آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر آموزش مهارت های کنترل خشم بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان شهر همدان(مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و مددکاری فرماندهی انتظامی استان همدان) انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه نوجوانان(دختر و پسر) مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مددکاری نیروی<sub> </sub>انتظامی استان همدان تا دی ماه 1397(200=N)  می باشند که از طریق نمونه گیری در دسترس و با استفاده از جدول تعیین نمونه کوهن تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده های موردنیاز از دو پرسشنامه استاندارد، تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و سازگاری اجتماعی بل(1961) استفاده شده است. که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. که مقدار آن در پرسشنامه های مذکور به ترتیب 87/0 و 84/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر، میانگین، درصد،آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و یک متغیره در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های کنترل خشم به طور معنی داری (0001/.= P) بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی استان همدان تأثیر داشته است.

تبلیغات