غلامرضا زمردیان

غلامرضا زمردیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

اثر عدم قطعیت سیاستی و اقتصادی بر ثبات نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نااطمینانی اقتصادی نااطمینانی سیاستی ثبات مالی بخش بانکی رویکرد ZSCORE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۸
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاستی بر ثبات مالی بخش بانکی است. در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی دولت و نااطمینانی نرخ ارز به عنوان شاخص های نااطمینانی سیاست های دولتی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات مالی بخش بانکی (محاسبه شده با استفاده از رویکرد ZSCORE ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از داده های ماهانه 19 بانک شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، ملل، سینا، آینده، دی، شهر گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه در دوره زمانی 1394-1399 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات مالی بخش بانکی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، نتایج برآورد مدل نهایی حاکی از رابطه مثبت نسبت سپرده بانکی و رابطه منفی اندازه و نسبت بدهی خارجی با ثبات مالی بخش بانکی است.
۲.

مقایسه عملکرد مدل های مارکویتز و مدل ارزش در معرض خطر براساس ریسک عدم نقدشوندگی تی کاپولا با هم بستگی شرطی پویا (DCC t-Cupola LVaR) جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش در معرض خطر با رویکرد نقدشوندگی بهینه سازی پرتفوی ریسک نقدشوندگی کاپولای پویا هم بستگی شرطی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۱
هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد مدل های مارکویتز و مدل ارزش در معرض خطر با رویکرد نقدشوندگی تی کاپولا با هم بستگی شرطی پویا (DCC-t Cupola LVaR)، جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران است. ضمن ارائه یک مدل ترکیبی، م دل استخراج شده بررسی شده است تا کاراترین مدل، برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت سرمایه گذاری و غیرخطی بودن هم بستگی بین بازده دارایی انتخاب شود. روش: برای تخمین DCC-tCopula-LVaR ابتدا از مدل (ARIMA -GARCH 1,1) سری زمانی جزء اخلال توزیع بازده دارایی ها برآورد و استاندارد می شود؛ سپس توزیع های حاشیه ای دارایی ها با استفاده از تابع تی کاپولا استیودنت برآورد می شود. در ادامه، از روش پارامتریک، مقادیر DCC-tCopula-LVaR محاسبه می شود. در گام آخر با استفاده از برنامه ریزی خطی، ترکیب بهینه پرتفوی و مرز کارای دو مدل در سطوح اطمینان 80، 85، 90، 95 و 99 درصد برای دو مدل فوق محاسبه خواهد شد. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هرچه مقدار ارزش در معرض خطر بیشتر می شود، مقدار شارپ مدل  DCC-tCopula-LVaR در مقایسه با مدل مارکویتز کاهش می یابد. نتیجه گیری: استفاده از مدل DCC-tCopula-LVaR در شرایطی که مقدار ارزش در معرض خطر تعدیل شده نقدینگی پایین است، عملکرد بهتری برای بهینه سازی سبد سهام در مقایسه با مدل مارکویتز، مبتنی بر معیار سنجش شارپ به همراه دارد.
۳.

سرریز پویای میان بازارهای ارز و سهام در چرخه های تجاری اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرریز پویا چرخه های تجاری سرایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۱
ادغام فزاینده بازارهای مالی و بحرانهای مالی اخیر موج جدیدی از توجه محققین به مسئله سرریز و سرایت در بازارهای مالی ایجاد نموده است. سیاستگذاران و مشارکت کنندگان بازار نیز بیش از پیش به اثرات سرریز و چگونگی رفتار آن در خلال دوره های مختلف رونق و رکود اقتصادی توجه می کنند تا بتوانند ضمن پیش بینی روند بازارها ابزارهای پوشش ریسک را به شکل بهتری انتخاب کنند. از این رو تحقیق حاضر با هدف برآورد اثرات سرریز میان بازارهای ارز و سهام در اقتصاد ایران، به دنبال مطالعه چگونگی رفتار سرریز میان این دو بازار در چرخه های تجاری اقتصاد ایران است. به این منظور با مطالعه داده های روزانه سالهای 1389-1399 که اقتصاد ایران با دو دوره رونق و دو دوره رکود اقتصادی در آن مواجه بوده، میزان سرریز روزانه از بازارهای ارز و سهام به یکدیگر مطابق رویکرد اقتصادسنجی سرریز پویای دیبولد و ییلماز (2012)، مدلسازی، برآورد و تحلیل شده است. مطابق نتایج تحقیق، سرریز از هر دو بازار وجود دارد، اما به طور کلی میزان سرریز از بازار ارز به بازار سهام بیشتر از سرریز از بازار سهام به بازار ارز است. همچنین سرریز و البته وابستگی دو بازار زمان-متغیر بوده و در خلال دوران رکود اقتصادی شدیدتر از دوران رونق اقتصادی بوده است. این نتایج مضامین مهمی برای سیاستگذاران و فعالان بازار دارد و نشان می دهد لازم است ارتباط میان بازار ارز و سهام بنابر وضعیت چرخه تجاری اقتصاد، در سیاستگذاریها و تصمیمات سرمایه گذاری لحاظ شود و بهینه نیست که یک رویکرد ثابت و از پیش مشخص، چه برای سیاستگذاری های کلان و چه برای استراتژیهای سرمایه گذاری، در این بازارها اتخاذ شود.
۴.

شناسایی عوامل مؤثر بر خلق ارزش برای مشتریان بانکداری شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری شرکتی خلق ارزش عوامل ارزشآفرین تحلیل عاملی کسبوکارهای B2B

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
فضای رقابتی، نیازهای متنوع مشتریان، خدمات و فرایندهای اجرایی متفاوت، تغییر رویکرد و توجه بانک ها به زیربخش مهمی از بانکداری جامع به نام بانکداری شرکتی را ضروری کرده است که مشتریان شرکتی با سهم زیادی از منابع بازارهای مالی دارند؛ بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ارزش برای مشتریان شرکتی باعث افزایش سهم از مشتری و سهم ازبازار خواهد شد. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی است. جامعۀ آماری پژوهشْ متخصصان، مطلعان کلیدی باسابقۀ صنعت بانکداری و مشتریان شرکتی بانک رفاه استان های تهران و اصفهان و همچنین استادان دانشگاه هستند. ابتدا در بخش کیفی با مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته از 18 نمونه از جامعۀ آماری، اطلاعات اخذ شد و تا مرحلۀ اشباع داده ها ادامه یافت. براساس نتایج استخراج شده در بخش کیفی، پرسشنامه ای طراحی شد و روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد. برای شناسایی عوامل، پرسشنامه بین 270 مشتری شرکتی توزیع و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل استخراج شد. سپس به منظور ارزیابی و تأیید ساختار عوامل استخراجی، از تحلیل عاملی تأییدی با توزیع در بین 265 نمونۀ دیگر که مجزّا از نمونۀ قبلی بودند، بهره گرفته شد. کلیۀ شاخص های برازندگی حاکی از کفایت مدل بود. عوامل استخراج شده عبارت است از: سهولت انجام کار (که باعث ایجاد تجربه های مثبت برای مشتریان و انتخاب بانک و مراجعۀ مجدد می شود)؛ خدمات وظیفه ای (مجهزبودن بانک به دانش و فرایندهای به روز و تخصصی بانکی)؛ عوامل مشعوف کننده (تأمین نیازهای فراتر از انتظار که مزیت رقابتی ایجاد می کند)؛ خدمات نوین (روزآمدبودن خدمات الکترونیک با رویکرد حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال).
۵.

ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت بانکی رشد اقتصادی ثبات ساختار بازار مدل خودتصحیح برداری پنلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف این مقاله ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران بوده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آماری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1397 با استفاده از روش داده های پنلی خودتصحیح برداری ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات بانکی و رقابت بانکی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رشد اقتصادی منجر به افزایش در ثبات بانکی و رقابت بانکی در بین بانک های کشور شده است. از سوی دیگر ثبات بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و رقابت بانکی داشته است. در نهایت نتایج بدست آمده از نمودارهای کنش – واکنش و تجزیه واریانس بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه رقابت بانکی منجر به واکنش مثبت رشد اقتصادی و ثبات بانکی شده است. نتایج حاکی از وجود یک ارتباط معنی داری میان رقابت و ثبات و تأیید دیدگاه رقابت شکنندگی در صنعت بانکداری ایران است. همچنین نتایج حاصل از آزمون علّیت گرنجری بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین متغیرها بوده است.
۶.

بررسی سرایت پذیری بحران در نظام بانکی با رویکرد DCC و BEKK(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک سیستمیک نظام بانکی اثر دومینویی بحران مالی سیستم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۰
موضوع ریسک سیستمیک به عنوان یک ریسک سطح کلان که می تواند پایداری کل یک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل خارج از بانک که موجب وقوع اثر دومینویی سرایت ورشکستگی (وقوع ریسک سیستمیک) در نظام بانکی می شود می پردازد. به منظور بررسی اثر پذیری ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی کشور از عوامل خارجی، با بکارگیری مدلهای چند متغیره تعمیم یافته خود رگرسیونی شرطی ناهمسان  واریانس (MGARCH) و با رویکردDCC  و BEKK، داده های مربوط به سالهای90 الی 97 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مشخص گردد آیا رابطه ای بین سرایت پذیری (وقوع ریسک سیستمیک) ما بین بازار ارز، بازار جهانی طلا، بازار جهانی نفت، بازار بورس اوراق بهادار و ریسک های سیستماتیک بانک وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ضریب متغیر بازدهی بازار جهانی نفت و بازار طلا معنی دار می باشد بطوریکه شوک هایی که به بازار جهانی نفت و بازار طلا وارد می شود به ترتیب بازدهی این متغیرها را 4 و 13 درصد تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین بیشترین شرایط نااطمینانی در سالهای مورد بررسی به ترتیب مربوط به بازار سهام، بازار طلا، بازار های ارز و بازار جهانی نفت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد یک شوک وارده در بازار جهانی نفت و بازار سهام، ریسک سیستمیک بانکها را 25 و 16 درصد افزایش می دهد.
۷.

ارائه مدلی برای انتقال نوسان بازار نفت به بازارهای مالی موازی (رویکرد DCC-GARCH)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرایت نوسان بازار نفت بازار مالی دی سی سی گارچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۶
یک مقوله تأثیرگذار در بازار سهام ایران، ریسک پذیری اقتصاد است. هنگامی که اقتصاد ایران در ریسک بیشتری قرار می گیرد چه توسط اعتراضات چه توسط احتمال جنگ شاخص بورس کاهش می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود پدیده انتقال نوسان بین بازارهای ارز، سهام و طلا و نفت در طول دوره 1399-1395 با استفاده از آزمون t مشترک و رویکرد «دی سی سی گارچ» است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395 تا پایان سال 1399 است. دلیل انتخاب این دوره نوسانات قابل توجه نرخ ارز، سکه، نفت و سهام بود. برای دستیابی به هدف مطالعه، ابتدا یک مطالعه توصیفی از روند قیمت سکه، نرخ ارز و شاخص های بورس و نفت در اقتصاد ایران ارائه شد و سپس همبستگی مشروط بین بازده این دارایی ها با استفاده از روش پویای همبستگی شرطی «دی سی سی گارچ» برآورد شد. همبستگی مشروط بین ارز و بازارهای سهام و همچنین سکه و بورس سهام با حرکت از یک دوره آرامش به یک دوره آشفتگی، افزایش چشمگیری داشته است. این نتایج با نتایج آزمون انتقال با استفاده از آمار آزمون t سازگار است. نتایج حاصل از مدل، وجود انتقال بین بازارهای مورد مطالعه را نشان داد و همچنین شواهدی از پدیده انتقال بین بازار ارز و طلا وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بازار نفت به دلیل اینکه مهمترین منبع درآمد ایران است، تأثیر عمده ای در بازارهای طلا، ارز و سهام دارد.
۸.

A model for examining exchange rate shocks affecting on Financial Sustainability in export-oriented companies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Exchange Rate Shocks Financial Sustainability GMM Method PANEL VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
One of the variables affecting the behavior of enterprises is the exchange rate. Uncertainty about the amount of exchange rate volatillity for each firm is considered as a risk. The aim of this study is to explain a model to investigate the effect of exchange rate shocks on the financial sustainability of export-oriented companies. In this regard, the data on exchange rate, tax, oil revenue and export variables on financial sustainability was collected for 19 groups of companies from 2008 to 2019. To achieve the research goal, the Panel Vector Autoregressive Model (PANEL VAR) using the generalized method of moments (GMM) was used to analyzed the data. Then the results were interpreted using the Impulse Response Function and variance decomposition. The results of the IRF show that the effect of exchange rate volatility on the financial sustainability variable is initially negative, but has a positive effect over time and is neutralized after several periods. The same goes for an impulse equal to a standard deviation in tax. Also, the oil revenues and exports impulse have negative and positive effects on financial sustainability, respectively. According to the results of variance decomposition, it can be said that the effect of exchange rate on financial sustainability is greater than the effect of sustainability on exchange rate, because the exchange rate shocks have more explanatory power for sustainability fluctuations.
۹.

تخمین توزیع بازده شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ماتریس های تصادفی برای لحاظ نامانایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۶
برای ارزیابی ریسک های بازار مالی، همبستگی بازده های سهام شرکت های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همبستگی شرکت ها در بازارهای مالی به دلیل تغییر انتظارات معامله گران و روابط بین واحدهای مختلف مالی تغییر می کند. این بدان معنی است که نوسانات سری زمانی مالی به سرعت تغییر می نماید. تغییرات مربوط به نوسانات و نامانایی سری زمانی می تواند چالش های بسیاری را برای برآورد پارامترها به ویژه ماتریس کواریانس واریانس، که اصلی ترین عامل ارزیابی ریسک به شمار می آید، به وجود آورد. علاوه بر این، تأثیر رویدادهای بزرگ نشان می دهد که پذیرش فرض توزیع نرمال برای سری زمانی مالی به خصوص در شرایط بحران، می تواند منجر به برآوردهای گمراه کننده گردد. در حقیقت نامانایی، منجر به پهن شدن دم ها در توزیع بازده بازارهای مالی می شود و عدم لحاظ این امر می تواند برآوردهای مورد نیاز را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، تغییرات ماتریس کواریانس واریانس بازده-های سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادر تهران در بازه زمانی 1390 الی 1397 مورد بررسی قرار می گیرد و توزیع چندمتغیره بازده های شرکت های فوق، با لحاظ نامانایی و بکارگیری روش ماتریس های تصادفی به دست می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع تئوریک حاصل از روش ماتریس تصادفی با دو رویکرد ماتریس کواریانس واریانس غیرهمگن و همگن می تواند به خوبی توزیع تجربی بازده شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران را توصیف نماید.
۱۰.

ارائه الگوی سیستم پیش هشدار توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از مدل پانل لاجیت مطالعه موردی: شرکت های بیمه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم پیش هشدار توانگری مالی بیمه لاجیت داده های ترکیبی (پانلی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۹
توانگری مالی یکی از مهم ترین معیارهایی است که وضعیت مالی مؤسسات بیمه را به تصویر می کشد. بنابراین، ارائه الگویی که با لحاظ اثرات متغیرهای داخلی و خارجی قادر به پیش بینی احتمال افت توانگری باشد، می تواند در اثربخشی بیشتر این شاخص نقش مؤثری ایفاء نماید. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی سیستم پیش هشدار بر مبنای احتمال افت توانگری از مقدار بحرانی آن از دیدگاه ناظر بیمه برای شرکت های بیمه ایرانی است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین، تعدادی از متغیرهای مؤثر بر توانگری، به عنوان متغیرهای مستقل در سه دسته متغیرهای؛ کلان اقتصادی، مالی و حاکمیت شرکتی انتخاب گردیدند. برای برازش مدل پیش هشدار از روش اقتصادسنجی لاجیت پانل و داده های 18 شرکت بیمه برای دوره 1396-1387 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای مالی؛ نسبت جاری، شاخص هرفیندال - هیرشمن رشته ای و ضریب خسارت و متغیرهای اقتصادی؛ نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بین المللی و متغیر حاکمیت شرکتی تغییرات اعضای هیأت مدیره، توضیح دهنده احتمال افت توانگری مالی به سطح بحرانی (سطح توانگری 2 و کمتر) بوده اند. نرخ سود بانکی و تغییرات اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر و ضریب خسارت در مقادیر بالای آن، بیشترین اثر را بر احتمال افت توانگری نشان می دهند.
۱۱.

مدل تلفیقی چند هدفه و اقتصادسنجی جهت بهینه سازی پرتفوی سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرتفوی بهینه اقتصادسنجی گارچ چند متغیره ریسک نقدشوندگی الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
برای رشد و توسعه کشورها، بنگاه ها و حتی افراد جامعه، سرمایه گذاری از جانب آنها امری ضروری و حیاتی است و برای بهره گیری و اثربخشی بیشتر، این سرمایه گذاری ها میبایست بهینه باشد. از زمان معرفی تئوری مارکویتز و حتی قبل از آن، مفهوم سرمایه گذاری بهینه به عنوان مصالحه ای بین ریسک و بازده، مورد توجه قرار گرفته بود. در طول چندین دهه بعد از آن، تعابیر و ابعاد جدیدی از معیارهای بهینه و خصوصاً ریسک مطرح شده است. در این مقاله سعی شده است با ارائه مدلی از ریسک نقدشوندگی با بهره گیری از مفهوم متنوع سازی در قالب آنتروپی شانون و رویکرد اقتصادسنجی، سبد بهینه ای از سرمایه گذاری با کمترین ریسک و بیشترین بازده، در قالب یک پرتفوی از 4 گروه صنعتی بورس تهران شامل گروههای فلزات اساسی، بانکها، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی که بیشترین ارزش بازار بورس ایران را در اختیار دارند، ارائه شود. داده های آماری این پژوهش برای صنایع منتخب، شامل بازده شاخص قیمتی روزانه و بازده شکاف قیمتی روزانه در فاصله سال های 1395 تا پایان سال 1399 است. برای محاسبه ریسک نقدشوندگی، با استفاده از روشهای گارچ چند متغیره ، ماتریس واریانس-کوواریانس بازده شاخص قیمتی و شکاف قیمتی، محاسبه و در مدل ارائه شده، استفاده شده و نهایتاً وزن بهینه با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب و استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب نسخه دوم ، برای صنایع منتخب محاسبه شده است. نتایج خروجی مدل نشان می دهند وزن بهینه گروه هایی که واریانس کمتری دارند در سبد بهینه بیشتر است. ضمن اینکه تاثیر حذف مفهوم نقدشوندگی از مدل منجر به افزایش وزن صنایعی می شود که نقدشوندگی کمتری دارند و به همراه افزایش ریسک، بازده پرتفوی بهینه نیز در این حالت افزایش می یابد. همچنین با حذف محدودیت شاخص متنوع سازی شانون، نتایج خروجی نشان می دهند این محدودیت تقریباً تاثیری بر اوزان بهینه (حداقل در این مدل) نمی گذارد.
۱۲.

A Hybrid Artificial Intelligence Approach to Portfolio Management(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Portfolio optimization Artificial Intelligence Algorithmic Trading trading systems Genetic Algorithm Technical Analysis Neural Network

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
The tremendous advances in artificial intelligence over the past decade have led to their increasing use in financial markets. In recent years a large number of investment companies and hedge funds have been implementing algorithmic and automated trading on their trading. The speed of decision-making and execution is the most important factor in the success of institutional and individual investors in capital markets. Algorithmic trading using machine learning methods has been able to improve the performance of investors by finding investment opportunities as well as time entry and exit of trading. The purpose of this study is to achieve a better portfolio performance by designing an intelligent and fully automated trading system that investors with the support of this system, in addition to finding the best opportunities in the market, can allocate resources optimally. The present study consists of four separate steps. Respectively, tuning the parameters of technical indicators, detecting the current market regime (trending or non-trending), issuing a definite signal (buy, sell or hold) from the indicators’ signals and finally portfolio rebalancing. These 4 steps respectively are performed using genetic algorithm, fuzzy logic, artificial neural network and conventional portfolio optimization model. The results show the complete superiority of the proposed model in achieving higher returns and less risk compared to the performance of the TEDPIX and other mutual funds in the same period.
۱۳.

بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای حوزه منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار سهام منطقه منا تحلیل موجک الگوی خود توضیح برداری (VAR) رگرسیون چندک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۸۵
بازار سهام ایران باید با بازار سهام سایر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه در ارتباط باشد؛ این ارتباط و وابستگی، انباشت و تشکیل سرمایه را تسریع و فرصت های زیادی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا پرداخته است. جهت رسیدن به این هدف ابتدا اطلاعات در خصوص شاخص کل بازار سهام کشورهای منطقه منا از سپتامبر سال 2015 الی ژوئن سال 2022 جمع آوری و با استفاده تحلیل موجک نوسانات شاخص کل بازار سهام کشورها محاسبه شد. در ادامه الگوی خود توضیح برداری (VAR) برآورد و آزمون علیت گرنجر در خصوص ارتباط میان نوسانات بازار سهام ایران و کشورهای منطقه صورت پذیرفت. در نهایت نیز رگرسیون چندک برآورد و حد بالا و پائین ارتباط بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا مشخص شد. نتایج تحلیل موجک نشان داد که در طول زمان، دامنه نوسانات شاخص کل بازار سهام در کشورهای منطقه منا افزایش یافته است. بر پایه نتایج حاصل از مدل VAR و آزمون علیت گرنجر نیز، بازار سهام ایران به صورت یکطرفه تحت تأثیر نوسانات بازار سهام کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و لبنان قرار دارد و چنان چه نوساناتی در بازار سهام این کشورها اتفاق بیافتد، بلافاصله این اثر به بازار سهام ایران منتقل خواهد شد. ضمن آن که هیچ گونه علامتی در خصوص تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان در بازار سهام کشورهای اردن و بحرین و نیز کشورهای شمال آفریقا شامل مصر، تونس و مراکش مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندک نیز نشان داد که در خصوص کشورها و چندک های مختلف میزان تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسانات متفاوت است. در این رابطه در ماه هایی که نوسان در بازار سهام کشورهای مذکور کمتر بوده اثر نوسانات بر بازار سهام ایران کمتر و در مقابل در ماه هایی که نوسانات قابل توجهی در بازار سهام اتفاق افتاده، میزان نوسان منتقل شده به بازار سهام ایران نیز بیشتر بوده است.
۱۴.

An Algorithmic Trading system Based on Machine Learning in Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Stock Trading System Machine Learning Genetic Algorithm Neural Network Fuzzy Logic

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۰۶
Successful trades in financial markets have to be conducted close to the key recurrent points. Researchers have recently developed diverse systems to help the identification of these points. Technical analysis is one of the most valid and all-purpose kinds of these systems. With its numerous rules, the technical analysis endeavors to create well-timed and correct signals so that these points are identified. However, one of the drawbacks of this system is its overdependence on human analysis and knowledge in selecting and applying these rules. Employing the three tools of genetic algorithm, fuzzy logic, and neural network, this study attempts to develop an intelligent trading system based on the recognized rules of the technical analysis. Indeed, the genetic algorithm will assist with the optimization of technical rules owing to computing complexities. The fuzzy inference will also help the recognition of the total current condition in the market. It is because a set of rules will be selected based on the market kind (trending or non-trending). Finally, the signal developed by every rule will be translated into a single result (buy, sell, or hold). The obtained results reveal that there is a statistically meaningful difference between a stock's buy and hold and the trading system proposed by this research. In other words, our proposed system displays an extremely higher profitability potential.
۱۵.

شناسایی و دسته بندی چالش های تامین مالی شرکت های دانش بنیان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تامین مالی چالش ها شرکت های جدید مبتنی بر فناوری شرکت های دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
یکی از مولفه های بسیار تاثیرگذار در ارتقای عملکرد،رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان، و در عین حال چالش و مانع اصلی در رشد و توسعه آنها محدودیت های منابع مالی می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های فرایتد تامین مالی شرکت های دانش بنیان در ایران انجام شده است که از نظر هدف کاربردی بوده و به روش آمیخته اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان بالقوه در بخش کیفی بازیگران مرتبط که به روش نمونه گیری هدفمند و با رویکرد گلوله برفی انتخاب شده اند. جامعه آماری در بخش کمی نیز به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های حاصله در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمّی با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی و پایایی نتایج در بخش کیفی با استفاده از رویکرد تطابق همگونی یافته ها و مورد ارزیابی و تایید قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ضعف های دانشی، سازمانی و حرفه ای شرکت های دانش بنیان، ریسک گریزی و ضعف عملکردی صندوق های تامین مالی موجود، عدم اتصال این نوع شرکت ها به بنگاه های بزرگ به منظور استفاده از توان مالی، سرمایه گذاری و بازاریابی ، کمبودصندوق ها و بیمه های ضمانت اعتبار، ضعف های فرهنگ اجتماعی برای مشارکت و سرمایه گذاری و مسائل زیرساختی(سیاستی، قانونی، اجرایی و ..) از مهم ترین چالش های فراروی تامین مالی شرکت های دانش بنیان محسوب می شوند
۱۶.

انتخاب عملکرد چند دوره ای مبتنی بر الگوی برینستون: مطالعه موردی صندوق های مختلط بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی برینستون الگوریتم هموار سازی انتخاب و تخصیص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
یکی از چالش های مدیران سرمایه گذاری، پاسخ به این پرسش است که ارزش افزوده کل هریک از گروه های تشکیل دهنده دارایی (سپرده، اوراق با درآمد ثابت و سهام) پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مختلط و سهامی بورسی، ناشی از کدام یک از تصمیمات دوگانه انتخاب گروه های دارایی و وزن دهی به هریک از این گروه ها (تخصیص دارایی) می باشد. با توجه به اینکه عموماً بدون در نظر گرفتن تأثیر هریک از تصمیمات انتخاب اوراق بهادار و وزن دهی به آن ها، به منظور سنجش عملکرد و درنتیجه آن سنجش مهارت مدیران، از ارزش افزوده کل استفاده می شود و در پاسخ به پرسش فوق و گسترش روش های سنتی، در این مقاله با ارائه چارچوبی، ارزش افزوده هریک از گروه های دارایی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری فوق، به ارزش افزوده ناشی از تخصیص دارایی (وزن دهی) و انتخاب اوراق بهادار تقسیم شده و بدین گونه مهارت مدیران هریک از این صندوق ها در این دو تصمیم گیری، موردسنجش قرارگرفته است. با توجه به تازه کار بودن این گونه صندوق ها در بورس ایران و اطلاعات محدود، نتایج این مقاله نشان می دهد که مدیران این صندوق ها دارای مهارت پایداری در هیچ یک از دو سنجه فوق نمی باشند. البته شایان ذکر است که با افزایش زمان فعالیت این صندوق ها و همچنین به کارگیری مدل های پیچیده تری که در آن ها بازده و ریسک به طور هم زمان موردبررسی قرار می گیرند، می توان چارچوب پایداری برای سنجش کامل مهارت مدیران ارائه نمود.
۱۷.

طراحی سیستم پیش هشداردهنده بحران بانکی نظام مند در بازار مالی ایران (با کاربرد زنجیره های مارکوفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بحران بانکی نظام مند سیستم پیش هشداردهنده الگوی چرخشی مارکوف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش هشداردهنده  وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است.  متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی بانک ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح دهندگی آنها به عنوان شاخص های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخص ها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل  نشان می دهد که به خوبی توانسته است علائم وقوع بحران بانکی سال 1372 را یکسال قبل از وقوع در اقتصاد ایران شناسایی نماید. با کاربرد مدل پیش هشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحران های مالی صندوق بین المللی پول، می توان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی منظم و هم پوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود. In this case study, initially has designed on the base of usage of events approach and signal extraction model of precaution for identifing systemic banking crisis in the Iranian economy, and Non-Performing Loans(NPL), inflation rates, exchange rates and liabilities of banks to the Central Bank with regardes to the explanatory power as The systemic banking crisis guidance indicators that appropratefor financial system were identified. Consequently a logit-binary model on the base of indector was designed Markov Switching Model system to assess the possibility of systemic crisis in Iran's financial system, which was identified the sign of occurrence of banking crisis in 1993 from year ago in Iran's economy. It is designed with the use of a Early-Warning Systemsand, referring to the International Monetary Fund's financial crisis database, can be described as the era of systemic banking crisis and its overlap with the national debt crisis and the currency crisis in the Iran's banking system.
۱۸.

