ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

بررسی وضعیت همگامی دانشگاه های دولتی ایران با توسعه پایدار بر اساس الگوی FLA (مطالعه موردی: دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران)

تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
هدف پژوهش حاضر، بررسی همگامی دانشگاههای دولتی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران) با توسعه پایدار بوده و از الگوی سه بعدی FLA استفاده کرده که این الگو می تواند میزان همگامی بخشهای پژوهش، آموزش و مدیریت را در سه سطح چارچوب، تغییر و بازیگران تبیین کند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی(survey) بوده است. بر این اساس، جامعه آماری متشکل از اعضای هیئت علمی و دستاندرکاران بخشهای آموزش، پژوهش و مدیریت بوده و فرضیات تحقیق شامل از حد متوسط بالاتر بودن میزان همگامی آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران با توسعه پایدار میباشد. . ابزار اصلی استفاده شده، پرسشنامه محققساخته بوده؛ ولی با توجه به دستاندرکار بودن محققان در دانشگاه، از ابزار مشاهده نیز استفاده شده است.یافتههای پژوهش نشان داد بخشهای آموزش و مدیریت، همگام با توسعه پایدار حرکت کرده اند، ولی بخش پژوهش نتوانسته همگام با توسعه پایدار به فعالیت خود ادامه دهد. دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران، باید کارگاهها و برنامه های آموزشی در نظر گرفته شده برای استادان، کارمندان و دانشجویان را برای آشنایی با آخرین دستاوردها و آموزشهای ضمن خدمت از لحاظ کمیت وکیفیت ارتقا دهد وهمکاری و ارتباط بیشتری را با دانشگاههای منطقه در زمینه تبادلات علمی و آموزشی، برگزاری مشترک همایشها و نشستهای مختلف برقرار نماید.
۲.

بررسی و شناخت چالش‌های استقرار و اجرای نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی ایران(2)

کلید واژه ها: پیشنهاد ایده طوفان فکری الکترونیک پیشنهاد اثربخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۸
بسیاری از سازمان ها در بخش دولتی و خصوصی نوعی از نظام پیشنهادها را دارند تا اعضای خود به منظور ارائه طرح هایی جهت بهبود امور تشویق نمایند. این طرح ها غالبا ً به کمیته هایی جهت بررسی ارجاع می شوند تا ایده های خوب برای اجرا به دست اندرکاران پیشنهاد شوند. فرایند تبدیل ایده به پیشنهاد کاری علمی است که می تواند از سوی خود ارائه دهنده، کمیته بررسی کننده، دبیر نظام پیشهاد ها، مجری استقرار و اجرای نظام و یا با همکاری همه این ها صورت گیرد؛ که البته در آن صورت نتایج مثبتی بر آن پیشنهاد مترتب خواهد بود. اما به دلایلی که در این تحقیق به آن ها اشاره می شود، سازمان ها و از جمله سازمان های دولتی که موضوع این تحقیق هستند، بخصوص با توجه به تفاوتی که با سازمان های بخش خصوصی دارند ـ و در مقدمه به آن ها اشاره شده است ـ در استقرار و اجرا و تداوم نظام پیشنهادها با چالش ها و ایرادها و موانعی روبه رو هستند. بنابراین، در این پژوهش، نظرات 4 گروه از دست اندرکاران اصلی اجرای این نظام، یعنی مدیران، کارکنان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها در رابطه با چالش هایی که این نظام را تحت تاثیر قرار می دهند، بررسی شده و آنان برای از بین بردن یا به حداقل رساندن ایرادها (چالش ها)، پیشنهادهای منطقی و عملی ارائه نموده اند. باور این تحقیق بر این است که این پیشنهادها می توانند مدیران سازمان های دولتی درگیر در اجرای نظام پیشنهادها و نیز مدیرانی را که هنوز به استقرار این نظام اقدام ننموده اند، را در استفاده کارآمد از نظام پیشنهادها برای افزایش مشارکت کارکنان و استفاده از نیروی فکری آن ها یاری نماید.
۳.

بررسی و شناخت چالش‌های استقرار و اجرای نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی ایران(1)

