هادی بشیری

هادی بشیری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی رابطه استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام در گرایش جوانان همدانی به ناهنجاری ها و جرایم اخلاقی

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۲
پرسش اساسی تحقیق حاضر آن بود که(در کنار آثار مثبت این شبکه ها) استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام تا چه اندازه در گرایش جوانان همدانی به ناهنجاری ها و جرایم اخلاقی موثر بوده است؟ به عبارت دقیق تر، سهم محتواهای شبکه پیام رسان تلگرام با تأکید بر پنج تأثیر واسط «تضعیف نظارت خانوادگی»، «ترویج بی بندوباری»، «کم رنگ کردن ارزش های مذهبی»، «تبلیغ سبک های زندگی غربی»، و «اطلاع رسانی نامطلوب» در گرایش جوانان همدانی به جرایم و ناهنجاری های اخلاقی تا چه اندازه بوده است؟ پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کلیه جمعیت جوان شهر همدان در سال 1395بوده که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش و ابزارگردآوری اطلاعات به ترتیب میدانی و پرسش نامه محقق ساخته است. روایی پرسش نامه از طریق اعتبار صوری و پایایی آن نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت که آلفای کل 82/0 بود. یافته ها نشان می دهد که به ترتیب الف) تضعیف نظارت خانوادگی 55/0 ب)ترویج بی بندوباری 76/0 ج)کم رنگ کنندگی ارزش های مذهبی 73/0 د)اطلاع رسانی شبکه تلگرام 84/0 و) تبلیغ سبک های زندگی غربی90/0 در گرایش به ناهنجاری ها و جرایم اخلاقی برخوردار بوده است. ضمن این که بر اساس آزمون فریدمن تضعیف نظارت خانوادگی32/3 در بالاترین اولویت و نقش تبلیغی سبک های زندگی غربی با 80/2 در اولویت پنجم تأثیر پیام ها در گرایش جوانان به ناهنجاری ها و جرایم اخلاقی قرار داشت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان