آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه هیجان خواهی در بین زندانیان معتاد و غیرمعتاد می باشد که با استفاده از روش پژوهش علی- مقایسه ای انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زندانیان زندان مرکزی شهر همدان در سال 1396 بود. حجم نمونه با فرمول کوکران 212 نفر معین گردید که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده 143 نفر معتاد و 69 نفر غیرمعتاد به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن استفاده گردید که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن به ترتیب در مقیاس های موردنظر 72/0 تا 81/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون های کالموگروف- اسمیرونوف و آزمون من - ویتنی یو در محیط نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد فقط بعد تجربه طلبی هیجان خواهی زندانیان معتاد از غیر معتاد به طور معنی داری بیش تر بود.

تبلیغات