ناصر فکوهی

دکترا

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
زنان
هنر
فلسفه
سیاسی
زبان شناسی
جغرافیا
اقتصاد
روانشناسی
مدیریت

جنسیت: مرد

سازمان/شرکت: دانشگاه تهران

نام بخش: انسان شناسی

عنوان شغلی: دانشیار

عنوان مقاله: زبان و امر سیاسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی دین نشانه شناسی تحلیل گفتمان

تعداد نمایش: 217
چکیده

عنوان مقاله: هویت و فضای عمومی در شهر: مطالعة موردی: دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری و روستایی زنان جوانان

تعداد نمایش: 267
چکیده

عنوان مقاله: سفر به انتهای شب (فاشیسم و ادبیات)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه ادبیات اجتماعی و سیاسی

تعداد نمایش: 290
چکیده

عنوان مقاله: در آمدی بر زیباشناسی در فاشیسم(1-از وین تا مونیخ)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه ادبیات اجتماعی و سیاسی

تعداد نمایش: 237
چکیده

عنوان مقاله: هنر فاشیست نبودن

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد

تعداد نمایش: 246
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره شناسی انقلاب: آفرینش و فرجام

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در غرب

تعداد نمایش: 144
چکیده

عنوان مقاله: ساخت گرایی، اسطوره و موسیقی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی هنر

تعداد نمایش: 132
چکیده

عنوان مقاله: آزادی فکر و آزادی در آموزش

حوزه (های) تخصصی: آموزش و پرورش

تعداد نمایش: 152
چکیده

عنوان مقاله: زنان تحصیلکرده قادرند در بازار کار رقابت کنند؟

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی مقایسه ای مشاوره شغلی

تعداد نمایش: 297
چکیده

عنوان مقاله: وجدان کاری؛ یک هنجار فرهنگی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فرهنگی ادبیات شفاهی جامعه شناسی کار و شغل

تعداد نمایش: 361
چکیده

عنوان مقاله: روزنامه و نخبگان

حوزه (های) تخصصی: روزنامه نگاری روزنامه ها

تعداد نمایش: 201
چکیده

عنوان مقاله: بی ریشه در ایران، ریشه دار در غرب (محافظه کاری در جهان امروز)

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در غرب

تعداد نمایش: 261
چکیده

عنوان مقاله: هنر، سیاست و انقلاب اطلاعاتی: بررسی رابطه ی هنر و نظام سیاسی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی هنر

تعداد نمایش: 242
چکیده

عنوان مقاله: تفریح، تجارت، تفکر

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی

تعداد نمایش: 194
چکیده

عنوان مقاله: تأملات ایرانی: فوتبال، ارتباطات، جهان گرایی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی ورزش

تعداد نمایش: 159
چکیده

عنوان مقاله: جستار: نظام مالیاتی و توسعه پایدار

حوزه (های) تخصصی: توسعه پایدار حسابداری مالی

تعداد نمایش: 271
چکیده

عنوان مقاله: گزارش ویژه: بحران بی پایان... (گزارش جهانی)

حوزه (های) تخصصی: بحران های مالی

تعداد نمایش: 219
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: طبقه متوسط امیدها و واهمه ها

حوزه (های) تخصصی: کل توزیع درآمدی عوامل بحران های مالی

تعداد نمایش: 274
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: مسکن تأمین نیازها بن بست موقعیت ها

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

تعداد نمایش: 177
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: صندوق های بازنشستگی بحران ناگزیر و چشم اندازهای اصلاح

حوزه (های) تخصصی: صندوق های بازنشستگی،سایر نهادهای مالی خصوصی

تعداد نمایش: 216
چکیده

عنوان مقاله: بانک هایی برای فقرا (خرده اعتبارها و مدیریت فقر در کشورهای در حال توسعه)

حوزه (های) تخصصی: بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد نمایش: 138
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ ملی، فرهنگ های قومی - جماعتی و بازار اقتصاد صنعتی

حوزه (های) تخصصی: مکتب کنش متقابل نمادین

تعداد نمایش: 215
چکیده

عنوان: بیمه در آینه فرهنگ

حوزه (های) تخصصی: مدیریت بیمه

تعداد نمایش: 220
چکیده

عنوان مقاله: گرایش های بین فرهنگی الگوهای زیستی شهری - عشایری در یک نمونه ایرانی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 263
چکیده

عنوان مقاله: میزگرد: تنوع قومی در ایران؛ چالش ها و فرصت ها

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی قوم شناختی

تعداد نمایش: 371
چکیده

عنوان مقاله: میزگرد تنوع قومی در ایران؛ چالشها و فرصتها

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 382
چکیده

عنوان مقاله: وبلاگ های مرتبط با رشته انسانشناسی

(آدرس های اینترنتی در رشته انسان شناسی)

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی کاربردی

تعداد نمایش: 279
چکیده

معرفی و نقد کتاب

عنوان مقاله: نامکان ها

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی جهانی شدن

تعداد نمایش: 254
چکیده

عنوان مقاله: مسائل انسان شناسی ایران از نگاه صاحبنظران انسان شناسی کشور

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی کاربردی

تعداد نمایش: 395
چکیده

عنوان مقاله: ابهام در تحلیل پدیده دینی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی دین

تعداد نمایش: 226
چکیده

عنوان مقاله: انسان شناسی؛ دیالکتیک جامع گرایی و خرده بینی

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی

تعداد نمایش: 317
چکیده

عنوان مقاله: خشونت و جامعه

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی

تعداد نمایش: 273
چکیده

عنوان مقاله: تناقض انسان شناسی: پراکندگی موضوعی و انسجام درونی

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی

تعداد نمایش: 261
چکیده

عنوان مقاله: سرنوشت غم انگیز تمدن های پیش کلمبی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی باستان شناختی

تعداد نمایش: 267
چکیده

عنوان مقاله: ریگانیسم در آینه واقعیت

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 270
چکیده

عنوان مقاله: ریگانیسم در آینه واقعیت

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 211
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ و توسعه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 270
چکیده

عنوان مقاله: ریگانیسم در آینه واقعیت

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 214
چکیده

عنوان مقاله: مردم شناسی، انسان شناسی و «ادبیات عامه»

حوزه (های) تخصصی: فرهنگ مردمی

تعداد نمایش: 266
چکیده

عنوان مقاله: پیر بوردیو، پرسمان دانش و روشنفکری

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی

تعداد نمایش: 442
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره ها و اسطوره سازی ها، «شاهنامه خوانی» در بازی قدرت

حوزه (های) تخصصی: ادبیات

تعداد نمایش: 454
چکیده

عنوان مقاله: انسان شناسی و ترجمه

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی زبان شناختی

تعداد نمایش: 510
چکیده

عنوان مقاله: هویت و بی‌هویتی شهری

حوزه (های) تخصصی: انسانشناسی شهری

تعداد نمایش: 1289
چکیده

عنوان مقاله: نقش زبان و هویت های قومی و محلی در توسعه نظام آموزش عالی

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات و فرهنگ

تعداد نمایش: 459
چکیده

عنوان مقاله: فضای سیبرنتیک به مثابه فضای شهری

مطالعه موردی شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: انسانشناسی شهری

تعداد نمایش: 384
چکیده

عنوان مقاله: ژان روش


تعداد نمایش: 249
چکیده

عنوان مقاله: اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی نمونه موردی دو دبیرستان دخترانه شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی اوقات فراغت

تعداد نمایش: 545
چکیده

عنوان مقاله: جهانی شدن و فرهنگ

(نقد کتاب)

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی جهانی شدن

تعداد نمایش: 273
چکیده

عنوان مقاله: ریموند فیرثف، انسان شناس

1901-2002


تعداد نمایش: 315
چکیده

عنوان مقاله: فضای سیبرنتیک به مثابه فضای

مطالعه موردی شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی

تعداد نمایش: 327
چکیده

عنوان مقاله: ادوارد سعید، منتقد ادبی

1935-2003


تعداد نمایش: 195
چکیده

عنوان مقاله: پایان دموکراسی

(نقد کتاب)

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 201
چکیده

عنوان مقاله: اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فضای مجازی

تعداد نمایش: 467
چکیده

عنوان مقاله: میزگرد: مدیریت انرژی در ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت انرژی

تعداد نمایش: 212
چکیده

عنوان مقاله: لورکا و فاشیسم

حوزه (های) تخصصی: شاعران

تعداد نمایش: 232
چکیده

عنوان مقاله: حدود و الزامات کاربرد سیاست تمرکز زدایی در ایران به مثابه ابزار توسعه اقتصادی-اجتماعی در گذار به اقتصاد بازار

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد نمایش: 238
چکیده

عنوان مقاله: ساختار گرایی، اسطوره و موسیقی

حوزه (های) تخصصی: ساختارگرایی و پساساختارگرایی فلسفه هنر

تعداد نمایش: 536
چکیده

عنوان مقاله: داستایوفسکی و سیاست

حوزه (های) تخصصی: فلسفه سیاسی

تعداد نمایش: 258
چکیده

عنوان مقاله: گذار از دموکراسی نمایندگی، به دموکراسی مشارکتی

حوزه (های) تخصصی: نظریه های توسعه

تعداد نمایش: 631
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی ساختی از یک اسطوره سیاسی اسطوره ‹‹وای›› در فرهنگ ایرانی و همتایان غیر ایرانی آن

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فرهنگی

تعداد نمایش: 293
چکیده

عنوان مقاله: هنر عامه، هنر مردمی، جامعه‌ی فولک و جامعه‌ی شهری

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 366
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی بر رویکرد تفضیلی کلیفورد

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی نظری

تعداد نمایش: 189
چکیده

عنوان مقاله: فرآیندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آنها در حوزه انسان شناسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 204
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد انسان شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ انسان شناسی

تعداد نمایش: 181
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد فیلم اتنوگرافیک در پژوهش‌های انسان‌شناسی

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 181
چکیده

عنوان مقاله: زنها، شیرها، روباه‌ها...

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی آیین ها و باورها

تعداد نمایش: 223
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره و روشنفکران

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 183
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی بر اسطوره‌ها از دیدگاه انسان‌شناسی

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 193
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره و معنا

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 215
چکیده

عنوان مقاله: مردم شناسی هنر چیست؟

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 429
چکیده

عنوان مقاله: روزی روزگاری فاشیسم (ازحماقت دشمنانش بهره می برد)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ جهان

تعداد نمایش: 322
چکیده

عنوان مقاله: خرده فرهنگ های اقلیتی و سبک زندگی، روندها و چشم اندازها

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 868
چکیده

عنوان مقاله: نگرشى انسان شناختى بر پنداشت روستاییان از مشارکت سیاسى و چند عامل موثر بر آن در دو روستاى نمونه گرمسار

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی روستایی و عشایر انسان شناسی

تعداد نمایش: 251
چکیده

عنوان مقاله: سورئالیسم و انسان شناسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 303
چکیده

عنوان مقاله: انسان شناسی هنر : از بدوی گرایی تا هنر مدرن

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 544
چکیده

عنوان مقاله: ژاپن : امپراتوری نشانه ها

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 328
چکیده

عنوان مقاله: ساز و کار تبعیض مثبت به مثابه ابزار محرومیت زدایی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی زنان

تعداد نمایش: 252
چکیده