آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین مدیریت زمان در آموزه های دینی و راهکارهای به کارگیری آن در ناجا انجام شد. در راستای ارزش و اهمیت وقت و مدیریت، مطالب مبسوطی گرد آوری شد و به دنبال پاسخگویی به دو سؤال اصلی برای تحقق بود که  عبارتند از: «1- مصادیق مدیریت زمان بر اساس آموزه های اسلامی کدامند ؟2-  راهکارهای به کارگیری مدیریت زمان در ناجا کدامند؟»      این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات، توصیفی- تحلیلی است. روش گرد آوری یافته ها در بخش نظری، کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک و یاداشت برداری است و در بخش آگاهی از راهکارهای به کارگیری مدیریت زمان در ناجا، با مصاحبه غیر حضوری(پرسش با پاسخ باز) از 30 نفر از  مسئولان فرماندهی انتظامی استان همدان بوده است که با استفاده از روش تحلیل مضمون یافته ها طبقه بندى و تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های به دست آمده ازکل این پژوهش برای استفاده در ناجا عبارتند از: « 1) برنامه ریزی  برای تعیین هدف و داشتن نظم  برای تحقق اهداف 2) گذشت با شتاب و برگشت ناپذیری زمان و برتری بعضی وقت ها نسبت به زمان های دیگر 3)وقت شناسی 4) محدود بودن فرصت ها و غنیمت شمردن آنها 5) ثبات در برنامه  6) استفاده از امکانات و فن آوری الکترونیکی در ارائه خدمات 7) استفاده از اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات دستی 8) تقسیم کار و اولویت بندی وظایف 9) حذف جلسات و کارهای زاید 10) استفاده از شیوه های مدیریتی نوین11) برگزاری جلسات تعامل و هماهنگی بین ناجا و سایرسازمان ها 12)استفاده از ابزارهای تشویق برای سرعت انجام کارها 13)تشکیل جلسات کارشناسی برای ارتقای آموزش تخصصی کارکنان است.

تبلیغات