: 1264
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی ساختی از یک اسطوره سیاسی اسطوره ‹‹وای›› در فرهنگ ایرانی و همتایان غیر ایرانی آن

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فرهنگی

تعداد نمایش: 514
چکیده

عنوان مقاله: هنر عامه، هنر مردمی، جامعه‌ی فولک و جامعه‌ی شهری

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 714
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی بر رویکرد تفضیلی کلیفورد

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی نظری

تعداد نمایش: 374
چکیده

عنوان مقاله: فرآیندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آنها در حوزه انسان شناسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 364
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد انسان شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ انسان شناسی

تعداد نمایش: 363
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد فیلم اتنوگرافیک در پژوهش‌های انسان‌شناسی

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 346
چکیده

عنوان مقاله: زنها، شیرها، روباه‌ها...

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی آیین ها و باورها

تعداد نمایش: 419
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره و روشنفکران

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 329
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی بر اسطوره‌ها از دیدگاه انسان‌شناسی

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 396
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره و معنا

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 394
چکیده

عنوان مقاله: مردم شناسی هنر چیست؟

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 834
چکیده

عنوان مقاله: روزی روزگاری فاشیسم (ازحماقت دشمنانش بهره می برد)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ جهان

تعداد نمایش: 661
چکیده

عنوان مقاله: خرده فرهنگ های اقلیتی و سبک زندگی، روندها و چشم اندازها

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 1201
چکیده

عنوان مقاله: نگرشى انسان شناختى بر پنداشت روستاییان از مشارکت سیاسى و چند عامل موثر بر آن در دو روستاى نمونه گرمسار

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی روستایی و عشایر انسان شناسی

تعداد نمایش: 419
چکیده

عنوان مقاله: سورئالیسم و انسان شناسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 496
چکیده

عنوان مقاله: انسان شناسی هنر : از بدوی گرایی تا هنر مدرن

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 940
چکیده

عنوان مقاله: ژاپن : امپراتوری نشانه ها

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 605
چکیده

عنوان مقاله: ساز و کار تبعیض مثبت به مثابه ابزار محرومیت زدایی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی زنان

تعداد نمایش: 492
چکیده