کلید واژه ها: مدیریت مشارکتی نظام پیشنهادها سیستم پیشنهادهای کارآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۶ تعداد دانلود : ۹۱۷
نظام مدیریت مشارکتی که نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با مدیریت آن است می کوشد ایده ها و راه حل ها را برای رسیدن به اهداف فردی و سازمانی بسیج کند و از طریق مشارکت کلیه کارکنان، رضایت ذی نفع های سازمان را جلب نماید و از جمله زیر سیستم های آن، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان است. در ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موظف گردید از دستگاه های اجرایی بخواهد شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها را ایجاد نمایند (معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381، ص 48). تعدادی از دستگاه های اجرایی استان قم هم بتبعیت از مصوبه شورای عالی اداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به استقرار و اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اقدام کردند؛ اما بر اساس یافته های تحقیقی با عنوان فوق اجرای این نظام در سازمان های دولتی با چالش هایی مواجه بوده و این چالش ها با توجه به پرسش هایی که از مدیران، کارمندان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و پیشنهادها در سازمان های دولتی به عمل آمده در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: ـ حمایت ناکافی مدیران ارشد از استقرار و اجرای این نظام؛ ـ ناکافی بودن بودجه و اعتبارات؛ ـ ناکافی بودن آموزش ها در سطوح مختلف سازمان؛ ـ مطالب تحقیق حاضر به دلیل گستردگی در دو مقاله جداگانه ارائه می شوند: مقاله اول (مقاله حاضر) عمدتاً مبانی نظری است و در آن ویژگی های یک پیشنهاد و عوامل اثرگذار بر نوشتن و ارائه آن مطرح می شوند و مقاله دوم نتایج مطالعات میدانی است؛ ـ پپیشنهادهایی که برای رفع چالش ها از سوی دست اندرکاران ارائه شده می تواند در بهینه سازی این نظام موثر باشد و سازمانهای دولتی را در استقرار مدیریت مشارکتی یازی نماید.
۴.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه با تعیین سهم عوامل

کلید واژه ها: بهره وری افت تحصیلی چشم انداز جامعه پذیری اجتماعی مدل سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۳۹
در عصر حاضر مدل هایی برای افزایش عملکرد و پاسخگویی سازمان ها در نظر گرفته شده که رسالت سازمان را با اهداف قابل سنجش و ارزیابی عملکرد به هم پیوند می دهند و صرفه جویی ،کارایی و اثربخشی در کانون توجه آنها قرار دارد . سازمان های آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی از این نظر مهمند که خدمات آنها تمام اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و کاهش بهره وری آنها هم نوعی خسارت ملی و اجتماعی است ؛بنابراین شناخت عواملی که بهره وری این موسسات را کاهش میدهند(ودر رأس آنها افت تحصیلی)،همواره دغدغه اصلی دست اندرکاران این سازمان های بزرگ بوده و هست . افت تحصیلی مختص آموزش و پرورش نیست و دانشگاهها را هم دربرمی گیرد؛اما تحقیق حاضر که به بررسی نوع و سهم عوامل اجتماعی اثرگذار برافت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه پرداخته،از این نظر اهمیت دارد که توانسته است سهم عوامل را با تحلیل ممیزی مشخص سازد و 3 متغیر مرتبط با افت تحصیلی را که عبارتند از: میانگین نمرات،برتری رابطه بر قانون در جامعه و تصویر آینده شغلی دانش آموزان،شناسایی کند. نتایج این تحقیق،باید مورد توجه دقیق و عمیق دست اندرکاران سازمان های آموزش و پرورش و آموزش عالی و مدیران عالی جامعه قرار گیرد تا آنها بتوانند با استفاده از یافته ها و پیشنهادهای تحقیق از ضایعات افت تحصیلی و ضایعاتی که به تبع آن بر جامعه تحمیل می شود در حد امکان جلوگیری نمایند.
۵.

مطالعهء روابط انسانی (با تأکید بر انگیزش) د رمرا کز آمو زشی

کلید واژه ها: رضایت شغلی انگیزش بهره وری عملکرد پاداش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۸۰۱
هر چه بر عمر مدیریت افزوده می شود توجه به عامل انسان به عنوان سرمایه فکری بیش تر مورد توجه سازمان ها و دولت مردان ترار میگیرد و با وجود تأکید برخی از استراتژی های افزایش بهره وری بر استفاده از تکنولوژی جدید و سرمایه، مدیران منابع انسانی می کوشند از طریق تغییر در روابط کارکنان به افزایش بهره وری دست یابند. اما به رغم اصرار مکاتب مدیریت، مدیران و دولت مردان بر اهمیت بخشیدن به نیروی کار، مشکلاتی در سازمان ها ظاهر می شود که می تواند بر بهره وری کارکنان اثرات منفی بگذارد و در نتیجه کارایی سازمان را کاهش دهد. تحقیق حاضر با مطالعه میدانی در زمینه روابط انسانی مبتنی بر انگیزش در مراکز آموزشی (به طور خاص، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کوشیده است بخشی از این مشکلات را مورد توجه قرار داده و راه حل هایی برای آنها بیابد. از نتایج این تحقیق بر می آید که چنان چه سازمان های آموزشی بخواهند از سرمایه فکری خود استفاده بهینه نمایند باید روابط انسانی مبتنی بر انگیزش که رفع نیاز کارکنان از طریق پاداش و جبران خدمات میتوانددر آن تاثیر بسزایی داشته باشد) را بهبود بخشیده و زمینه رشد بهره وری را فراهم و از تعارض جلوگیری نمایداین مقاله در دو بخش تهیه گردیده که در بخش اول مطالعات نظری در مورد انگیزش و در بخش دوم فرایند تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان