ناصر فکوهی

دکترا

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
زنان
هنر
فلسفه
سیاسی
زبان شناسی
جغرافیا
اقتصاد
روانشناسی
مدیریت

جنسیت: مرد

سازمان/شرکت: دانشگاه تهران

نام بخش: انسان شناسی

عنوان شغلی: دانشیار

عنوان مقاله: تبیین یک الگوی هویتی ترکیبیِ شهری در جهت پیشرفت و توسعه کشور

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی شهری

تعداد نمایش: 83
چکیده

عنوان مقاله: «انسان دانشگاهی» ایرانی و مشکل زبان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی ادبیات جامعه شناسی علم و معرفت و تکنولوژی

تعداد نمایش: 95
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثر در پیدایی نقوش قالی خشتی چالش تر

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 132
چکیده

عنوان مقاله: زبان و امر سیاسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی دین نشانه شناسی تحلیل گفتمان

تعداد نمایش: 494
چکیده

عنوان مقاله: هویت و فضای عمومی در شهر: مطالعة موردی: دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری و روستایی زنان جوانان

تعداد نمایش: 538
چکیده

عنوان مقاله: سفر به انتهای شب (فاشیسم و ادبیات)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه ادبیات اجتماعی و سیاسی

تعداد نمایش: 527
چکیده

عنوان مقاله: در آمدی بر زیباشناسی در فاشیسم(1-از وین تا مونیخ)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه ادبیات اجتماعی و سیاسی

تعداد نمایش: 457
چکیده

عنوان مقاله: هنر فاشیست نبودن

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد

تعداد نمایش: 465
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره شناسی انقلاب: آفرینش و فرجام

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در غرب

تعداد نمایش: 329
چکیده

عنوان مقاله: ساخت گرایی، اسطوره و موسیقی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی هنر

تعداد نمایش: 275
چکیده

عنوان مقاله: آزادی فکر و آزادی در آموزش

حوزه (های) تخصصی: آموزش و پرورش

تعداد نمایش: 330
چکیده

عنوان مقاله: زنان تحصیلکرده قادرند در بازار کار رقابت کنند؟

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی مقایسه ای مشاوره شغلی

تعداد نمایش: 499
چکیده

عنوان مقاله: وجدان کاری؛ یک هنجار فرهنگی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فرهنگی ادبیات شفاهی جامعه شناسی کار و شغل

تعداد نمایش: 601
چکیده

عنوان مقاله: روزنامه و نخبگان

حوزه (های) تخصصی: روزنامه نگاری روزنامه ها

تعداد نمایش: 379
چکیده

عنوان مقاله: بی ریشه در ایران، ریشه دار در غرب (محافظه کاری در جهان امروز)

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در غرب

تعداد نمایش: 525
چکیده

عنوان مقاله: هنر، سیاست و انقلاب اطلاعاتی: بررسی رابطه ی هنر و نظام سیاسی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی هنر

تعداد نمایش: 450
چکیده

عنوان مقاله: تفریح، تجارت، تفکر

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی

تعداد نمایش: 336
چکیده

عنوان مقاله: تأملات ایرانی: فوتبال، ارتباطات، جهان گرایی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی ورزش

تعداد نمایش: 364
چکیده

عنوان مقاله: جستار: نظام مالیاتی و توسعه پایدار

حوزه (های) تخصصی: توسعه پایدار حسابداری مالی

تعداد نمایش: 413
چکیده

عنوان مقاله: گزارش ویژه: بحران بی پایان... (گزارش جهانی)

حوزه (های) تخصصی: بحران های مالی

تعداد نمایش: 347
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: طبقه متوسط امیدها و واهمه ها

حوزه (های) تخصصی: کل توزیع درآمدی عوامل بحران های مالی

تعداد نمایش: 452
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: مسکن تأمین نیازها بن بست موقعیت ها

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

تعداد نمایش: 321
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: صندوق های بازنشستگی بحران ناگزیر و چشم اندازهای اصلاح

حوزه (های) تخصصی: صندوق های بازنشستگی،سایر نهادهای مالی خصوصی

تعداد نمایش: 410
چکیده

عنوان مقاله: بانک هایی برای فقرا (خرده اعتبارها و مدیریت فقر در کشورهای در حال توسعه)

حوزه (های) تخصصی: بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد نمایش: 284
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ ملی، فرهنگ های قومی - جماعتی و بازار اقتصاد صنعتی

حوزه (های) تخصصی: مکتب کنش متقابل نمادین

تعداد نمایش: 447
چکیده

عنوان: بیمه در آینه فرهنگ

حوزه (های) تخصصی: مدیریت بیمه

تعداد نمایش: 408
چکیده

عنوان مقاله: گرایش های بین فرهنگی الگوهای زیستی شهری - عشایری در یک نمونه ایرانی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 431
چکیده

عنوان مقاله: میزگرد: تنوع قومی در ایران؛ چالش ها و فرصت ها

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی قوم شناختی

تعداد نمایش: 690
چکیده

عنوان مقاله: میزگرد تنوع قومی در ایران؛ چالشها و فرصتها

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 649
چکیده

عنوان مقاله: وبلاگ های مرتبط با رشته انسانشناسی

(آدرس های اینترنتی در رشته انسان شناسی)

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی کاربردی

تعداد نمایش: 508
چکیده

معرفی و نقد کتاب

عنوان مقاله: نامکان ها

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی جهانی شدن

تعداد نمایش: 483
چکیده

عنوان مقاله: مسائل انسان شناسی ایران از نگاه صاحبنظران انسان شناسی کشور

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی کاربردی

تعداد نمایش: 704
چکیده

عنوان مقاله: ابهام در تحلیل پدیده دینی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی دین

تعداد نمایش: 372
چکیده

عنوان مقاله: انسان شناسی؛ دیالکتیک جامع گرایی و خرده بینی

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی

تعداد نمایش: 595
چکیده

عنوان مقاله: خشونت و جامعه

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی

تعداد نمایش: 496
چکیده

عنوان مقاله: تناقض انسان شناسی: پراکندگی موضوعی و انسجام درونی

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی

تعداد نمایش: 412
چکیده

عنوان مقاله: سرنوشت غم انگیز تمدن های پیش کلمبی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی باستان شناختی

تعداد نمایش: 473
چکیده

عنوان مقاله: ریگانیسم در آینه واقعیت

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 548
چکیده

عنوان مقاله: ریگانیسم در آینه واقعیت

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 379
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ و توسعه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 468
چکیده

عنوان مقاله: ریگانیسم در آینه واقعیت

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 372
چکیده

عنوان مقاله: مردم شناسی، انسان شناسی و «ادبیات عامه»

حوزه (های) تخصصی: فرهنگ مردمی

تعداد نمایش: 520
چکیده

عنوان مقاله: پیر بوردیو، پرسمان دانش و روشنفکری

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی

تعداد نمایش: 757
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره ها و اسطوره سازی ها، «شاهنامه خوانی» در بازی قدرت

حوزه (های) تخصصی: ادبیات

تعداد نمایش: 858
چکیده

عنوان مقاله: انسان شناسی و ترجمه

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی زبان شناختی

تعداد نمایش: 831
چکیده

عنوان مقاله: هویت و بی‌هویتی شهری

حوزه (های) تخصصی: انسانشناسی شهری

تعداد نمایش: 2398
چکیده

عنوان مقاله: نقش زبان و هویت های قومی و محلی در توسعه نظام آموزش عالی

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات و فرهنگ

تعداد نمایش: 747
چکیده

عنوان مقاله: فضای سیبرنتیک به مثابه فضای شهری

مطالعه موردی شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: انسانشناسی شهری

تعداد نمایش: 629
چکیده

عنوان مقاله: ژان روش


تعداد نمایش: 422
چکیده

عنوان مقاله: اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی نمونه موردی دو دبیرستان دخترانه شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی اوقات فراغت

تعداد نمایش: 769
چکیده

عنوان مقاله: جهانی شدن و فرهنگ

(نقد کتاب)

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی جهانی شدن

تعداد نمایش: 452
چکیده

عنوان مقاله: ریموند فیرثف، انسان شناس

1901-2002


تعداد نمایش: 559
چکیده

عنوان مقاله: فضای سیبرنتیک به مثابه فضای

مطالعه موردی شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی

تعداد نمایش: 557
چکیده

عنوان مقاله: ادوارد سعید، منتقد ادبی

1935-2003


تعداد نمایش: 345
چکیده

عنوان مقاله: پایان دموکراسی

(نقد کتاب)

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 377
چکیده

عنوان مقاله: اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فضای مجازی

تعداد نمایش: 710
چکیده

عنوان مقاله: میزگرد: مدیریت انرژی در ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت انرژی

تعداد نمایش: 373
چکیده

عنوان مقاله: لورکا و فاشیسم

حوزه (های) تخصصی: شاعران

تعداد نمایش: 404
چکیده

عنوان مقاله: حدود و الزامات کاربرد سیاست تمرکز زدایی در ایران به مثابه ابزار توسعه اقتصادی-اجتماعی در گذار به اقتصاد بازار

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد نمایش: 405
چکیده

عنوان مقاله: ساختار گرایی، اسطوره و موسیقی

حوزه (های) تخصصی: ساختارگرایی و پساساختارگرایی فلسفه هنر

تعداد نمایش: 793
چکیده

عنوان مقاله: داستایوفسکی و سیاست

حوزه (های) تخصصی: فلسفه سیاسی

تعداد نمایش: 503
چکیده

عنوان مقاله: گذار از دموکراسی نمایندگی، به دموکراسی مشارکتی

حوزه (های) تخصصی: نظریه های توسعه

تعداد نمایش: 1183
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی ساختی از یک اسطوره سیاسی اسطوره ‹‹وای›› در فرهنگ ایرانی و همتایان غیر ایرانی آن

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فرهنگی

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: هنر عامه، هنر مردمی، جامعه‌ی فولک و جامعه‌ی شهری

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 658
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی بر رویکرد تفضیلی کلیفورد

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی نظری

تعداد نمایش: 340
چکیده

عنوان مقاله: فرآیندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آنها در حوزه انسان شناسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 336
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد انسان شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ انسان شناسی

تعداد نمایش: 325
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد فیلم اتنوگرافیک در پژوهش‌های انسان‌شناسی

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 313
چکیده

عنوان مقاله: زنها، شیرها، روباه‌ها...

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی آیین ها و باورها

تعداد نمایش: 389
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره و روشنفکران

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 313
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی بر اسطوره‌ها از دیدگاه انسان‌شناسی

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 369
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره و معنا

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 373
چکیده

عنوان مقاله: مردم شناسی هنر چیست؟

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 779
چکیده

عنوان مقاله: روزی روزگاری فاشیسم (ازحماقت دشمنانش بهره می برد)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ جهان

تعداد نمایش: 628
چکیده

عنوان مقاله: خرده فرهنگ های اقلیتی و سبک زندگی، روندها و چشم اندازها

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 1163
چکیده

عنوان مقاله: نگرشى انسان شناختى بر پنداشت روستاییان از مشارکت سیاسى و چند عامل موثر بر آن در دو روستاى نمونه گرمسار

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی روستایی و عشایر انسان شناسی

تعداد نمایش: 393
چکیده

عنوان مقاله: سورئالیسم و انسان شناسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 476
چکیده

عنوان مقاله: انسان شناسی هنر : از بدوی گرایی تا هنر مدرن

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر

تعداد نمایش: 903
چکیده

عنوان مقاله: ژاپن : امپراتوری نشانه ها

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 567
چکیده

عنوان مقاله: ساز و کار تبعیض مثبت به مثابه ابزار محرومیت زدایی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی زنان

تعداد نمایش: 458
چکیده