آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

   پژوهش حاضر با هدف شناسایی خودافشایی کاربران 19 تا 45 ساله شهر همدان  در شبکه های اجتماعی مجازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کاربران، شبکه های اجتماعی شهر همدان در طیف سنی 19 تا 45 سال بودند که از میان آن ها و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ابتدا 768 و سپس برای افزایش اعتبار داده ها به 800 نفر ارتقاء داده شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن در پرسشنامه مذکور 78/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت تحلیل داده های به دست آمده از تکنیک استنباطی(تحلیل عاملی تأییدی) و تکنیک توصیفی(تحلیل واریانس و پس هاک بنفرونی) و نرم افزارهای لیزرل و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد در خودافشایی، مؤلفه اشتراک تصاویر 95 درصد، ویژگی های فردی و بیان اعتقادات نیز به ترتیب 78 و 76 درصد این متغیر را توضیح می دهند. همچنین بین سن، جنسیت، تحصیلات و خودافشایی روابط معنی داری به دست آمد. بر این اساس، در شهر همدان مردان نسبت به زنان خودافشایی بیشتری دارند. با افزایش سن افراد تمایل کم تری به افشای اطلاعات خود داشته و هر چه سطح تحصیلات بیشتر باشد، خودافشایی بیشتر اتفاق می افتد.

تبلیغات