Designing Native Decision-Making Model for Selecting Venture Capital Investment in Emerging Companies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Venture Capital economic growth Entrepreneurs risk

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۹۴
Venture capital companies play an important role in the economy of countries and greatly influences economic and employment growth. VC is the provision of capital for companies and entrepreneurs that is prone to leaping and growing value and, of course, a lot of risk. However, the volume of venture capital in our country is far less than the economic capacity. Many of analysts consider having no model for venture capital in our country as the main reason for this. Therefore, the present study by the qualitative method aims to design decision-making native model for selecting venture capital investment in emerging companies. To achieve this goal, by collecting qualitative data through literature reviews and having deep interview with experts and venture capital firms, a native decision-making model for selecting venture capital in emerging companies is presented. The methodology of this research based on purpose, is fundamental and through the qualitative methods, thematic analysis method is used. Purposeful sampling method is used and interviewing experts continued to theoretical saturation level that means the number of selected samples includes 16 elites. The native decision-making model for selecting venture capital in emerging companies presented in this research has 16 main themes and 86 sub-themes.
۱۹.

مقایسه توان پیش بینی سنجه های ریسک اوراق با درآمد ثابت در تعیین قیمتها؛بررسی موردی اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیرش دیرش تعدیل شده تحدب بازده تا سررسید در معرض ریسک قیمت ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۴۷
قیمت یک ورقه بهادار با درآمد ثابت تابعی از جریانهای نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار بازار است. از آنجا که جریانهای نقد آتی ثابت می باشند، لذا تغییرات قیمت اوراق در واکنش به تغییرات در نرخ بازده مورد انتظار بازار رخ می دهد. مساله اصلی دارندگان اوراق، تعیین حساسیت قیمت اوراق نسبت به تغییرات نرخ بازده مورد انتظار است. سنجه های اصلی در این زمینه تحدب و دیرش تعدیل شده می باشند. در این پژوهش علاوه بر دو معیار مذکور، معیار "بازده تا سررسید در معرض ریسک" نیز تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی پژوهش، یافتن سنجه ای است که در تخمین قیمت عملکرد مناسب تری دارد. از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت یک ورقه بهادار ریسک آن ورقه است بنابراین سنجه ای که بهترین عملکرد را در تخمین قیمت یک ورقه داشته باشد کارآمد ترین سنجه در تعیین ریسک آن است. بدین منظور توان تخمین هر یک از سنجه های فوق، با استفاده از رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفت که نشان می دهد بازده تا سررسید در معرض ریسک بهترین قدرت تخمین را دارند . بنابراین نتیجه، بهترین معیار برای تعیین ریسک اوراق بازار بدهی ایران بازده تا سررسید در معرض ریسک است و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل می توانند از این معیار به عنوان عامل ریسک در مدل های تشکیل سبد های سرمایه گذاری بهینه، اصلاح سبد های موجود و تحلیل ریسک اوراق با درآمد ثابت استفاده کنند.
۲۰.

Reviewing & Offering a Solution of Transferring Catastrophic Risk to Iranian Capital Market(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Insurance linked securities insurance risk securitization catastrophe bond insurance Sukuk catastrophe risk

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶
Iran allocated 6% of the world's natural disaster fatality, while the country only has one percent of the world's population. More than 40 natural disasters have been recognized globally. According to the evaluations carried out in Iran, at least 31 natural disasters have occurred locally. Domestic insurance capacity does not cover this volume of risk and the need for external reinsurance capacity is always felt. Catastrophe bonds structure as a financial innovative solution allows an issuing institution to transfer catastrophic exposures and risk to capital market’s investors by creating capital relief and additional risk capacity for Iran’s insurance industry. We adjusted formal cat bonds structure with the Islamic jurisprudence, as well as domestic regulations consideration. According to the research and interviews conducted and using thematic analysis research method, we finally suggested that the catastrophe bond instrument in Iran could be issued in the form of "insurance Sukuk" contract template, as a solution for transferring catastrophic risks to the Iranian capital market. Since this proposed structure have many aspects, the comprehensive implementation of it depends on cooperation between money market, capital market and insurance industry.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان