انسان و فرهنگ

انسان و فرهنگ

انسان و فرهنگ سال دوم خرداد 1392 شماره 3 ویژه نامه «زبان و متن»

مقالات

۱.

زبان شناسی حقوقی

۲.

تأملی بر نظریه صورت های معناشناسی: انگیزه / نما / موضوع

۴.

نگاهی به زبان شناسی حوزه ادراک

۵.

بازشناسی نشانه زبانی

۶.

نظام تنشی و ارزشی از دیدگاه نشانه-معناشناسی سیال

۷.

تاریخچه زبانشناسی اجتماعی

۸.

تاملی در امکان و ضرورت معیارسازی اصطلاحات و مفاھیم دستوری

۹.

چندمعنایی واژه «تبیین»

۱۰.

قوانین جدید واتیکان برای ترجمه

۱۱.

ریشه شناسی عامیانه

۱۲.

سازه های بنیادین برآمد سوء تفاهم

۱۳.

زبان و امر سیاسی

۱۴.

هنر پرت و پلاگویی

۱۵.

درباره تفاوت کلام انسانی و کلام الهی

گفتگوها

۱.

معنا و متن (گفتگو با دکتر ایگور ملچوک)

۲.

متن و تفسیر (گفتگو با دکتر شهرام ناهیدی)

۳.

زبانشناسان مسلمان در تاریخ زبانشناسی اسلامی (گفتگو با نصیر شفیع پور مقدم)

۴.

زبان حقوقی (گفتگو با دکتر عباس پورهاشمی)

معرفی کتاب ها

۱.

معرفی کتاب: زبان شناسی گزاره ای و ادراکی فرانسه

۲.

معرفی کتاب: واژگان نامه های فرانسوی زبان

۳.

معرفی کتاب: زبان و اسطوره

۴.

معرفی کتاب: نشانه

۵.

معرفی کتاب: زبان خویشتنیم

۶.

معرفی کتاب: زبان خاموش